نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد برنامه ‌ریزی درسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 2عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشـان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته علوم تربیتی است. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری کامل) استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که از طریق محاسبه آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه دانشجویان 934/0، و پایایی پرسشنامه اعضای هیأت علمی 878/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که کیفیت کلی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان، در حد نسبتاً مطلوب بوده است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، ملاک‌های ارزیابی اهداف، محتوا، وضعیت فعالیت‌های پژوهشی، مواد و وسایل، وضعیت گروه‌های پژوهشی و فضای آموزشی، از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوبی است. اعضای هیأت علمی زمان در نظر گرفته شده را مطلوب، ولی دانشجویان معتقدند که در سطح نامطلوبی است. از نظر اعضای هیأت علمی روش تدریس و وضعیت ارزشیابی؛ مطلوب گزارش شده در حالی که دانشجویان معتقدند که در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Curriculum quality assessment of educational sciences department of Kashan University

نویسندگان [English]

  • heydar ghadery 1
  • abbas shekarey 2

چکیده [English]

The Proposed of this Study was the quality assessment of educational science department curriculum of Kashan University. It was a descriptive-survey study. Statistical population was including the faculty members and students of educational sciences department. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire. Questionnaire reliability was calculated by using Cronbach’s alpha coefficient as 0.934 for the students and 0.878 for the faculty members, respectively. The findings showed that the overall quality of undergraduate science curriculum training from the perspective of faculty members and students was at a relative favorable level. Based on the obtained data, assessment of criteria objectives, content, status of research activities, materials and equipment, the status of research groups and teaching space of faculty members and students were relatively good. Faculty members considered the situation favorable but they believed that the level of students was undesirable. Faculty members teaching methods and evaluation of the situation were ideally believed but the students were relatively good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education system
  • Quality
  • Educational curriculum
  • Assessment