نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، شهرستان پردیس، تهران، ایران

چکیده

کیفیت و محتوای همه نظام‌های آموزشی تا حد زیادی متأثر از برنامه ریزی دقیق و کاربرد ابزار وسبک‌های تربیتی متناسب است که بتواند در پیشبرد اهداف آموزشی جامعه نقش آفرینی کند. پژوهش حاضر، بررسی ومقایسه نقش سبک‌های تربیتی خانواده‌های سنتی ومدرن برعملکرد تحصیلی فرزندان است که بیان کننده سبک علمی ـ کاربردی خانواده‌های سنتی و مدرن در تربیت و عملکرد تحصیلی و ارائه راهکار به آنهاست که مربیان اصلی فرزندان هستند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پیرسون است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 91 ـ 92 مشغول به تحصیل بودند، شامل می‌شود که از بین آنها 428 نفر (192 دختر و 236 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک عملکرد، بر اساس معدل کتبی سال قبل یا ترم گذشته‌شان بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 42 پرسش استفاده شد. به منظور برآورد همسانی درونی، ازروش آلفای کرانباخ ابتدا برروی یک نمونه50 نفری که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا گردید و ضریب اعتبار محاسبه شده 871 /0 به دست آمد. نتایج نشان دادند که 1 ـ سبک‌های تربیتی می‌توانند پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی کنند. 2 ـ بین متغیرهای سبک‌های تربیتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. )05/0> (p3ـ بین میانگین نمره‌های دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی پسران بیشتر از دختران به سبک تربیتی مدرن پرورش می‌یابند. 4 ـ درسبک تربیت ترکیبی (سنتی و مدرن) تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the role of educational styles of traditional and modern families on the school performance of children

نویسنده [English]

  • Sayed morteza alaviaala

چکیده [English]

The quality and content of all educational systems are highly the results of exact planning and proper application of educational styles and tools with a significant role in the promotion of educational purposes. It will be effective on student's performance in the case of applying by families and instructors. The main research purpose was a survey on the role of educational styles of families on student's performance. The statistical population of this study consisted of all male and female students of the 8th zone of the educational department of high school in Tehran in the academic year of 2012-13. 192 girls and 236 boys were selected by random sampling method. The performance criterion was based on their average scores from last year or last term. The research method was Pierson correlation. A researcher–made questionnaire was used to collect data with 40 questions. Cronbach’s alpha coefficient was used on 50 subjects who were selected randomly. The validity coefficient was 0.871. The results showed that educational styles could predict educational achievement. There was a significant relationship between educational styles and performance (p < 0.05). Therefore, those families that used modern educational styles were more successful than those with traditional ones. There was a significant difference between the averages of girls and boys. The boys were taught more with modern educational styles than the girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional families
  • Modern families
  • Traditional education
  • Modern education
  • School performance