نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار و عضوهیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 2استادیار گروه علوم تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 3کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و آموزگارآموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناخت چگونگی درک و فهم و ارائه بازخوردهای توصیفی (کیفی) معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آران و بیدگل است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدار شناسی است.جمع‌آوری اطلاعات بر اساس سه ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشاهده وتحلیل محتوا است. این پژوهش در چارچوب منطق نمونه‌گیری در روش پدیدار شناسی و به صورت هدفمند انجام شد و تعداد 32 نفراز برای مصاحبه انتخاب شدند. همچنین 10 کلاس مورد مشاهده قرار گرفت. در راستای مثلث سازی، محققان از یکصد نمونه بازخورد نوشتاری معلمان نیز تحلیل محتوا به عمل آوردند. نتایج نشان داد که بیشتر معلمان نمونه (66 درصد) تحقیق، فهم درستی از مفهوم باز خورد داشتند و بخش کوچکی (18 درصد) از آنان برداشت ناقصی داشتند. همچنین بخش محدودی (16 درصد) از آنان، فهم درستی از چیستی و چگونگی مفهوم بازخورد نداشتند. در زمینه چگونگی بازخورد دادن در کلاس درس مشاهدات نشان داد که معلمان از انواع بازخوردها استفاده نموده‌اند که بازخوردهای عاطفی، کلامی فردی، کلامی گروهی و کتبی به ترتیب بیشتر موارد بوده‌اند. تحلیل محتوای بازخوردهای کتبی نیز نشان داد که معلمان عمدتاً از بازخوردهای ملاکی، توصیفی و تشویق آمیز استفاده می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the feedback of the Teachers, Administering the descriptive-quantitative evaluation

چکیده [English]

Considering the Aran and Biddgol elementary schools, this study is conducted with the aim of recognizing the teachers’ awareness about the concept of descriptive- quantitative feedback and, hence, applying that in the classroom .The method of study is of qualitative and phenomenological one. Semi-structural interview, observation, and content analysis were the tools by means of which data were collected. Considering the phenomenological method, Thirty two teachers, for the interview, and ten classrooms, for the observation, were selected. Based on the 100 samples of the teachersʹ writing feedbacks, as the third angle of this triangle, the researchers did content analysis.The findings showed that majority of the intended teachers (66%) were fully aware of the concept of the feedback and a few of them (18%)did not understand this concept perfectly and a limited number of them (16%) had no idea about what and how the concept of feedback was. The findings show that different sorts of feedback had been used by the teachers as: emotional, individual-speaking, group- speaking, and writing feedbacks. The content analysis of writing feedbacks, also, showed that the teachers mainly used the quantitative, descriptive, and encouraging feedbacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Feedback
  • qualitative- descriptive evaluation
  • elementary school
Aslanpoor,S.( 2012). Review how to use descriptive qualitative assessment tools by teachers Iprimary schools of Bandar Anjali., master thesis, P N University,Tehran[Persian] Amiri , T. ( 2007). Effect of descriptive evaluation on the quality of learning andmentalhealth of teaching- learning environment in the first, second and third grade elementary schoolofChaharMahal&Bakhtiari, and comparison with the quantitative evaluation in academic year from 2005to 2006. Educational Research Council of ChaharMahal and Bakhtiariprovince[Persian] Baigi , R. (2009). Compare self esteem and self-regulated learning in studentsindescriptive-qualitative evaluation plan and quantitative evaluation. Master Thesis in Educational Psychology, Tabatabai University. [Persian] Black, p. ( 2004) working inside the black box phi delta kappan , septemder Chappuis,J.(2009)Seven strategies of assessment for learning.PearsonAssessment TraningInstitue. Dinham,S.(2008)Powerful teacher feedback.Sinergyonlin.V.6No.2 Fathabadi , J. ( 2006). Effect of descriptive (qualitative) evaluation in achieving the goalsof cognitive , emotional and psycho - motor in the first cycle in Markazi Province Educational Research Council , Markzi Province Education Department[persian] Hassanpoor , M. (2011 survey the status of implementation of descriptive evaluation tools and its challenges from the perspective of primary school teachers and administrators in Tabriz . MA thesis, azad Islamic University of Marand[persian] Hasanvand , M. . ( 2012Survay of the ways to provide feedback on the classes Covered descriptive evaluation program in Schools of 15th District Education in Tehran . M.Sc. Thesis , University of Payam e Noor , Ray Center[persian]. Hassni .M. ,Kazemi , Y. (2003) the descriptive evaluation plan . Tehran: moaserpublication Shahbazi , S.R. ( 2002) Evolution of Examinations Regulations of 1923 to 2002 in the Iranian education system . Tehran , Ministry of Education , Office of Educational Assessment [persian]. Hassani , M.