نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 2و3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 4استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زیبایی‌شناسی علمی است که در مورد ادراک مسائل مربوط به زیبایی بحث می‌کند. دیویی، فیلسوف بزرگ تعلیم و تربیت، در قرن بیستم زیبایی‌شناسی را وارد مباحث تعلیم و تربیت کرد. وی با نگارش آثار متعددی پیرامون تجربه و هنر، برآن شد تا هنر و تجربه زیباشناسانه را به متن جریان زندگی عادی بازگرداند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مؤلفه‌های زیباشناسانه تجربه از نگاه دیویی، تجربه زیبایی‌شناسی را روشن سازد و ارتباط آن با تربیت را در این اندیشه بیابد. روش مطالعه به صورت تحلیلی است، بدین نحو که پس از توصیف مفاهیم کلیدی، تجربه زیبایی شناسی و مؤلفه‌های آن مورد تحلیل قرار گرفته، نقش آن در تربیت بیان شده است. نتایج نشان داد که در تجربه زیبایی‌شناسی عوامل مؤثر و هنرمندانه‌ای مانند احساس، ابراز و تخیل در کنار خردورزی از اجزای ضروری تربیت به شمار می‌آید و موجب تکمیل تجربه، درک، معنی و فهم ارزش در افراد می شود. این تجربه منجر به برانگیختن حساسیت و همدردی در بین افراد شده، به بهبود و درک روابط جهان طبیعی و اجتماعی می‌انجامد و رفتار و قضاوت‌های اخلاقی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the theory of aesthetic experience of John Dewey

نویسندگان [English]

  • maryam ansari 1
  • hasanali nasrabadi 2
  • M.Javad Leiaghatdar 2
  • khosro bagheri 3

چکیده [English]

Aesthetic is branch of philosophy discussing about the perception issues including beauty, such as aesthetic experience. John Dewey, a pragmatic philosopher, shared the twentieth century with the possibility of an empirically grounded ethics. There is much to learn from Dewey about how to proceed in an aesthetic experience in quire about morality. Therefore, it is important to explore the relation between Dewey's ethics and his aesthetic experience. This essay with analytical method was an effort to explore this relation. The result showed that aesthetic experience responded to the demand of feeling in difference situations. Therefore, artistic factors of this experience such as feeling, imagination and compassion are the essential components of morality to complete the experience, understanding, and meaning of morality in the people. Moreover, aesthetic experience and moral education are inseparable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience
  • Aesthetic
  • Aesthetic experience