نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 2استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رویکرد سازنده گرایی یکی از رویکردهای نسبتاً جدید در زمینه طراحی آموزشی است. هدف از این مطالعه، شناسایی و کشف تجارب دانشجو ـ معلمان از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی و الگوی طراحی محیط‌های یادگیری سازنده گرای جانسون بود. روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه این پژوهش، کلیه دانشجو ـ معلمان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد رشته علوم تربیتی ـ آموزش ابتدایی بودند که در سال تحصیلی90-91 در آن مرکز تحصیل می‌کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری هدفمند بود و با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 دانشجو ـ معلم انتخاب شدند، که چون محقق به اشباع اطلاعاتی رسید به همین تعداد نمونه بسنده کرد. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبار نتایج این پژوهش، نتایج و مقوله‌های استخراج شده به تأیید شرکت‌کنندگان رسید. برای تحلیل اطلاعات و متن مصاحبه‌ها از روش کدگذاری استقرایی استفاده شد. نتایج استفاده از الگوی جانسون در کلاس درس تجارب بسیار ارزنده‌ای را برای دانشجو ـ معلمان به دنبال داشت و مهمترین مقوله‌ها و نتایجی که از مصاحبه‌ها استخراج شد عبارت بودند از: استقلال، خودگردانی یا خودکفایی، توسعه توانایی حل مسأله، تسلط در جستجو، بازیابی و ذخیره اطلاعات، تعاملات اثربخش و یادگیری عمیق و اثربخش. با توجه به این نتایج، استفاده از این الگو و سایر الگوهای مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی می‌تواند، تأثیر زیادی بر عملکرد و موفقیت دانش‌آموزان و دانشجویان در دروس مختلف داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teacher training students' experiences of instructional designing based on the constructivism approach

نویسندگان [English]

  • ahmadreza fazeli 1
  • morteza karami 2

چکیده [English]

