نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 1استادیار گروه الهیات، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه ازاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

آموزه‌های تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی ضمانت اجرایی دارد. ایمان به خدا و احساس مسؤولیت در قبال آموخته‌ها و به کارگیری آنها، از لوازم تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین اخلاق، تعلیم و تربیت به شیوه فقه و حقوق اسلامی و روش تحقیق توصیفی، همراه با تجزیه و تحلیل محتوا و استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی است که فقه پویا همیشه در تکاپو و ارائه راه حل‌های نوین در خصوص مسائل مورد اشاره است. آنچه نیاز امروز ماست، دینی شدن است نه دینی کردن و آنچه لازم است دانستن قوانین و مقررات دینی به جهت مهیا شدن برای ورود به زندگی اجتماعی است، نه صرفاً آموزش گزاره‌های تئوری و تکراری که عموماً در همه مقاطع به وفور آموخته و معمولاً بالفور هم فراموش می‌شوند. بنابر این احساس نیاز به ورود مباحث اخلاقی، فقهی و حقوقی بر مباحث تریتی وضوح پیدا کرده و جمله از عواملی می‌شود که کتاب و درس و مباحث دینی، بی اهمیت یا در حاشیه و یا اجباری جلوه نکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Roles of Ethic and Education from the Perspective of Religious Jurisprudence and Islamic Laws

نویسندگان [English]

  • Ali reza roostaee 1
  • Sayyed Hossain Vaezi 2

چکیده [English]

Educational teachings from the perspective of Islamic jurisprudence and laws have performance bond. From the perspective of Islamic jurisprudence and laws, believing in God and feeling responsible for the learnt issues and applying them are necessary factors of education. The present study aimed to investigate about ethic and education from the perspective of religious jurisprudence and Islamic laws. Descriptive research methods, along with content analysis and library resources were utilized. The findings showed that the dynamic religious jurisprudence has always made an effort to present innovative solutions to the mentioned issues. What is really needed today is becoming religious not making a religion in this regard, the vital thing is getting to know the religious laws and regulations so as to become prepared for entering into the social life not just learning common theoretical phrases which are often learnt in all sections and are usually forgotten in a short period of time. Therefore, the need of applying religious laws and regulations in educational and ethical trainings is strongly felt and it, then, becomes one of the reasons that the religious books and lessons no longer appears unimportant, marginal, or compulsory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • education
  • Law
  • Religious Jurisprudence
  • Training
Ameli, H. & Mohammad Ibn Hassan. (1993). Vasael Al- Shia. (1st ed.). (Vol. 30). Mehr Publication: Qom. Beheshti.A. (2006). Pearl of religion (1st ed). Ettelaat: Tehran. persian Behjat, M. T. (2000). The Islamic laws (25th ed). Qom. [Persian] Beihaghi, H. (1961). Alsonano Alkobra. Heidar Abad Dakan: Matbaeh Majles. Educational Research Office, District 2, 5. (1981). Man education islam (1st ed). Educational Research Office, District 2, 5: Tehran. [Persian] Elahi Ghomsheii, M. (2008). Translation of the Holy Koran (10th ed). Osman Tahaa: Qom. Hojjati, S. M. B. (1978). Islam and education. Farhang Eslami: Tehran. [Persian] Janati, M. (2006). Religious jurisprudence and time (1st ed). Ehyagaran: Qom. [Persian] Majlesi, M. B. (1982). Bahar Al- Anvar. (3rd ed). Dar Ehyae Al- Torath Al- Arabi Publication: Beirut. Mansour, J. (1998). Civil law (6th ed). Dovraan: Tehran. [Persian] Mohammadi, A. (2010). Religious jurisprudence rules (11th ed). Mizaan: Tehran. [Persian] Motahhari, M. (1995). Familiarity with Islamic science (15th ed). Sadraa: Qom. [Persian] Sa'di, Shirazi, M. (1995). Correction of Golestaan Sa'di (10th ed). Ghoghnous: Tehran. [Persian] Smith, F. J. (1974). Philosophy of education (2nd ed). Astan Ghods Razavi: Mashhad. Sohofi, S. M. (1983). Heavenly teachings of Islam (10th ed). Ahlebeit: Qom. [Persian] vaezi, S.H moazzeni, P. (2014) Islamic Rules Comprehensiveness of the teachers and students rights. (Reserch in Curriculum Planning Vol 11 No 15 (continus 42) Autumom 2014 P. 45-54.[Persian]