نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 2کارشناس ارشد برنامه ریزی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 91 ـ 90 بوده است. از جامعه آماری دانشجویان مذکور در 6 دانشگاه دولتی شهر تهران شامل؛ علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم (خوارزمی)، شاهد و الزهرا با حجم 596 نفر، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 234 نفر نمونه برآورد و به شیوه طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به منظور گردآوری داده‌ها از دو ابزار محقق ساخته؛ مقیاس سنجش ابعاد برنامه درسی پنهان دانشگاهی و همچنین مقیاس سنجش ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که بین مجموع مؤلفه‌های مثبت برنامه درسی پنهان دانشگاهی با ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی و نیز مجموع ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است. همچنین رابطه مذکور بین مجموع مؤلفه‌های منفی برنامه درسی پنهان دانشگاهی با ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی و نیز مجموع ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان، معنادار و غیر مستقیم بوده است. تحلیل سهم نسبی هر یک از جنبه‌های مثبت و منفی مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان دانشگاهی در پیش‌بینی ابعاد سه‌گانه و نیز کل ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان نشان داد که متغیرهای پیش‌بین در مجموع توانسته‌‌اند 4/28 درصد از واریانس کل ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان را به نحو خاص خود اعم از رابطه معنادار منفی (معکوس) و مثبت (همسو)، تبیین ‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of correlation relationships and explanatory contribution of components of hidden curriculum with dimensions of research comprehensive approach of educational sciences students of Tehran public universities

نویسندگان [English]

  • mahdi sobhaninejad 1
  • Atieh Sadat hosseini yazdi 2

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of reviewing correlation relationships and explanatory contribution of components of hidden curriculum with the dimensions of research comprehensive approach of educational sciences students of Tehran public universities in the academic year of 2011-2012. Accordingly, 234 male and female undergraduate students studying in educational sciences were selected from six public universities in Tehran (Allame Tabatabaie, Shahid Beheshti, Khaarazmi Tarbiat Moallem, Shahed and Al-Zahra). Research method was descriptive correlation. Scale of assessing hidden academic curriculum and a researcher-made questionnaire of dimension of student comprehensive research attitude were used to collect data. According to the calculated correlation coefficients, there was a direct and significant relationship between positive aspects of the total hidden curriculum and cognitive, emotional and functional dimensions as well as the total of comprehensive research attitude. Meanwhile, there was an inverse significant relationship between negative dimensions of the total hidden curriculum and cognitive, emotional and functional dimensions and also the total comprehensive research attitude. Study of the obtained results from data analyses was associated with determining relative contribution of each hidden curriculum in predicting comprehensive research attitude among educational sciences students". It indicated a total of 28.4% variances of comprehensive research attitude among educational sciences students in its particular way consisting of significant negative relationship (inverse) and positive relationship (consistent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden curriculum
  • Comprehensive research attitude
  • Educational sciences students
  • Tehran public universities