نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی و فیزیک دوره متوسطه دوم شهر اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، از میان دانش‌آموزان پایه سوم رشته ریاضی و فیزیک دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92 تعداد 354 نفر(با استفاده از جدول مورگان) که ملاک‌های ورود به پژوهش را دارا بودند، انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان(Moris, 2001)  با ضریب آلفای 83/0، پرسشنامه رضایت از تحصیل  با ضریب آلفای 72/0 و کارنامه نهایی بود که دو پرسشنامه اول توسط دانش‌آموزان تکمیل گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌‌ها‌‌ نیز از روش تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با استفاده از بسته نرم افزاری تحلیل آماری spss20 استفاده شد. تحلیل داده‌‌ها‌‌ نشان داد که در سطح خطای 01/0، باورهای خودکارآمدی(48/0=r) و رضایت از تحصیل دانش‌آموزان(35/0=r) با پیشرفت تحصیلی آنها دارای رابطه معنادار است. بنابر یافته‌های‌ این مطالعه باورهای خودکارآمدی و رضایت از تحصیل توانسته‌اند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را به شکلی معنادار پیش‌بینی نمایند(05/0>p < /span>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between self –efficacy and educational satisfaction with academic achievement in math: considering the third grade of second cycle of secondary school students In Isfahan In 2013-14

چکیده [English]

The objective of this research is to investigate about the relationship between self –efficacy and educational satisfaction with the academic achievement in math between third grade of second cycle of secondary school students. This research is  of a kind of descriptive – correlative one. Multi-stage random sampling technique has been applied among the third grade students in the second cycle of secondary school in ISFAHAN in 2013-14. A total of 364 individuals have been selected based on to inclusion criteria. Data collection tools include the children and teenager self –efficacy questionnaire, Morris 2001, (p=%83) and satisfaction questionnaire (p=%72) as well as final student's records. The first two questionnaires have been completed by students. For statistical analysis of data, Pearson's correlation coefficient and Regression's multiple analysis are utilized. The findings reveal that self-efficacy(r=%48) and student's satisfaction( r=%35) have a meaningful relationship with the achievements of students. According to the results of this research, it can be said that self –efficacy and student satisfaction can predict the achievements of student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • Self-efficacy
  • Student Satisfaction
Abolghasemi, Abbas.(2012). Relationship resiliency, stress and self-efficacy in students with high academic achievement and low life satisfaction. Journal of Psychological Studies, (7), 151-131. (Persian). Askari, Saeed. Kahrizi, Somayyeh. Kahrizi, Maryam.(2013). The role of self-efficacy and life satisfaction in predicting academic performance of third year high schoolgirl students in Kermanshah. Journal of School Psychology, VolumeII,No.2. (Persian). Buttler, D. , & Winne, P. (1995). Feedback and self-Regulated Learning: A Theoretical intelligence and motivation. Journal of Management and Organization. 13, (3),212-226. Cain, A. S., Bardone-Cone, A. M., Abramson, L. Y., Vohs, K. D. & Joiner, T. E. (2008). Refining the Relationships of Perfectionism, Self-Efficacy, and Stress to Dieting and Binge Eating: Examining the Appearance, Interpersonal, and Academic Domains. International Journal Eat Disorder. Caprara, G. V. , Pastorelli, C. , Regalia, C. , Scabini, E. , & Bandura, A. (2005). Impact ofadolescents’ filial self- efficacy on quality of family functioning and satisfaction. Journal of Research on Adolescence, 15, 71-97. Caprara, G. V., Regalia, C., & Scabini, E. (2002). Auto efficacia familiar (Familiar self efficacy). In La Valutazione ell’Auto efficacia (Self- Efficacy Assessment) (ed. G.V. Caprara), pp. 63-86. Edizioni Erickson: Trento. Demaris MC, Kritsomis WA. The classroom exploring its effects on student persistence andsatisfaction: Focus on Colleges, Universities and School; 2008;2 (1):1-9. Diner EE, Sun M, Lucas RE, Smith HL. Subjective well being: Three decades of progress. Psychol Bull. 1999; (125):276-302. Floers, A. (2007). Attribution style. Self-Efficacy And stress As predictors of academic success And Academic satisfaction in college students. A Dissertation Submitted to the Faculty of The University of Urah for the Degree of Doctor. Foolad chang, M, Latifian, M.