نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

2 2استاد دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

3 3کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده، فعالیت‌های خواندن در خانه و متغیرهای مربوط به دانش‌آموز (خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش‌آموز) بر پیشرفت سواد خواندن، بر اساس داده‌های پرلز 2006 است. پرلز از یک طرح سه مرحله‌ای خوشه‌ای طبقه‌ای برای نمونه‌گیری استفاده کرده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، پس از پالایش 5411 دانش‌آموز چهارم ابتدایی است که در آزمون پرلز شرکت کرده بودند. ابزار مورد استفاده در مطالعه پرلز 2006 به دو دسته سؤالات آزمون سواد خواندن و پرسشنامه تقسیم می‌شود. با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثرکل متغیر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده (متغیر نهفته برونزا) بر فعالیت‌های خواندن در خانه، خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش‌آموز (متغیر نهفته درونزا) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تأیید مدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای نهفته و برازش مدل تابع ساختاری، نتایج نشان داد که مدل مورد آزمون، برازش مناسبی با داده‌ها دارد. ضمن این که نقش وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، فعالیت‌های خواندن در خانه خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش‌آموز بر پیشرفت سواد خواندن تأیید شد. در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی نقش مهمی در تبیین و پیش‌بینی واریانس پیشرفت خواندن دارد. همچنین با توجه به مقدار قابل اهمیت واریانس تبیین شده از متغیرهای درون‌زا، نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده محققان و دست اندرکاران آموزش و پرورش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the socio-economic status of family, reading activities at home, self-concept and attitude of students toward reading with reading literacy performance of the students (based on PIRLS studies, 2006)

نویسندگان [English]

  • Roqhaieh Amini 1
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Roqhaieh Ghorbani 3

چکیده [English]

The present research was an attempt to investigate the role of socio-economic status of family, reading activities at home and student related variables (self-concept and students’ attitudes toward reading) in reading literacy performance based on PIRLS studies (2006). PIRLS has been applied a three-stage stratified cluster design sampling method. After filtering the data, the research samples included 5411 students studying at the fourth grade of elementary school have participated in PIRS test. The used tools in PIRLS 2006 were reading literacy questions and a questionnaire. The used scales in this study were taken from reading background questionnaire for socio-economic status and reading activities at home, students’ questionnaire for self-concept, students’ attitudes toward reading and reading literacy. Total scores were based on Rasch model which was used structural equation modeling aimed to study direct effects, indirect effects and total effects of socio-economic status variable (exogenous variable) on reading activities at home, self-concept and students’ attitudes towards reading (endogenous variable). After confirming the latent variables, measurement models and fitting the structural complex model, the results showed that the surveyed model has got the required goodness of fit with the data. All effects of socio-economic status on the other endogenous variables were statistically significant. In conclusion, the results suggested that socio-economic status has a significant role in determining and predicting reading progress. Besides, due to the remarkable amount of the obtained variance from endogenous variables, the finding of this study can be applied to educational programs by researchers and all those involved in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading literacy performance
  • Socio-economic status of family
  • Reading activities at home
  • Reading self-concept
  • Attitudes toward reading