نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد یزد انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود و سه پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (Sternberg-Wagner) ، راهبردهای یادگیری ASSIST و عملکرد تحصیلی درتاج (Dortaj) ، توسط 350 نفر از دانشجویان (220 پسر و 130 دختر) که به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده بودند، تکمیل و بررسی شد. داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون(Pearson) ، رگرسیون چندگانه مدل ورود(ENTER) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که بین سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری عمیق و راهبردی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تنها بین راهبرد یادگیری سطحی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری به دست نیامد. از متغیر سبک‌های تفکر سه سطح و از متغیر راهبردهای یادگیری یک سطح در پیش‌بینی عملکرد دانشجویان سهیم بودند. دو جنس در متغیرسبک‌های تفکر قانونی، محافظه‌کار، سلسله مراتبی، آنارشی و درونی تفاوت معنادار نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between thinking styles and learning strategies with academic performance of university students

نویسنده [English]

  • Ali Reza Bakhshayesh

چکیده [English]

This research was carried out with the purpose of investigating the relationship between thinking styles and learning strategies with student’s academic performance of Azad University. Research method was descriptive-correlation and three questionnaires (Sternberg-Wagner Thinking Styles, Learning Strategies ASSIST & Dortaj Academic Performance) were completed by 350 students (220 males and 130 females) that were selected with stratified sampling method. Data was analyzed by using Pearson correlation, multiple regression logs model (inter) and t-test. The obtained results showed that there was positive and significant correlation between thinking styles and deep & strategic learning strategies with academic performance. However, there was no significant relationship between learning strategy and academic performance. In predicting student’s performance, three level of thinking styles and one level of learning styles were involved. Both genders showed a significant difference in legal, conservative, hierarchical, anarchy & internal thinking styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning strategies
  • thinking styles
  • Academic Performance
  • university students