نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی درک دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد درباره مفاهیم الکتریسیته ساکن و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل همه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران و همه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات (دوره کارشناسی) و دانشجویان رشته فیزیک حالت جامد (دوره کارشناسی ارشد) دانشگاه پیام نور تهران واحد رباط کریم در سال تحصیلی 92 ـ 1391 بودند. نمونه آماری را 285 نفر شامل 125 نفر از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (68 نفر رشته ریاضی و 57 نفر رشته تجربی)، 130 نفر دانشجویان کارشناسی (۷۲ نفر رشته مهندسی کامپیوتر و 58 نفر رشته مهندسی فناوری اطلاعات) و30 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد (رشته فیزیک با گرایش حالت جامد) تشکیل داده بودند. برای گردآوری اطلاعات از یک آزمون تشخیصی شامل شش سؤال چند گزینه‌ای در باره الکتریسیته ساکن در حد محتوای درسی کتاب فیزیک سوم دبیرستان، استفاده شد، روایی محتوایی این ابزار را نظرات 20 تن از دبیران فیزیک تأیید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ، 87/0، برآورد گردید. آزمون در شرایط عادی کلاس و بدون اطلاع قبلی شاگردان و دانشجویان مورد نظر به اجرا گذاشته شد. بعد از اجرای آزمون، در سطح توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی و رسم جداول و نمودارهای مربوطه استفاده شد. سپس برای ارزیابی میزان درک فراگیران، از روش ارزیابی مفهومی استفاده گردید. در این روش، گزینه‌های انتخابی در چهار دسته: درک کامل، درک جزیی، کج فهمی و عدم درکقرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش تصورات و کج فهمی‌های جدیدی درباره مفاهیم الکتریسیته ساکن را نشان داده است. بر پایه این یافته‌ها، ضرورت دارد تا در بازبینی برنامه‌های درسی و مواد آموزشی فیزیک که اخیراً توسط وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است، به منظور سازماندهی مفاهیم الکتریسیته ساکن و مدل‌سازی آنها در کتاب‌های درسی توجه بیشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of misunderstanding of the third grade high school students and B.A and M.A students about the concept of electricity

نویسنده [English]

