نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان اصفهان

2 گروه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه حرفه‌ای معلمان در زمینه فناوری نانو در شهر اصفهان اجرا شد. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است که به ارزیابی توسعه حرفه‌ای معلمان در زمینه فناوری نانو می‌پردازد. جامعه آماری را دبیران شهر اصفهان تشکیل داده که تعداد آنها 4379 نفر است. با روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای متناسب با حجم (بر حسب تعداد معلمان در نواحی 6 گانه شهر اصفهان) و با استفاده از فرمول کوکران 354 نفر انتخاب گردید و به منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش در بین آنان پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی توسعه حرفه‌ای معلمان در زمینه فناوری نانو با 4 بعد توزیع شد. اعتبار پرسشنامه برای کلیه ابعاد ارزیابی توسعه حرفه‌ای معلمان در زمینه فناوری نانو از طریق آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. پس از جمع‌آوری در مرحله اول گویه‌های 4 بعد توسعه حرفه‌ای مربوط به هدف، محتوا، روش و ارزشیابی شناسایی گردید. در مرحله دوم سؤالات پرسشنامه تهیه و اجرا شدند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش استخراج گردید و این داده‌ها با استفاده از t تک متغیره، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چند راهه و با استفاده از نرم‌افزار 19spss- تحلیل شد. یافته‌های به دست آمده از تحلیل‌های آماری به شرح زیر است. همه گویه‌های مربوط به ابعاد چهارگانه هدف، محتوی، روش و ارزشیابی، بالاتر از حد متوسط (میانگین فرضی 3) برآورد شدند. ویژگی‌های برنامه درسی در جهت توسعه حرفه‌ای معلمان در زمینه نانو برحسب میزان تحصیلات تفاوت معناداری را نشان داد، ولی بر حسب متغیر رشته تحصیلی و جنسیت بین نظرات پاسخ‌گویان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the dimensions of professional development program for teachers in the field of nanotechnology from the viewpoints of Isfahan teachers

نویسندگان [English]

  • Maliheh Zarei 1
  • Pyman Najafi 1
  • Zoherh Saadatmand 1
  • Mohamad Hossein Yarmohmadiyan 2

چکیده [English]

This study evaluated the teachers’ professional development program in the field of nanotechnology in Isfahan by descriptive research methodology. The research population was consisted of 4379 teachers of Isfahan. By using random sampling method, proportional to size (based on the six districts of Isfahan) and by using Cochran formula, 354 teachers were chosen. In order to collect data, the teacher professional development questionnaires in the field of nanotechnology were distributed with four dimensions. The validity of the questionnaires was obtained as 0.82through Cronbach’s alpha coefficient. After collecting data in the first step, questions of the four fields of professional development related to the purpose, content, methods and evaluation were identified. In the second step, questions of the questionnaires were developed and implemented. The obtained data from questionnaires was extracted and analyzed by using Uni-variate t-test, Friedman test and multi-way ANOVA and SPSS software version 19. The obtained results from statistical analysis were as follow: all options related to the purpose, content, methods and evaluations were higher than average (hypothetical mean of 3). Features of curriculum for teacher professional development in the field of nanotechnology in terms of educational level showed significant differences. However, in terms of the field of study variable, no significant difference was observed in respondents' comments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano
  • Professional Development
  • nanotechnology