نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 استاد گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه آشنایی هرچه بیشتر مربیان و فراگیران با یافته‌های حاصل از علوم مغز و اعصاب که با فرایندهای یاددهی ـ یادگیری و تربیت مرتبط هستند، در جهت تربیت اثربخش انسان و رشد فکری او اجتناب ناپذیر می‌نماید. هدف از مرور نظام‌مند حاضر مشخص نمودن برخی بینش‌های حاصل از یافته‌های علوم مغز و اعصاب در جهت هرچه اثربخش کردن فرایندهای تربیتی و آموزشی بوده است. در مجموع با بهره‌گیری ازموتورهای جستجو و سایت‌های اینترنتی google scholar؛ SpringerLink  و ScienceDirect و با استفاده از کلید واژه‌های اصلی این تحقیق که عبارتند بودند از brain-based education  ؛  brain-based learning  و neuroeducation   و ترکیب آنها جستجوی اینترنتی انجام شد. تعداد 176 مقاله، کتاب و گزارش پژوهشی حاصل از جستجوی ترکیبی سه کلید واژه اصلی فوق یافت شد. از این تعداد 100 مقاله ، کتاب و گزارش پژوهشی وارد مطالعه مروری شدند. سپس با توجه به میزان مرتبط بودن به دو دسته مرتبط و غیرمرتبط تقسیم شده و نهایتاً 41 مقاله و کتاب و گزارش پژوهشی از آنها گزینش نهایی شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع مقالات بررسی شده، تعدادی بینش‌های اساسی به دست آمد، که پس از حذف موارد تکراری و ادغام برخی موارد، یافته‌های ارائه شده در قسمت نتایج حاصل شد. بیشترین مورد بینش ذکرشده در مقالات بررسی شده، بینش‌های مبتنی بر بحث «انعطاف پذیری مغز» بود. بهبود در فهم مبانی عصب شناختی یادگیری می‌تواند در کامل شدن و مستفیذ شدن اعضای جامعه که می‌توانند با انعطاف پذیری به تغییر در شرایط زندگیشان پاسخ دهند، کمک کند. با توجه به ضرورت همکاری و مشارکت دست اندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان علوم مغز و اعصاب، بایستی درصدد یک گفتمان میان رشته‌ای جدی برآمده، تا به کمک هم بتوانند بسیاری از مسائل مربوط به حیطه تعلیم و تربیت و یادگیری بشر را حل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The fundamental insights derived from the findings of Neurological sciences for education: a systematic review of international documents

نویسندگان [English]

  • Maryam Baratali 1
  • Alireza Yousefy 2
  • Narges Keshtiaray 3
  • Masih Saboori 4

چکیده [English]