  • Ashrafoalsadat Shekarbaghani

چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate about the comparison of misunderstanding of the third grade high school students and B.A and M.A students about the concept of electricity. The research method was descriptive survey. The population of the study was consisted of all high school students in Tehran, all students of Computer Engineering (Software Engineering), the students of Information Technology (B.A) and the students of solid-state physics (M.A) in Tehran Payame Noor University, Robatkarim, in academic year 1391-1392.285 participants consisted the sample, including 125 students from high school (68 from math major and 57 from empirical science major), 130 undergraduate students (72 Computer Engineering students and 58 Information Technology students) and 30 M.A students (Solid-State physics). A diagnostic test comprising six questions with multiple-choice format was used to collect the required data. To ensure the content validity of the instrument, a panel of 20 teachers of physics verified the questionnaire. The reliability was confirmed by Cronbach's alpha as 0.87.The test was given in a normal condition with no in advance awareness. After the test was run, the frequency, frequency percentage, the tables and corresponding graphs were used. To assess how well students understood, the conceptual evaluation method was applied. In this method, the options were categorized in four types as: full understanding, partial understanding, misunderstanding and lack of understanding.The findings showed new misunderstandings about the concepts of static electricity. Based on these findings, it seems so necessary that physics curricula and instructional materials which are about to be recently revised by the Ministry of Education be taken into more considerations so as to organize the concepts of static electricity and its modeling in related textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • misunderstandings
  • Electricity
  • third grad high school students
  • Bachelor degree students
  • Master degree students
Ahmadi Gholamali, (2012), Evaluation of high school science curriculum, Research Project Report, The Institute of Research and High School curriculum[ Persian] Alipoor Vahideh, Seifnaraghi Maryam, Naderi Ezatollah& Shariatmadari Ali, (2013), Reflection on the barriers to critical thinking in the Curriculum of secondary education, Research in Curriculum Planning, Vol2,No36(4-2013) , PP1-15 [Persian] Bakhtiyar Nasr Abadi Hasan Ali, Jabalalameli Jalal, Nosratiheshi Kamal, Moradzade Samira& Bakhtiyar Nasr Abadi Ameneh, (2013), Feasibility and priority of interdisciplinary fields from the view of higher education teachers and students of Najafabad Azad University, Research in Curriculum Planning, Vol2, No36(4-2013),PP27-37 [Persian] Cross Alan, Bowden, Adrian, (2009), Essential primary science, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire, England. Dori Yehudit Judy, Belcher John, (2005), How does Technology Enabled Active Learning Affect undergraduate student’s understanding of electromagnetism concepts?. Journal of the Learning Sciences, 14(2), PP243-279. Dourmashkin, Peter Andrew, (2008), Redesign of mechanics and Electromagnetism at MIT Course redesign work shop. October, MIT, USA. Endaleb Bahare, Ahmadi GholamReza, (2007), A study of the amont of applying teaching effectiveness Criteria in Khorasgan Islamic Azad University from the viewpoint of students in 2006-2007, Research in Curriculum Planning, Vol1, No 15(continue 5), PP67-82 [Persian] Ghaed Amini Roqhaieh, Kiamanesh Alireza, Ghorbani Roqhaieh, (2014), Relationship between the socio-economic status of family, reading activities at home, self-concept and attitude of students toward reading with reading literacy performance of the students(based on PIRLS studies, 2006), Research in Curriculum Planning, Vol2, No 41(5-2014), PP88-103 [Persian] Jalily Mahsa , Nikfarjam Hoseyn,(2014), A Survey on the present status of the ability and competencies of the teachers from the perspective of students and the comparison with the ideal situation from the perspective of experts about physics in the fourth grade of high school, ), Research in Curriculum Planning, Vol2, No40(1-2015), PP129-138 [Persian] Maloney David P, O’Kuma Thomas L, Hieggelke Curtis J & Heuvelen Alan Van, (2001), Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism. American Journal of Physics (Physics Education Research Supplement), 69(7), PP12-23 Mills Julie E, Treagust David F,(2003), Engineering education-Is problem-based or project-based learning the answer? Australasian Journal of Engineering Education, 3, PP2–16. Mohebbi Noorodinvand mohammad hossein, Shahany yeilagh Maniji & Pasha Sharifi Hassan,(2014), The relationship of psychological capital(hope, optimism, resiliency and self-efficacy) with the achievement goals and academic performance of the first-year students, Research in curriculum planning, Vol2, No40(1-2015), PP61-79 [Persian] Nosrat Fatemeh, Yoosefi Alireza& Liyaghatdar Mohammad Javad, (2010), The effect of Technology Enabled Active Learning in Physics on the academic achievement of high school students, Research in Curriculum Planning, Vol 1,No 25, PP53-64 [Persian] Planinic M, Boone W J, Krsnik R & Beilfuss M L, (2006), Exploring alternative conceptions from Newtonian dynamics and simple DC circuits: Links between item difficulty and item confidence, Journal of Research in Science Teaching, 43(2),PP150–171. Potgieter M, Malatje E, Gaigher E & Venter E, (2009), Confidence versus performance as an indicator of the presence of alternative conceptions and inadequate problem-solving skills in mechanics, International Journal of Science Education, First published on: 07 September 2009 (iFirst). Sadrolashrafi Masoud, (2011), Evaluation of high school physics curriculum, Research Project Report, The Institute of Research and High School curriculum[Persian] Saglam Murat, (2010), Students’ performance awareness, motivational orientations and learning strategies in a problem-based electromagnetism course, Faculty of Education, Ege University,Izmir 35100, TURKEY. Saglam Murat, Millar Robin, (2006), Upper high school students’ understanding of electromagnetism, International Journal of Science Education, 28(5), PP543–566. Saglam Murat, Millar Robin, (2004), Diagnostic test of students’ ideas in electromagnetism, Retrieved April 5, 2010, from: http://www.york.ac.uk/depts/educ/research/Research Paper Series/index. htm. Yang F, Chang C& Hsu Y,(2008), Teacher views about constructivist instruction and personal epistemology: A national study in Taiwan, Educational Studies, 34(5), PP527–542.