نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 2ستادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 3ستادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزشیابی کتاب علوم اجتماعی سال اول راهنمایی از لحاظ رعایت ویژگی‌ها و معیارهای مطلوب کتاب درسی از نظر معلمان انجام شده است.جامعه‌ آماری این پژوهش، معلمان علوم اجتماعی سال اول راهنمایی شهر کرمان شامل 120 نفر بودند و نمونه‌ آماری به صورت سرشماری، برابر با جامعه‌ آماری در نظر گرفته شد که نهایتاً 105 نفر از معلمان پرسشنامه را تکمیل کردند. در این پژوهش از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شد و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ا‌ی بود که بر اساس معیارهای 20 گانه‌ مطلوب کتاب درسی تهیه شد و پایایی این ابزار با روش آلفا کرونباخ مقدار 91/0 به دست آمد. آزمون آماری به کارگرفته شده آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون ناپارامتریک رتبه‌ای دبیلیو کندال برای تحلیل پاسخ‌ها و رتبه بندی معیارها بوده است. این پژوهش به جهت پاسخ‌گویی به 4 سؤال در رابطه با معیارهای تناسب محتوا با ا هداف، رعایت اصول برنامه ریزی درسی، رعایت اصول روانشناسی یادگیری و نهایتاً رتبه بندی معیارها، طراحی شده است. یافته‌ها نشان داد که تطابق با اهداف آموزشی، تقریباً در حد مطلوبی در کتاب علوم اجتماعی رعایت شده است و اصول برنامه‌ریزی درسی و اصول روانشناسی یادگیری درحد متوسطی رعایت شده است. رتبه‌بندی میزان رعایت معیارها نشان داد که از نظر جامعه معلمان، معیار «ارتباط مطالب ارائه شده با زندگی روزمره و محیط اجتماعی» بیشترین و معیار فراهم نمودن فرصت‌هایی برای فعالیت فوق برنامه در خارج کلاس کم‌ترین میزان رعایت را در کتاب علوم اجتماعی سال اول راهنمایی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Social Sciences Textbook of the First Grade of Guidance School: in terms of following the acceptable criteria and standards

نویسندگان [English]

  • Najmeh Ghaemi 1
  • Vida Fllahi 2
  • Abbas Gholtash 3

چکیده [English]

Based on the view points of the teachers about the criteria and standards of ideal textbooks, the present study was conducted in order to evaluate the social sciences textbook of the first grade of the guidance school. 120 social sciences teachers of the first grade of the junior high school in Kerman city were selected as the statistical population. The sample size once using census was equal to the population. finally 105 of the teachers completed the questionnaire.Data collecting instrument was a researcher-made questionnaire which was designed based on the 20-fold criteria of an ideal textbook. To verify the reliability, Cronbach' alpha was used (91%). To analyze the data as well as to rank the criteria, one sample t-test and non-parametric ranking test were applied. What this research focused on was finding to some extent the textbooks were consistent with intended purposes, lesson plans, and psychology of learning as well as ranking the criteria.According to the findings, there was a full consistency between the context of the social sciences books and intended educational purposes whereas, lesson planning and psychology of learning were to some extent consistent with the curriculum aims. From the teachers' point of view, amongst the criteria "relevance of the presented contents with everyday life “was the most perceived one and “providing the opportunities for extracurricular activities out of class” was the least perceived criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Evaluation
  • Acceptable Criteria of the Textbook
  • Social Sciences Studies
Abbasi, M.(2005). Content Analysis of Social Studies Textbooks In Secondary School Level in based on Intended goals. Research Report, Falavarjan: Educational Research Center.(Persian). Bay, J.(1996). The Evaluation of the Appropriateness of Goals and Content of Social Knowledge Textbook on based on Needs and Interest of student's in16 district of Tehran.Unpublished M.A thesis, Karazmi University. (Persian). Fathi Vajargah, K.(2002). Citizenship Education Curricula: The Hidden Priority for Iran Educational System, Quarterly Research Journal of Isfahan University, Vol 4, No 2, pp 181-206.(Persian). Gaff, G. J ., Ratcliff. J. (1996). Handbook of undergraduate curriculum. John Wiley publisher. ltd. Hass, E ,M.(1991).An Analysis of The Social Science and History Concept in Elementary Social Studies Textbooks Grades1-4. Theory and Research in Social Education ,21 ,(2), 211-220. Kazempoor, E and Ghafari, Kh.(2009). The Evaluating of Implemented Curriculum of Social Studies in Secondary School in based on Robital Tree Dimensional Model. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol 3, No 2,pp 89-108.(Persian). Khezarloo, Gh.(1995).The Study and Comparison of teachers and Student Views about Social Knowledge Textbook in First grid of New Secondary School. Unpublished M.A Thesis, Allameh Tabatabaei University.(Persian). Ministry of Education.(2001). Cognition with Tree Years Course of Daily Secondary School Tehran: Office of Theoretical Education.(Persian). Mousapoor, N and Behzadpoor, F.(2005).The Evaluating of Curriculum of Experimental Physic Textbook in Secondary School of Kerman City. Quarterly Journal of Educational and Psychological Studies, No, 2, pp 73-92.(Persian). Narmongi, S.(2001).Evaluating of Social Studies Textbook In in First grid of New Secondary School from viewpoint of Students and Teachers in Birjand City. Unpublished M.A Thesis, Kharazmi University.(Persian). Sadeghi Joola, R.(1995).The Study and Comparison of teachers and Student Views about Social Knowledge Textbook in First grid of New Secondary School in Dezfool City. Unpublished M.A Thesis, Kharazmi University.(Persian). Sarookhani, B.(2006).The Research Methods in Social Sciences. Tehran: The Research Center of Humanities and Cultural Studies. (Persian). Seyf, A.A.(2004).Educational Psychology. Tehran: Agah.(Persian). Schubert, W. H. (1986). Curriculum: Perspective Paradigm and Possibility, New York: Macmillan Press. Toomah, J.(1990).The Global Issues of Education (Translated by Ahmad Aghazadeh). Tehran: Publication Center.(Persian). Yarmohammadian, M.H.(2006).Principles of Curriculum Planning. Tehran: Yadvare Ketab.(Persian). Yazdani, J and Hassani, M.(2011).A Study on the Level of Conformity between the Objectives of Curriculum Guidelines at the Elementary and Middle School and Official Objectives of the Supreme Council of Education. Journal of Curriculum Studies, Vol.6 (20): 58-79 (Persian).