نویسندگان

1 دکتری برنامه درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 راهبر آموزشی منطقه باغ بهادران، اصفهان،ایران

چکیده

یکی از اهداف تأسیس مدارس شبانه روزی، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و پایبند به اجرای شعایراسلامی است. هدف این پژوهش، مقایسه مدارس شبانه روزی با عادی از منظر میزان پایبندی دانش‌آموزان به انجام شعایر اسلامی است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل 54961 نفر دانش‌آموز شبانه روزی و عادی در دوره‌های تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92 است. از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای طبق فرمول کوکران 520 نفر انتخاب گردید. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی، از روایی محتوا زیر نظر متخصصان و روایی سازه استفاده گردید. اندازه KMO به منظور بررسی همبستگی درونی گویه‌ها 907/0 و پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. داده‌ها از طریق آزمون‌هایT  و ANOVA و با نرم افزار  SPSS 18 تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، بین میزان گرایش دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و عادی به اجرای شعایر اسلامی تفاوت معنادار وجود نداشت، اما در مقولات اجرای واجبات، نوافل و فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی تفاوت وجود داشت و هر دوگروه خود را در اجرای واجبات نسبت به نوافل، مقیدتر دانستند. همچنین دانش‌آموزان دوره راهنمایی نسبت به دانش‌آموزان دوره متوسطه در اجرای شعایراسلامی مقیدتر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of boarding schools and ordinary ones: based on their fidelity to Islamic rites

چکیده [English]

Creating equal educational opportunities as well as students' fidelity to Islamic fundamentals has been one of the chief aims of establishing residential schools. The aim of this study is to compare the students’ fidelity to Islamic rites in Charmahal-o-Bakhtiari in 2013.Descriptive method has been used for this research. The statistical population of this research includes 54961 junior high school and high school students who study in both boarding and ordinary schools. Through randomly sampling, 520 of them are selected. A researcher- made questionnaire is used for collecting data. To determine the validity, both content and construct validities are applied. In order to check the internal consistency of items, KMO of the questionnaire has been calculated as 0.907. The questionnaire's reliability, also, using in Cranbach’s alpha has been measured as 0.92. Data have been analyzed with paired T-test, ANCOVA, and SPSS software 18th version .Based on the findings, no significant difference between the students’ tendency toward Islamic rites in the both groups is observed; however, there exists a significant difference considering their fidelity to perform obligatory actions, supererogatory actions, and social and religious activities. There is, also, a significant difference in students’ attitudes to perform the Islamic rites in guidance and high school students. The students in guidance school were more committed than students in high school

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fidelity to the Islamic rites
  • Junior High school
  • High school education
  • Ordinary schools
  • Boarding schools
Asgari, M. (1999). A Study on the Views and the Methods of Attracting the Students in Guidance School in Hamadan Province to Propozing Praying Plan. Searching Center in Hamadan Province. [Persian]. Aghakhani, H. (2000). An Evalution on the Third Plan on Developing Chahar mahall and Bakhtiyari Province. A Searching Plan. Searching Counciling Chahar mahall and Bakhtiyari Province. [Persian]. Abolghasemi, S. (2010). The Effect of Ritual Views on Phsychological Health, Journal of Isham and Training Searchs, 2 (1), 47-61. [Persian]. Bagheri, K. (2009). A Review on Islamic Training. 3rd Edition. Tehran, School Press. [Persian]. Bagheri, K. (2009). A Religious Training Against The 21st Problem. Tehran. Computer Center for Islamic Science. [Persian]. Bahraini Boroujeni, M. (2010). A Comparision on Student,s Performance Improvement in Night and Day School in Chahar mahall and Bakhtiyari Province. Journal of Educational Sciences Curriculum Planning. Islamic Azad University in Khorasgan Unit, 1 (2), 27-40. [Persian]. Cotton S, Larkin E, Hoopes A, et al. (2005). The Impact of Adolescent Spirituality on Depressive Symptoms and Health Risk Behaviors. Journal of Adolescent Health, 36(6),520-544. De Roos, S, A. (2004). Young Children,s God Concepts: Influences of Attachment and Socialization in a Family and School Context, Paper to be Presented at the REA/ APRRE Conference in Denver, November 5-7. Daeipoor, P. (2000). Spiritual Coping Strategies. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 1, 114-115. Hein, D. (2004). What has Happened to Episcopal Schools? The Living Church, 228(1),485-506. ٍEducation and Training Organization in Chahar mahall and Bakhtiyari Province, (2009). Statistical Paper of Education and Training Province. [Persian]. ٍEducation and Training Organization in Chahar mahall and Bakhtiyari Province, (2010). Statistical Paper of Education and Training Province. [Persian]. Hozeh and University Searching School. (2006). Training Aims in Islam Point of Viwe. Tehran. School press. [Persian]. Hassanabadi, H. (2002). A Comparison on Students Performance, Social Compatibility and Students Depression in Night School in Esfahan School. 1381. Roudhen,s Azad University. M.A. Thesis. [Persian]. Higher Education Council. (2008). The Collection Proved Decision in Education and Training High Council. Tehran. Ministry of Education. [Persian]. Masoudifar, A. R.(1996). A Study on the Effictive Factors on the Youths Tendency in Mashhad High school to Gathering Praying. Khorasan Education and Training Center. [persian] Nafisi, A. (1998). 1400 Education and Training Center in Iran. The Fifth Collection: International Advice about Education and Training. Tehran. Institute of Education. [Persian]. Nuskar, R. H., Christopher, P.D., & Tamkin, E. F.(2002). Aboriginal Schools: Psychological, Academic & Educational Effects. Arkansas: RPN Press. Rasouli, L. (1998). Education Emotional, Social and Riligious Situation in Night Guidance School in Students Point of Viwe, Educational Part and The Dormintory Manager in these Schools in West Azarbaijan Province in 1377-79. M. A. Thesis. Teacher Training University. Roech, S., Ano, G. (2003). Testing an Attribution and Coping Model of Stress: Religion As an Orienting System. Journal of Psychology and Christianity. 22, 197-209 . Romanowski., Michael, H. (2002) .Is School Prayer the Answer? Educational Forum, 66(2), 154-161. Tomskove, F. D. ,. Mikalsky, M. M. (1999). Students in Moscow Boarding Schools ,Moscow: Dimitrove Press. Thurber, A. C. (1999). The Phenomenology of Homesickness in Boys, Journal of Abnormal Child Psychology. 17, 543-590. UNSCO. (2005). Educational for All:The Quality Imperative, EFA Global Monitoring Report. Urban, M. W. (2007). Boarding Schools, Why (not), Woord en Daad.