(2001). Effect of parental autonomy in academic autonomy and academic achievement of their students. Journal of Psychology and Educational Sciences, No.2, 154-135. (Persian). Heydari, Maryam.(2005). The relationship between student satisfaction and academic achievement in university students. New ideas in Education Journal, 1, 86-75. (Persian). Irmak S, Kuruuzum, A (2009). Turkish validity examination of the multidimensional students life satisfaction scale. Journal of Social Indicators Research, 92, 13-23. Kahrizi,Maryam.(2010). Relationship resiliency and life satisfaction and academic performance of high school students in Kermanshah. MA thesis. Allameh Tabatabai University. (Persian). Komarraju, M. & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter. Learning and IndividualDifferences, In Press, Corrected Proof, Available online 8February 2013. Meece, J. L., Glienke, B. B. & Burg, S. (2006). Gender and Motivation, Journal of School Psychology, 44,351-373. Naghsh, Zahra. Ghazi Tabatabaei, Mahmod. Torkhan, Reza Ali.(2010). The structural model of the relationship between self-efficacy, perceived use fullness and achievement: Examining the mediating role of self-regulation of learning. Recently in the journal Cognitive Science. YearXII, No.1, 16-1. (Persian). Narimani,Mohammad. Solimani, Esmaeil.(2013). Effectiveness of cognitive rehabilitation of executive functions(working memory and attention) and math achievement of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities2(3), 115-91. (Persian). Putwain, D. Sander, P. & Larkin, D. (2012). Academic self-efficacy in study-related skills and behaviours: relations with learning-related emotions and academic success. Educational Psychology. Article first published online: 27 SEP. Regalia, C. & Bandura, A. (2002). Longitudinal impact of perceived self regulatory efficacy on violent conduct. European Psychologist, 7, 63- 69. Rode, J. C. (2005). Life satisfaction and student performance, Academy of management learning and education, Journal of Social Behavior and Personality,4 (3)- 421-433. Salami, S. O. (2009). Psychopathology and academic performance among Nigerian high school adolescents: The moderator effects of study behavior, self-efficacy and motivation. Journal of Social Sciences, 16, 25-330. Seif, Ali Akbar.(2003). Educational psychology, psychology of learning, Tehran: Agah. (Persian). Sheikh al eslami, Razeyeh.(2005). A model for self-regulated learning English. PhD thesis, University of Shiraz. (Persian). Shokr kon,Hosein. poladi, Mohammad Ali. Haghighi, Jamal.(2000). Important factors in male high school drop Ahvaz city. Journal of martyr Chamran University of Educational Sciences and Psychology, 7(3), 20-14. (Persian). Tahmasian, Karineh. Anari, Aseyeh.(2010). The relationship between dimensions of self-efficacy and depression in adolescents. Journal of Applied Psychology, 3(1), 93-83. (Persian). Tamadoni, Mojtaba. Hatami, Mohammad. Hashemi razini, Hadi.(2011). Efficacy, negligence academic and student academic achievement. Journal of Educational Psychology, No. XVII, sixth year. (Persian). Zare zade, Kamla. Kadivar, Parvin.(2007). Comparison of self-efficacy and creativity in students and students of non-user Internet user. Journal of Education, 1(89), 133-111. (Persian). Zohre vand, Razeyeh.(2010). Comparison of self-concept, academic self-efficacy, emotional intelligence, gender beliefs and satisfaction of high schoolboys and girls and contribution of each of these variables in predicting academic achievement. Psychological Studies, 3(3), 72-46. (Persian).