نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانش آموخته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 2دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 3دانشیآر گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی به انجام رسید. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی از نوع پس آزمون محض همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12نفر دانش‌آموز دوره پیش دبستانی یک مهد کودک در شهر تهران بود که نمونه آماری (6 نفر) به صورت هدفمند به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. گروه آزمایشی به مدت 15 جلسه تحت آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفتند و جلسه آخر کلاس گروه آزمایشی و گروه کنترل فیلمبرداری شد و فیلم این دو گروه در اختیار 5 کارشناس قرار گرفت تا از طریق مشاهده فیلم‌ها به پرسشنامه مورد نظر (فهرست درجه بندی رفتار کودکان (روحیه پژوهشگری) پاسخ دهند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، نمایش هندسی توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) مورد توصیف قرار گرفت و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون پارامتری t مربوط به دو گروه مستقل (به دلیل فاصله‌ای بودن مقیاس اندازه‌گیری، بهنجار بودن توزیع، وجود دو گروه مستقل) و آزمون بی پارامتری U من وایت نی (به دلیل بهنجار نبودن توزیع فراوانی) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به کود کان بر پرورش بعد شناختی (کنجکاوی، پرسشگری، استدلال کردن، تفکر انتقادی، خلاقیت، علاقه به آزمایش و تجربه) و بعد عاطفی (علاقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت جویی، استقلال رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود) روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی تأثیر دارد و به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تأثیر گذار بوده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the impact of teaching philosophy to children on nurturing their research spirit among the preschool students

چکیده [English]

the present communities, likewise in Iran, the present study was carried out with the aim of studying the impact of teaching philosophy to the children on nurturing the research spirit among the preschool students. The semi-experimental method of the immediate post-test type along with a control group was applied in this research. The statistical population of this research consisted of 12 preschool students in a kindergarten in Tehran and the statistical sample (6 people) were selected purposefully as the experimental group. The experimental group received 15 sessions of philosophy teaching and in the last session, both the experimental group and the control group were filmed. The video, then, was given to 5 experts in order to reply to the respective questionnaires (Ranking students based on their research sprit). The Collected data, using descriptive statistical methods (Frequency Distribution Table, Graph of a frequency distribution, Dispersion and central indices) were analyzed. The parametric t-test for two independent groups (Due to distanced scale measurement, normality of the distribution, and existence of two independent groups) and non-parametric Mann–Whitney U test were, also, used for testing the research hypotheses. What being indicated from the findings was that that teaching philosophy to children not only has a great impact on the students' cognition (curiosity, question making, reasoning, critical thinking, creativity, interest in experimenting and experiencing) but also has a high effect on their emotion (interest in clarity, enthusiasm, partnership, independence, self-assurance, self- assertion). In general, implementation of this program has had a great impact on the research spirit of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The program of philosophy education for children
  • Research spirit
  • preschool
Accorinti Stella, (2005), Philosophy through curriculum summary in the web. www. Philosophy for children (review of literature) Barati Marzieh, (2008), Teach philosophy and thinking in children (P4C). Creativity National Conference on Science, TRIZ and Innovation of Engineering and Management Camhy DG,(2004), Teaching Thinking , Available at http: www. Edu. uiue. Edu Fisher Robert, (2006), Teaching children to think. Translated by Safai Moghadam M. , Najarian Afsaneh. Tehran, publisher of Rasesh Ghaedi Yahya,(2004), Teaching philosophy for children. Theoretical Study. Tehran: Publication Davavpen. Ghaedi Yahya,(2009), Children in middle school and high school curriculum philosophy. Journal of Culture 69. Ghaedi Yahya,(2006),Curriculum, teaching philosophy for children in elementary school. Conference on Innovation in primary school curriculum. Ghaedi Yahya,(2007),Possibility of teaching philosophy for children: challenging the notion of philosophy. Curriculum Studies Quarterly, Year II, Vol. 7 Ghaedi Yahya & Hedayati Mehrnoosh, (2010), thoughtful Children, effective interpersonal "philosophy for children program of research on the effects on children's social relationships. Two Quarterly thinking and Child, the first year,Vol.1 Jahani Jafar ,(2007), Evaluate the effect of teaching philosophy for children in developing moral character of students. Quarterly curriculum, Second Year, Vol. 7 Jahani Jafar ,(2008),Teaching critical thinking in adolescents: research-oriented approach. New Thoughts of Education, No 4, Vol 3. Khodayari Zahra ,(2009), Strategies for teaching reading to children through the curriculum. Master's thesis, Payam Noor University, School of Education. Lipman Matthew (1991). Thinking in Education. Cambridge University press. Marashi Mansour & Rahiminasab Hojjatallah & Lesani Mahdi, (2008), Feasibility of philosophy education to children in the primary school curriculum. Quarterly Educational Innovations, Vol. 28, Winter 2008 7th year Marashi Mansour & Safaei Moghadam Massoud,(2010), Effect of philosophy of education programs for children in the community through research, the development of moral judgment fifth grade elementary school students in Ahwaz. Two Quarterly Child and thinking, the first year the Vol.1 Mehri Nejad Seyyed AbulQasim, Sharifi Hassan Pasha (2005). Problem-based Teaching Effectiveness and Evaluation Indicators foster scholarly researchers. Educational Innovations, Vol. 14 Mehri Nejad Seyyed AbulQasim,(2005),Establish procedures for reviewing research strategies in students through the curriculum. Scheme Tehran, Ministry of Education, Institute of Curricula and educational innovations. Malts, (1994), Modeis of Teaching , Prentice , Hall , International Inc. Nagy Saeed & Ghazizadeh Parvaneh, (2008), Results of the Philosophy for Children program on reasoning skills and behavioral functioning of children. Journal of Curriculum Studies, Year II, Vol. 7, Winter 2008 Omi Zahra & gharaMaleki & Ahad Faramarz,(2005),Comparing Lippm1an and Bernie Fire styles in Philosophy for Children ,Quarterly Modern Religious Thought, Vol. 2, Fall 2005 Ramezanpour Shiva ,(2008), Effects of social studies teaching philosophy for children in third grade on their citizenship skills, master's thesis, university, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Turans, (1985), science Education: primary school , Paul Chapman Publishing Ltd , London Trickey S., (2004),philosophy and children , summery in the web. www. Philosophy for children (review of literature)