نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، مبارکه، ایران

2 2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآیی روش بدیعه پردازی نسبت به روش سخنرانی در افزایش خلاقیت در دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و جامعه آماری ،کلیه دانش‌آموزان پایه سوم دبستان شهرستان زرین شهر را در بر می‌گرفت که 103 نفر از آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (25نفر دختر،23 نفر پسر) وگروه کنترل 28) نفر دختر، 27نفر پسر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، آزمون خلاقیت تورنس (فرم الف) بود. روش بدیعه پردازی با تدریس علوم اجتماعی، علوم تجربی و انشاء (بنویسیم) به مدت سه ماه در گروه آزمایشی اجرا شد، ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات آزمون خلاقیت در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه‌های آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین افزایش نمره خلاقیت دانش‌آموزان پسرو دانش‌آموزان دختر در مؤلفه‌های سیالی، انعطاف، اصالت و نمره کل خلاقیت تفاوت معنادار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Synectics and Lecturing Teaching Methods on Increasing the Creativity of the Third Grade of Elementary School students (considering Zarinshahr Schoolgirls and Schoolboys)

نویسندگان [English]

  • Maryam Khadkhodaee 1
  • Ameneh Soleimani 2

چکیده [English]

This study was carried out with the aim of comparing the effectiveness of synectics and lecturing teaching methods on increasing the creativity of students in the third grade of elementary school. Quasi- experimental method was used in the study .the participants were 103 students who were categorized randomly into experimental (25 schoolgirls and 23 schoolboys) and control group (28 schoolgirls and 27 schoolboys). The measurement instrument was Torrance creativity test (form A).The synaptics teaching method was performed for experimental group by teaching experimental science, social science, and composition. The control group, however, did not receive any intervention .The results of covariance analysis indicated that there were significant differences between the mean scores of the experimental group and control group in the pre- test and post-test. Also, significant relationship was observed between the increased scores in creativity regarding fluidity, flexibility, and originality components and the total score of creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • synectics
  • lecturing
  • Creativity
  • elementary school
Abedi, J. (1993). Creativity and new ways of measuring it, journal of psychological research, vol 1&2. 8[Persian]. Amabile,T.M.(1996), creativity in context , Oxford,UK: West View press. Amir Hoseini, Kh., (2010). Creativity and innovation, fundamentals, principles and techniques .(4rd ed). Tehran :Aref Press.[Persian]. Azadyekta,M.(2013).Comparison of the effect of three methods of creativity development in elementary students in Tehran city . European Journal of social & behavioural sciences, 4(1) ,776-787. Barat Dastjerdi, N. (2003),Study the effects Synecties Teaching Methods on academic performance and training creativity of Elementary school girls and boys of Education area 3 in Esfahan. , master's thesis, Tarbiat Moallem University, Tehran[Persian]. Candrasekaran , S.(2014). Developing Scientific Attitude, Critical Thinking and Creative Intelligence of Higher Secondary School Biology Students by Applying Synectics Techniques. International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol 3,1-8. Chesler, Klaines.s. (1991) . The effects of synecties training of students ., ED.D. Fyshany, T. (1998). Creativity and innovation in individuals and organizations. Tehran: Publication Terme[Persian]. Gendrop SC. (1996)Effect of an intervention in synectics on the creative thinking of nurses .Creativy Research Journal.9(1),11-19. Gordon, W. J.J. (1961).The development of creative capacity. New York: Harper and Row. Hosseini, A. (2002). Analyze the nature and ways of training creativity, (Ph.D. dissertation) [persian]. Hsing, H.(2006). A Synthetic Analysis of the Effectiveness of Single Components and Packages in Creativity Training Programs. Creativity Research Journal, . No 4.435–446. Jalili, M. (2003). Investigate the relationship between job satisfaction and creativity, educational administrators, master's thesis, Institute of Education and Research Management and Planning.[Persian]. Madahi.M ,.khalatbary.J.(2010).Comparison of effectiveness of the three methods of brainstorming ,synectics and deductive on increasing creative thought in female students.4th International Tecnology Education and Development Conference 8-10 March 2010 .Valencia,Spain. Matud , P., Rodringuez ,c.,& Grand. (2007). Gender difference in creative thinking. Personality and individual Differences, 43, 1137-1174. Mohebbi, S.A.,Jafari,S.H.,Saeidi,R.M.,Amin,Y.A.(2014).cultural factors affecting creative teaching from the teachers perspectives of Nursing and Midwifery Faculty of mashhad University of Medical Sciences. Reasearch in curriculum planning ,Vol 11.No 14. 74-87[persian]. Myrshamshyry, M. (2005). Effect of Synectic model processing on creativity fourth grade students in the composition lessons. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tehran University[Persian]. Ojinezhad, A.(2004). Study the effects Synecties Teaching Methods on nurturing creativity in composition course Guidance school students in Shiraz city. )Master's thesis) Shahid Beheshti University[Persian]. Paltasingh, S. (2008).Impact of synectics model of teaching in life scinc to develop creativity among pupils. Journal of India Assocation for Education Research,vol 20. 374. Parado, SH. (2002). Effects of a teacher traning works shop for creativity, cognitional school achivement, high ability studies ,Vol 13 .No 1. Qvshly, A. (2005). Comparing effectiveness Synecties and Lecturing Teaching Methods on general creative and writing creativity fifth grade elementary school students in Gorgan city. dissertation MSc Thesis, University of Tabriz[Persian]. Ranjdoost,Sh., Eivazi,P.(2013).The relationship between emotional intelligence of teachers and high school students creative thinking . Reasearch in curriculum planning .vol 10 . No 9. 113-125. [Persian]. Sharifi, A A.,Davari.R. (2008). Comparison of three methods Creativity for increasing creativity in Second grade students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology . 15.No 1, 57-62[Persian]. Shahbazkhan, M. (2005).Effectiveness of two methods of brainstorming and Synectic to increase creative thinking fourth grade students in the district 15 in Tehran, thesis, University of Tehran[Persian]. Soleimani, A. (2002). Creative class. The Tehran. Community of Parents &Instructors[Persian]. Tajrebi,T.(2007). Comparative and study of two methods Synectic and lecturing on nurturing creativity and achievement in social education city girl students in the academic year 85 -86 Ali abad katul. Master's thesis. Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tehran[Persian]. Torrance, B. P. (1993). talents and creativity skills and ways of their education,, translated by Hasan Qasem Zadeh. Tehran: New World [Persian]. Torrance, E. P. , Goff, K. (1989). A Quiet Revolution. Creative Behavior, 23. 136- 145. Ugur, S., Ozge, O. (2009).The effectiveness of the Creative Reversal Act )CREACT) on students’ creative thinking. Journal of Thinking Skills and Creativi