نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 2دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

3 3استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

4 4دانشیار آمار کاربردی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر روش‌های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و روش سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان پسر رشته تجربی شهرستان ورامین بودند. در یک طرح نیمه آزمایشی 60 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش به طور مجزا 15 جلسه تحت آموزش به کمک روش نقشه مفهومی و یادگیری مشارکتی قرار گرفتند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. همه گروه‌ها پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانز (1970) و آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی را به عنوان پیش تست و پس تست تکمیل کردند. داده‌ها با روش واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد روش نقشه مفهومی برخلاف روش سنتی باعث افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی شده است. همچنین روش یادگیری مشارکتی برخلاف روش سنتی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود نداشت. علاوه بر آن روش نقشه مفهومی بیشتر از روش یادگیری مشارکتی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0p < ) بنابراین روش نقشه مفهومی از روش‌های یادگیری مشارکتی و سنتی مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of conceptual map, cooperative learning and traditional teaching methods on the incentive to progress and academic achievement in biology course

نویسندگان [English]

  • jamal ashoori 1
  • Mohammad Bagher kajbaf 2
  • gholamreza manshaee 3
  • hoshang talebi 4

چکیده [English]

TheThe aim of this research was to investigate about the effect of conceptual map, cooperative learning and traditional methods on the achievement of motivation and academic achievement in biology course. The statistical population included all of the male students in experimental field of Varamin suburbs. In a queasy-experimental study, 60 students were selected by multi-step cluster sampling method and randomly assigned into three groups. The experimental groups separately had 15 sessions of education by conceptual map and cooperative learning methods and the control group was educated by traditional method. All of the groups completed the Hermans’s achievement motivation questionnaire (1970) and the teacher-made test as the pre-test and post-test. The data was analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). The findings showed that conceptual map method unlike traditional method led to increase achievement of motivation and academic achievement. Also, cooperative learning method unlike traditional method led to increase academic achievement, but between them in achieving motivation, there were no significant differences. In addition, conceptual map method comparing with cooperative learning method led to increase academic achievement, but there were no significant differences between them in achieving motivation (p < 0.05). Therefore, conceptual map method was more effective than cooperative learning and traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual map
  • Cooperative learning
  • Traditional
  • motivation achievement
  • Academic Achievement