نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 2استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 3دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف استنباط درک معلمان از تدریس مؤثر صورت گرفته است تا زوایا و ابعاد آن را بهتر روشن سازد. تدریسی که با شیوه‌هایی فراوانی صورت می‌گیرد و تنوع این شیوه‌ها به حدی است که واقعاً نمی‌توان تدریس را در روش‌های کاملاً مشخصی تبیین کرد. تدریسی که هنرمندانه است و به همین جهت نمی‌توان به نسخه واحدی از تدریس مؤثر دست پیدا کرد. روش تحقیق حاضر، تحقیقی کیفی و از نوع پدیدار شناسی است که به همین منظور از بین فرهنگیان دارای تجارب کافی در آموزش و پرورش استان گیلان، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات 38 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، مورد انتخاب و مصاحبه قرار گرفتند. گفتگوها با کسب اجازه از افراد ضبط و روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که 10مفهوم اصلی را می‌توان از تدریس مؤثر استخراج کردکه عبارتند از: انگیزه شیوه تدریس بیان ابزارهای به کار رفته طرح مشخص، ممتاز بودن، فرآورده، واکنش فراگیران، انسجام، تفکر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Teachers' perceptions about the effective teaching characters: a phenomenological investigation study

نویسندگان [English]

  • Yousef Adib 1
  • Eskandar Fathiazar 2
  • javad einipour 3

چکیده [English]

This research was carried out to focus on clarifying of the teacher's perceptions about the effective teaching. Since numerous teaching methods have been proposed, it seems to be impossible to identify a specific method as the most effective and beneficial one. As it is said that teaching is an art hence, certain way of teaching seems to be very hard to introduce. The method being applied was of a qualitative andphenomenological type. 38 educators having sufficient experience in the Education in Guilan Province had been purposefully selected to be interviewed. The Conversations were recorded and written down and, then, by means of the Colaizzi method was analyzed sentence by sentence. The results showed that 10 main factors for having an effective teaching are as: motivation, teaching method, used instruments, specific plan, being excellence, products, learners' feedback, Solidarity, thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teaching
  • teachers
  • Wholeness of the teacher
  • Wholeness of the pupil
  • teaching method
Abedsa'eidy Jila, Amir Ali Akbari Sedigheh, (2005), Medical research method. 2nd ed. Tehran: Abrang Publishing [Persian]. Açıkgöz F, (2005), A study on teacher characteristics and their effects on students attitudes, The Reading Matrix. Vol5, No2, PP 103- 115. Adib Hajbagheri Mohsen, Parvizi Soror, Salsali Mahvash, (2011), Qualitative Research Methods, Tehran: Boshra Publishing [Persian]. BENNETT N, (1990), Teaching Styles and Pupil Progress, London, Open Books. Colaizzi, P, F, (1978), Psychological research as the phenomenologist views it, In R. S,Valle & M. King (Eds.), Existential phenomenological alternatives for psychology (pp. 48-71), New York: Plenum. Farmihani Mohsen, Maleki Mahdi, Fazel Allaf Ali, (2014), Identification and prioritization of teachers' effective qualifications from the students' perspectives by using AHP and TOPSIS method, Research in curriculum planning. Vol11, No13, PP80-92 [Persian]. Fathi azar Eskandar, (2008), Teaching Methods, Tabriz: Tabriz University Publishing [Persian]. Huntly H, (2008), Teachers' work: Beginning Teachers' conceptions of competence, Thesis, Central Queensland University. Jalili Mahsa, Nik Farjam Hosein, (2014), A survey on the present status of the ability and competencies of the teachers from the perspective of student and the comparison with the ideal situation from the perspective of experts about physics in the fourth grade of high school, Research in curriculum planning.Vol11, NO13, PP129-138 [Persian]. Mathews M, R, (1994), Science teaching, London: Routledge. Newman J. W, (2003), American's teachers, Boston: Allyn & Bacon. Parsa Mohammad, (2005), Educational Psychology, Tehran: Sokhan Publishing [Persian]. Saif Aliakbar, (2013), Educational Psychology (Psychology of Learning and Instruction). Tehran: Aghah Publishing [Persian]. Shabani Hasan, (2010), Advanced Teaching Method, Tehran: Samt, [Persian]. Santrock John, (2008), Educational Psychology; McGraw-Hill Companies, Incorporated 4, illustrated. Thomas, A & Chess, S, (1977), Temperament and development, New York: Brunner/Mazel. Thomas, A, Chess, S, Birch, H, Hertzig, M, & Korn, S, (1963), Behavioral individuality in early childhood, New York: New York University Press.