Constructivism approach is a relatively new approach in the field of instructional designing. The aim of this study was to identify and explore the experiences of the students and teachers of instructional designing based on the constructivism approach and constructivism learning environment design pattern. The research method in this study was qualitative method and was of the phenomenological type. All the students and the teachers of Beheshti Teacher Training Center of Mashhad Elementary Education who had enrolled in this center in the academic year 2012-2013 were chosen as the statistical population .Then, 15 students and teachers were chosen through the target sampling. Due to data saturation, the researchers found this number sufficient. The instrument being used was semi-structured interview. To validate the results of this study, the outcomes and extracted issues were confirmed by the participants. Deductive coding methods, then, was used to analyze the data and the interviews. Applying Johnson's model in the classroom resulted in gaining very significant experiences for both the students and the teachers. Independence, autonomy or self-sufficiency, problem-solving ability, dominance in research, retrieval and storage of information, effective interactions and depth learning were the factors being concluded from the interviews. According to these findings, it can be concluded that this very model and the other models which are based on constructivism approach can have a significant impact on the performance and success of students in different courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students' and teachers' experiences
  • instructional designing
  • Constructivism approach
  • Constructivism model of Johnson
Abedi, L. (2003). Reflection On three levels, ideal, formal and experienced curriculum of teacher education, Journal of Education,(18-19) 72 : 45-87[Persian]. Abedini Baltork, M. & Nili, M.R.(2014), Analyzing the role of constructivism as a new learning approach in the textbooks of elementary school, Journal of Research in Curriculum Planning ; 11(13): 6-17[Persian]. Alsup, J. (2004). A comparison of constructivist and traditional instruction in mathematics, Educational Research Quarterly, 28 (4), 3-17. Ary, Donald ; Jacobs.Lucy.C ; Razavieh, Asghar(1996). Introduction to Research In Education, Rinehart & Winston- Fifth edition. Asgari, S. ; Rostami Mal Khalikhe, M. ; Shahorani, A. & Karimi, Y. (2011). Efficacy of the theory of Constructivism in mathematics teaching School – Education, Journal of Operations Research and Its Applications (Applied Mathematics), (2)8: 81-93[Persian]. Bead, P.L. ; Ridgeway, V.G. ; Brownlle, F. and Kalina, S. (2005). The power of reflective writing for students and teachers. In Reading, Writing and Thinking: roceeding of the 13th European Conference of Reading. Danesh Pajoh, Z. (2003). Assess the professional skills of teachers teaching , Organization for Research and planning[Persian]. Ebrahimi Koshk Mahdi, S. ; Karami, M. ; Ahanchian, M.R & Mosanan Mozafari, P. (2012), Constructivist theory of learning web-based application in organizations: a step towards effective management of human resources, First National Conference of Modern Management.Iran: Gorgan[Persian]. Eisner E,W, (1994) ,The educational imagination ,On the design and evaluation of school programs,Third edition,Macmillan college publishing company ,New York. Ennis, R. H.(1980). A conception of rational thinking, Philosophy of Education In,Jerrold R. Coombs (Eds.), Critical thinking (PP.3-30). Bloomington,IL: Philosophy of Education Society. Fardanesh, H. (2001). Knowledge representation in constructivism learning approach and its implications for instructional design, Education Journal, 1(3):107-124[Persian]. Firoozy, Z. ; Karami, M. ; Karshaky, H. & Saeedi Rezvani, M. (2013)Johnson s constructive pattern impact in problem based learning on the attitude, satisfaction and learning in in-service training programs for teachers, Journal of Research in Curriculum Planning ; 10(12) :36-52[Persian]. Gazi Tabatabayi, M. ; Hatami, J. ; Fardanesh, H. ; Magdanian, A. & Eslami, Z. (2009). Comparative Effectiveness of instructional design inspired by three theories of behaviorism, cognitivism and making radical changes in social attitudes, Journal of Science – Research Psychology, University of Tabriz, 4(13): 117-137[Persian]. Hatami, J. & Fardanesh, H. (2009). Comparing the effectiveness of behavioral learning models, knowledge-oriented, Constructivis, and making changes in social attitudes oriented grade school students, Journal of Science – Research Psychology, University of Tabriz, 5(17) [Persian]. Herrington,J&Oliver,R(2000)."An Instructional design learning framework for authentic learning Enviorments",Educational Technology Research and Development,48(3),pp 23-48. Karami, M. (2009). Optimal Instructional Design Model For Managers Training and Development, The 1st International Training Managers Conference (ITMC2009) Tehran, Iran[Persian]. Kareshki, H. (2009). The application of social constructionist approaches to e-learning, Third National Conference on E-learning in medical sciences, Mashhad University of Medical Sciences[Persian]. Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia supported predict-observe-explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34(4): 427-453. Keshtiaray, N. ; Fathivajargah, K. ; zimitat.F & Forughi. (2009). Designing and Accrediting an Experiential Curriculum in Medical Groups Based on Phenomenological Approach. Iranian Journal of Medical Education; 9 (1) :55-67. Mahdavi, M.R. & Amirtaymori, M. H.(2011). The effect of Merrill instructional design model on learning and motivation in academic achievement in first year high school biology course, Journal of Modern Thoughts in Education, 6(2):141-160[Persian]. Masomi, B. & Valavi, P. (2010). The self-regulation in The constructivist approach the implications and impact on education in Iran, the Second National Conference of Philosophy of Education Society of Iran[Persian]. Merjel, B. (2003). Instructional design and learning theories (Translated by Seyyed Jalil Shahroodi Langroodi), Proceedings of the humanities. Tehran: Islamic Azad University[Persian]. Moallem, M (1996), Instructional design models and research on teacher thinking : Toward a new conceptual model for research and development, EDRS. Moallem ,M (2003)."An Interactive Online Course:A Collaborative Design Model".ETR&D,91(4): 85-103 Mojtahedzade, R. , Mohamadi, A. & Emami, A. H. (2011). Instructional design, implementation and evaluation of an e-learning system, experience Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 11:348-359[Persian]. Momeni Mahmuee, H. (2009). Improvement of high education curriculum a step toward training creative alumni . Journal of Education Strategies in Medical Sciences. 2 (3) :121-126[Persian]. Morais.M.F, Azevedo.I(2010), What is a Creative Teacher and What is a Creative Pupil? Perceptions of Teachers, Procedia Social and Behavioral Sciences ,Vol 12 : 330–339. Saeef, A.A. (2008), Modern educational psychology, psychology of learning and Teaching, Tehran: press the Daoran[Persian]. Saki, R. (2012). Teacher-centered research, a new paradigm in educational research, Iranian Quarterly of Education Strategies In Medical Sciences, 5 (3): 191-197[Persian]. Samee, M. (2011). Teacher training in the Iran and world and provide a model for the evolution of teacher education, Journal of Teacher Development, 7[Persian]. Shabani, H. (2008). Advanced Teaching Methods, Tehran: Samt.(Persian) Shaikhzadeh, M. & Mehrmohamadi, M. (2004). Elementary math learning software based on constructivist approach, Journal of Educational Innovations,3 (9): 32-47[Persian]. Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology: Theory and practice (8th Ed.). NewYork: Pearson. Valavi, P. ; Pakseresht, M.J. ; Safayimoghadam, M. ; Haghighi, J. & Mehralizadeh, Y. (2009). The analysis of the epistemological principles of Constructivism and its educational content ,Journal of Educational Sciences of Chamran University,5(4):3-19[Persian].