(2012). Guide the implementation of the descriptive evaluation in elementary school. , third edition , Tehran abed publication. [persian]. HassniM. ,Ahmadi, G. ( 2007). Survey on implementation of descriptive evaluation plan in schools in Tehran . Journal of Educational Innovations, No. 23 : 85-122[Persian] Hassani , M. , Ahmadi , H. ( 2008). Descriptive evaluation: A new models of educational assessment . Tehran: School [persian]. Haghighi , F -Sadat (2005 ). Study the role of the continuous evaluation (descriptive) deepen students' learning in second grade primary school in Tehran . Master's thesis , PNU . [Persian] Haidari, J. ( 2009) The basic operational issues of descriptive Evaluation Plan in one to four grad elementary schools in Ilam province in 2008 , Master Thesis ,TarbiatMoallem University[Persian] Kord , B. ( 2002) Effect of formative evaluation feedback on the academic achievement ofstudents taught fifth grade in Science lessons, city Bukan, academic year 2002-2001Master's thesis ,TarbiatMoallem University[Persian] Khoshkholgh, I .Sharifi , H.( 2010). TheEvaluation of the pilot implementation of the descriptive evaluation plan in the fourth and fifth grad students . Research Institute foreducational studies[persian] Khoshkholgh, I. (2007). Evaluation of the pilot implementation of the descriptive evaluation plan in the primary schools in some school districts . Research Institute of Education[Persian] Khoshkholgh, I. (2000). Evaluation of the pilot implementation in a descriptive qualitativeevaluation plan between 2002 to 2006. Institute of Educational Studies[Persian] Mrtzayynzhad, E.(2005 ).Attitude of teachers and parents on the application of descriptive evaluation of first and second grade elementary school in Tehran. 2005- 2006Master's thesis . Islamic Azad University, Shahr-e Rey[persian] Mohammadi , S. ( 2011). Evaluation of the descriptive evaluation program by the primary school teachers' of Qom.Academic year 2101-2011 .Research Council of Qom Directorate General for Education [Persian] Moazzami , Z. (2010) examined the attitudes of teachers of first and second grade elementary in tehranregarding realization of the dimensions thedescriptive evaluation plan to improve learning and mental health of the students.Master's thesis Zahra University[Persian] Movahedian Z. (2012). Female teacher performance in descriptive ( qualitative )evaluation programs At Farashband city elementary schools in the manufacture and use of assessment tools . Master's thesis ,AlZahra university[Persian] Naderi, M. (2009)Study Challenges and Prospects for a descriptive evaluation plan view of elementary school teachers and experts in ChaharMahal and Bakhtiari.MS Thesis , University of Esfahan[Persian] Nader,E. &Saifnaraghi.M.(2001).Research methods and how to evaluate in the human sciences.Researchand Publications Office of Badr[Persian] Rastegar , T. ( 2010). Descriptive evaluation :theEffective feedback , Tehran : Institute of Monadi e tarbiat [Persian] Razmara , S. ( 2006). Study the role of Descriptive evaluation in reducing anxiety and achievement based coeducational second gradstudents in school ofTehran in the school year 2004-2005 ,MS Thesis PNU . [persian]. Saif A. and Rezai, A. ( 2006). The impact of Descriptive evaluation on the characteristics of cognitive, affective and psychomotor students , Journal of Educational Innovations , No. 18 , fifth year[Persian] Salehi , Z. ( 2010).efficacy of Descriptive evaluation on the self -improvement and achievement fifth grade female students,ninth District school in Tehran, 2009-2010.MS Thesis , University of AllamehTabaTabaei[Persian] ShirMohammadi , J. (2009). Comparison of the effect of descriptive evaluation ( new method) and quantitative (old method ) Quality of school life , test anxiety and creativity of third grade students of elementary school in Mashhad in 2009 - . MS Thesis TabatabaiUniversity[Persian] Shute,V.J.(2007) Focus on formative feedback. ETS. Tavakoli , M. ( 2000) Primary Education from the Perspective of Educational Research ( 1 ) , Tehran school publication[persian] Wiggins, G.P.(1993): Assemeing Student Performance. Exploring the Purpose and Limits of Testing.SanFrancisco: Jossey-Bass Publisher. Zarei , I. (2009) The impact of Descriptive evaluation on the creativity and contribution to learning and academic performance of boys and girls third grade elementary school students of Bandar Abbas . Journal of Educational Sciences ChamranUniversity , Volume V in the sixteenth issue. 72-92 Zoalfqaryan F. (2013 ), the study on rate of motivation of feedback given by the teachers in the framework of new evaluation method .master's thesis of Alzahra university[Persian]