نویسنده

دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی دیدگاه کارشناسان آموزش پیرامون عناصر کتاب درسی جدید هدیه‌های آسمان (اهداف درس، عنوان درس ، تصاویر درس و متن درس) پایه دوم بود. روش پژوهش ارزشیابی است. جامعه مورد مطالعه 46 نفر کار شناسان آموزش بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد مطالعه در این پژوهش «فهرست وارسی محتوا» است که بر اساس ملاک‌های برنامه ریزی درسی، تصویرگری و تعلیم و تربیت اسلامی تهیه شده بود. واحد تحلیل عناصر درس یعنی اهداف اختصاصی، عناوبن، تصاویر و متن بود. روایی این فهرست به صورت محتوایی و بر اساس قضاوت متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ تعیین شد .تحلیل داده‌های کمی با محاسبه میانگین با استفاده ازنرم افزار spss و داده‌های کیفی با روش تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که کارشناسان اهداف اختصاصی و عناوین دروس را مناسب، متون دروس را معمولی و مناسب ارزیابی نمودند. در رابطه با تصاویر بخش عمده ناهمسویی به تصویر معصومین (ع) مربوط می‌شد که دیدگاه‌های متفاوت بود. تنها موارد ناهمسو مربوط به آموزش مستقیم مفاهیم، عدم تناسب با رشد ذهنی دانش‌آموزان، فراهم نکردن فرصت تفکر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Experts' attitudes toward the principal components of Hedyehaye Aseman textbook (divine gifts) of 2nd grade of elementary school

نویسنده [English]

  • masoumeh samadi

چکیده [English]

The aim of the research was to study about the experts' viewpoints about the major components ( as object, title, pictures, and text ) of  Hedyehaye Asemani textbook of grades 2 of elementary school.  The used method was evaluation type. The population was consisted of 46 teaching experts who were selected purposefully.  The applied instrument was context verifying checklist which was designed according to curriculum, painting, and Islamic educational criteria. Specialized purposes, titles, pictures, and contents included the units of analysis .the validity of the instrument was determined through content validity and confirmation of some specialists of the field and its reliability was verified by cronbach' alpha. Quantitative data were analyzed with calculating mean and by means of SPSS software and qualitative data were analyzed through analytical method.  The findings showed that the very experts evaluated specialized goals and titles of lessons suitable; whereas, they assessed the context as normal and suitable. Concerning the pictures, there was no consensus among the experts about drawing the pictures of infallible Imams. There were also disagreements between them about direct teaching, mismatch with mental development of students, and lack of opportunity for thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary period
  • Hedyehaye Aseman textbook
  • content verification
Abedinibaltork, M& Nili,M.(2014).Analying the role of constructiv ism as a new learning approach in the textbooks of elementary school,Research in curriculum planning, 11(13, continus40), 6-17. [Persian]. Aminghandaghi,M.(2012).Evaluation curriculum Aseman Hadyehai aseman in elementary Period,Report research, Tehran : Research and Education Planning Organiation.[Persian]. Bagheri,K.(2013).Looking back at the Islamic Education, Volum1: Tehran , School publication.[Persian]. Bazargn, A.(2007).Evaluation educational, Tehran , Samt publication .[Persian]. Daneshvarinasab,D.(2007).Analyses context quantitative & Qualitative Hadiyeh aseman in 2 grade elementary school. ReportResearch,Kerman:institute of educational research.[Persian]. Dixon, L.(2001).Evidence-based practices for services to families of people with psychiatric disabilities.Journal of social psychology, vol.71.3002-3012. Faramarzi,S,&Abedini,Y(2014),The level of focus on religiousness its interpersonal components in elementary school textbooks contents.Research in curriculum planning , 11(13 continus 40), pp151-163.[Persian]. Fathivajargah, K & shafiei, N.(2007).Evaluationof quality academic curriculum.The curriculum for adult education, studies curriculum, 5(11), pp1-26. [Persian]. Hammond, J., Hay, D., Moxon, J., Netto, B. & Raban, K. (1995). New methods in religion teaching, Harlow: Oliver. Imani,M&Mozafar,M.(2004).Analyses content of Aseman Hadyehae Aseman& work book, 2grade elementary school, Journal of Innovation educational , 7(3)115-142.[Persian]. Jaques, D.(2003).ABC of learning and teaching in medicine.Teaching small groups.BMJ, 326:492-4. Jason, M.(2006).Effective teaching methods for large classes.Journal of family &.& Consumer Sciences educ ation, vol24. No.104-119. Jonson, J & McClelland, G. (2004). The investigation of the compatibility of Students learning preferences with a pilot peer learning program in an undergraduate Physics course. Physics Department, University of Limerick, Ireland. Organization research and educational planning .(2013a).Aseman hadyehae textbook 2 grade elementary school. Tehran: Office of monitoring the publication and distribution of educational materials.[Persian]. Organization research and educational planning.(2013b).Teachers handbook HandbAseman hadyehae textbook 2 grade elementary school. Tehran: Office of monitoring the publication and distribution of educational materials. [Persian]. Pajouheshi,A.(1994).Looking for Painting Persian textbook in elementary school,Teacher development publication, 12(48).pp12-48.[Persian]. Peterson,S.E.&Miller,J.A.(2004).Comparing the quality of students experiences during cooperative learning and larg-group instruction, The Journal Research, 97(3),123-133. Rahimi,A,&Ramezani,F.(2010).Teachers handbook Aseman hadyehae textbook 5grade elementary school. Tehran:School publication. [Persian]. Samadi,M.(2014).The study of view point of the experimental science and social teaching teachers- executors of the training plan based on educational approach- toward the context of the teachers workbook, Research in curriculum planning, 11(13, continus 42), pp122-135.[Persian]. Shekari,A,&Najarian,Z.(2012).A study of the readability of hedyehaye Asemani Textbooks for Grades Four and Five Based on Gunning Scale, Research in Curriculum planning , 9 (6, continus 33), pp71-77.[Persian]. Guide to Islamic education program approved by the Council of Higher Education (2006).Supreme councile of educational ministry.,Islamic of republic Iran, Tehran.[Persian] Taheri, M.(2004).Evaluation pilot implanting of the curriculum hedyehaye Aseman Textbooks ,for 3 grades in elementary school , Tehran: Report Research , Organization research & planning educational .[Persian]. Wright,A.,&Brandom,A.(2000).Learning to teach religion education,New York: Routledge & Falmer. Zamani,B,&Dehghani,M.(2008).The study active or inactive content Aseman hadyehae textbook 4grade elementary school, Journal of educational research Ispahan university, 1(9), pp1-22.[Persian].