نویسندگان

1 ۱استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه‌کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of the educational, supportive and punitive schedules in the Islamic Legal System and in the International Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Haji Deh Abdi 1
  • Masoud Heidari 2

چکیده [English]

The educational, supportive, and punitive schedules in the Islamic Legal System and in the International Law with respect to the Juvenile delinquency are compared in this article in a qualitative and content- analytic manner. Here through interpreting and analyzing Quranic texts and teachings and regarding the juvenile delinquency, both systems are assessed. Analyzing the data is based on rational and scriptural approaches with respect to the conceptual analyses. The results indicate that Islamic Legal approaches regarding juvenile delinquency are centered on both preventive and corrective measures as axioms. The Islamic preventive measures include moderation, prevention of discrimination, supervision and care principles; whereas, the punitive measures include punishment, negligence and ect., in accordance with the circumstances. Though the Juvenile Delinquency Convention Law has rejected punishment, in Islamic Order Punishment is resorted to as the last corrective measure with a perception that it is a measure to make the subject aware and educate human to follow the right path. That is to say that, here, punishment is more regarded as an informative case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment and Support
  • criminology
  • Islamic Training Order
  • Islamic Legal System
Abrndabady Najafi, A. Madani Ghahfarokhi, S. and Zeinali, Amir Hamza .(2011) The Pathology of children's rights in Iran, published by mizan Ahmadi, A. (2004). Training principles, Fourth Edition, Tehran, dissemination of PTA, 262 pages Ansari, GH. (2013). Sentences and children's rights in Islam, Volume 2, Aymh‌e athar, and legal center Infallible, 1392 Attaran, M.(1992). Great coaches bred Muslim vote, Third Edition, Tehran, school publications, 148 pages Bagheri, Kh.(1991). Take a look back to Islamic education, Second Edition, Tehran, school publications, 274 pages Behzadi chinjani,MT.(2002). Education, children and families, training monthly, year XVI, 63-65 Delshad Tehrani, M.(2009). Educational principlesof Nahjolbalaghe, publishing sea, 202 pages Forghany, m, (2004). Understanding children's behavioral problems, Fourth Edition, Tehran, Harbinger Training Institute, 239 pages Forghany, M.(2000). Jurisprudence and legal penalties and discipline children, Avl.thran printing, publishing PTA, 285 pages Hor Ameli.(1987).Vasaelo Shiea, Volume 14 and 15. Translation as accuracy, fourth edition, Qom Bayt Institute Hoseini Khah.(2010). Corporal punishment of children in the system of international human rights and Jurisprudence, Jurisprudence Center pure of Aeme Athar Khansari, A.j .(1980) . Ghorralhekqm and Doraralkalem, Tehran University, Institute Press, second edition. Majlesi m.(1990). Bihar al-Anwar, vol. 23, Daralahya’altras‌Alrybh Beirut Mehra,n.(2011). Criminal justice for children, publishing mizan Moein m.(1984). moein Encyclopedia, Tehran's Amir Kabir Publications Mohadeth Noori,(1998). Mustadrak Al vasayl and Mostanbet ol masael, Volume 3, the publication of the Institute on Prophet Mozaffari, m.(2013). Fetal rights based on her physical and mental health, eternal Publications Nahjolbalaghe, (2006). Trans by Shahidi, Fourteenth Edition, Tehran, Scientific and Cultural Publications, 596 pages Najafi T.(2006). Disorder and delinquency in children and adolescents, teaching and assessment, first edition Najafi, F.(2006). His children and safeguards in Iran, Master's thesis, Islamic Azad University of Arak Pad A.(2008). Criminal law, Volume 1, publication of mizan Rezaei, m.(2010). Child punishment in Islam and the laws, graduate, specialized jurisprudence of the Supreme Salahi, Javid.(2006) Juvenile delinquency, first edition, published by Gutenberg Shafiabadi,(1992). Child-rearing techniques., Fifth Edition, Tehran, four, 142 pages Tabatabai, m. (1991). Tafsir Al-Mizan ,Al-twenty volumes, translation Mousavi Hamadani .qom print 594 page Tamimi Amadi, Abdul Wahid .(1985). Ghorralhekqm and Doraralkalem, Volume 2, amatboaat Beirut Vosoghi Tohid,(2005). Support the criminal investigation of child offenders in Iran with a view to international instruments, master's thesis, Islamic Azad University