نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 2، 3و4دانشیارگروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فرایند یاددهی ـ یادگیری در هر فرهنگ با نظر به ادراکات و برداشت‌های کنشگران اصلی آن متفاوت است. این مقاله فرهنگ تدریس خلاق را در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد شناسایی و تحلیل قرار داده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی، نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس منطق اشباع نظری، دیدگاه‌های 16 نفر از اساتید دانشکده مذکور شناسایی شد. داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه غیرساختارمند یا عمیق جمع‌آوری گردید و از طریق روش ‎کدگذاری تحلیل شد. یافته‌ها در پنج مقوله شامل: ویژگی‌های دانشجویان، فاصله قدرت استاد ـ دانشجو، وابستگی دانشجو به استاد، نگرش ستایشگرانه به علم و تأکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی اساتید دسته بندی شد. نتایج نشان داد که اساتید تصورات متفاوتی نسبت به ویژگی‌های دانشجویان دارند و بر وجود یک مرز مشخص بین دانشجوواستاد تأکید می‌کنند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که از نظر اساتید، دانشجویان تمایل دارند درس را مستقیماً از استاد بیامورند و همچنین به بحث و چالش در فرایند تدریس تمایلی ندارند. تأکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی نیز از جمله عوامل مؤثر دیگر بر فرایند تدریس خلاق شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

from the teachers’ perspectives of Nursing and Midwifery faculty of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • sakineh mohebiamin 1
  • HOSEIN JAFARISUNI 2
  • MAHMOD SAEEDI REZVANI 2
  • AMIR AMINYAZDI 2

چکیده [English]

Teaching-learning process is different in every culture to the perceptions and interpretations of the main actors. This article was performed to identify and analyze the culture of creative teaching in the faculty of Nursing and Midwifery of Mashhad University of Medical Sciences. The qualitative research, purposeful sampling and saturation logic based on the theoretical perspectives of 16 faculty members were identified. Data was collected by non-structured interviews and was analyzed through coding techniques. The results were classified into five categories: student characteristics, the power distance of the teacher and student, student-teacher dependency, conserving attitude to science, emphasis on research and lack of teachers’ educational training. The results showed that teachers had different ideas about the characteristics of students and there was a clear boundary between the student and the professor stress. In addition, the findings showed that students tended directly to learn lessons from a teacher. On the other hands, students were not able to discuss and challenge in the classroom and lack of emphasis on research and education as well as other factors on creative teaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member
  • Creative teaching
  • Cultural Factors
  • faculty of Nursing and Midwifery
  • Mashhad University of Medical