نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی وروان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران و عضو مرکز پژوهشی علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد

2 2و 3دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 4کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان پیرامون طراحی برنامه درسی نظام آموشی فنی و حرفه‌ای صورت پذیرفت. روش مورد استفاده توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای شهر مشهد سال 91 ـ 1390 هستند. بدین منظور، تعداد 193 دانش‌آموز فنی و حرفه‌ای با استفاده از فرمول حجم نمونه و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه سبک‌های یادگیری وارک را تکمیل نمودند که روایی و پایایی آن احراز شده بود. داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماریِ تحلیل واریانس یک‌ طرفه دورن آزمودنی‌ها، تحلیل واریانس چند متغیری، همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تفسیر شدند. یافته‌ها نشان داد که بین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای تفاوت معناداری وجود دارد (000/0p < ) و سبک غالب گروه مورد بررسی سبک شنیداری است. دانش‌آموزان دختر به سبک دیداری و دانش‌آموزان پسر به سبک‌های خواندنی ـ نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (05/0p < )دانش‌آموزان پایه دوم به سبک دیداری و دانش‌آموزان پایه سوم به سبک‌های خواندنی ـ نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (05/0p < ) و از بین سبک‌های یادگیری تنها بین سبک دیداری و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و حاکمیت سبک شنیداری بر این نظام، عناصر برنامه‌های درسی نیاز به بازنگری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of learning styles: Curriculum planning review of technical and vocational educational system

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanaei 1
  • Azam Mohammad Zadeh Ghasr 2
  • Hamideh Pak Mehr 2
  • Elaheh Hajjar 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the learning styles in technical and vocational students. Descriptive method was selected to conduct the present research. Population of the study was consisted all of technical and vocational students of Mashhad. A random sample of 193 members was selected to respond the VARK learning style questionnaire. Data was analyzed by using descriptive statistics (Pierson correlation, simple regression, mean and standard deviation) and inferential statistics (MANOVA, ANOVA). The findings showed that there was a significant difference between visual, aural, read/write, kina-esthetic and blended learning styles (p < 0.001). Most of the students’ learning style was aural learning style. Most of female students tended to visual learning style and most of male students tended to read/write learning style (p < 0.05). The second level students tended to visual learning style and the third level students tended to read/write learning style (p < 0.05). There was a significant relationship between academic achievement and visual learning style. Results of simple regression analysis revealed that academic achievement could be determined by visual learning style (p < 0.05). According to these findings, nature of technical and professional fields, the rule of aural learning style on this system and curriculum elements need to be changed seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • Curriculum
  • Curriculum planning
  • Technical and vocational system