Nowadays, more and more educators and learners are familiar with the processes and results of Neurology Teaching - Learning and education are related to effective education and intellectual development of man he seems inevitable. The purpose of this systematic review was to determine some insights resulting from the findings of Neurology of the more effective educational and training processes. In general, search engines and websites using google scholar SpringerLink and ScienceDirect using the main keywords of this research were to include brain-based education brain-based learning and neuroeducation Internet search was performed and their combination. 176 articles, books and research reports from the main search keywords were found in the combination of the three. Of these 100 articles, books and research reports were reviewed for this study. Then according to the relevance of related and unrelated divided into two categories and Finally, 41 articles, books, research reports and the final selection was then analyzed. The total number of articles reviewed, a number of fundamental insights obtained after removing duplicates and merge some cases, the findings presented in the results obtained. Most of the literature reviewed above vision, vision-based discussion of "brain flexibility" was. Improve the understanding of the neurological foundations of learning can Mstfyz completed and the members of the community can respond flexibly to changes in their living conditions, help. Considering the cooperation of those involved in education and science specialists in neurosurgery, should seek an outcome of a serious interdisciplinary dialogue Also able to help with many issues related to pedagogy and human learning to solve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brain-based Education
  • Neuroeducation
  • brain-based learning
Barnett JH & Sahakian BJ (2010). Cognitive reserve and mental capital. In Cooper GL, Field J, Goswami U, Jenkins R, & Sahakian BJ (Eds).Mental capital and wellbeing. Wiley-Blackwell: London. Bavelier D, Levi DM, Li RW, Dan Y, & Hensch TK (2010). Removing brakes on adult brain plasticity:from molecular to behavioral interventions. Journal of Neuroscience 30, 14964–14971. Beddington J, Cooper GL, Field J, Goswami U,Huppert FA, Jenkins R, Jones HS, Kirkwood TBL,Sahakian BJ, & Thomas SM (2008). The mental wealth of nations. Nature 455, 1057–1060. Bishop D & Rutter M (2008). Neurodevelopmental disorders: conceptual approaches. In M Rutter, D Bishop, D Pine, S Scott, J Stevenson, E Taylor, &A Thapar (Eds). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (pp. 32–41). Blackwell: Oxford. Blakemore SJ (2008). The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience 9(4), 267-277. Blakemore SJ & Choudhury S (2006). Development of the adolescent brain: implications for executive function and social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47, 296–297. Bostrom N & Sandberg A (2009). Cognitive Enhancement: methods, ethics, regulatory challenges. Sci Eng Ethics 15(3), 311–341. Butterworth B & Laurillard D (2010). Low numeracy and dyscalculia: Identifi cation and intervention. ZDM Mathematics Education, Special issue on Cognitive neuroscience and mathematics learning 42(6),527-539. Chamberlain SR & Sahakian BJ (2006). Attention deficit hyperactivity disorder has serious and immediate implications. Education Journal 94, 35-37. Dang-Vu TT, Schabus M, Desseilles M, Sterpenich V, Bonjean M, & Maquet P (2010). Functional neuroimaging insights into the physiology of human sleep. Sleep 33(12),1589–1603. Duckworth A & Seligman M (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. Psychological Science 16(12), 939–944. De Wit S & Dickinson A (2009). Associative theories of goal-directed behaviour: a case for animal-human translational models. Psychol Res 73(4), 463–76. Elder TE (2010). The importance of relative standards in ADHD diagnoses: Evidence based on exact birth dates. Journal of Health Economics . 29(5) , 641-656. Elliott R, Sahakian BJ, & Charney D (2010). The neural basis of resilience. In Cooper GL, Field J,Goswami U, Jenkins R, & Sahakian BJ (Eds).Mental capital and wellbeing. Wiley-Blackwell:London. Fidler DJ & Nadel L (2007). Education and children with Down syndrome: Neuroscience, development, and intervention. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews . 13(3), 262-271. Fiorillo CD, Tobler PN, & Schultz W (2003). Discrete Coding of Reward Probability and Uncertainty by Dopamine Neurons. Science 299, 1898. Flynn J (2007). What is intelligence?: beyond the Flynn effect. Cambridge University Press: New York. Geake J (2008). Neuromyths in Education, Educational Research 50(2),123–133. Giedd JN & Rapoport JL (2010). Structural MRI of pediatric brain development: what have we learned and where are we going? Neuron 67(5), 728-734 . Government Offi ce for Science (2008). Foresight Project on Mental Capital and Wellbeing. Government Offi ce for Science: London . Jensen , Eric (2013). Brain-Based Learning Strategies. FEA (Florida Education Association). Available in: http://feaweb.org/brain-based-learning-strategies . 9 تیر 1392. Kalra P & O’Keefe JK (2010). Making disciplinary perspectives explicit and other best practices for interdisciplinary work in educational neuroscience. Front. Neurosci. Conference Abstract: EARLI SIG22 - Neuroscience and Education. Klingberg T (2010). Training and plasticity of working memory. Trends In Cognitive Sciences 14, 317. Krebs RM, Schott BH, & Duzel E (2009). Personality Traits Are Differentially Associated with Patterns of Reward and Novelty Processing in the Human Substantia Nigra/Ventral Tegmental Area. Biological Psychiatry 65, 103. Hernandez AE & Li P (2007). Age of acquisition:Its neural and computational mechanisms.Psychological Bulletin 133(4), 638–650. Luna B & Sweeney JA (2004). The Emergence of Collaborative Brain Function: fMRI Studies of the Development of Response Inhibition. Annals of the New York Academy of Science 1021, 296–309. Hogarth L, Chase HW, & Baess K (2010). Impaired goal-directed behavioural control in human impulsivity. Q J Exp Psychol 10,1–12. Howard-Jones PA & Demetriou S (2009). Uncertainty and engagement with learning games. Instructional Science 37, 519–536. Maurer U, Brem S, Bucher K, Kranz F, Benz R, Steinhausen H-C, & Brandeis D (2007). Impaired tuning of a fast occipito-temporal response for print in dyslexic children learning to read. Brain 130, 3200-3210. Morton J (2004). Understanding Developmental Disorders; A Causal Modelling Approach. Blackwells: Oxford. Nieuwenhuis S, Heslenfeld DJ, Alting von Geusau NJ, Mars RB, Holroyd CB, & Yeung N (2005).Activity in human reward-sensitive brain areas is strongly context dependent. Neuroimage 25, 1302. Rosenzweig MR, Breedlove SM, & Leiman AL (2001). Biological Psychology: An Introduction to Behavioral, Cognitive, and Clinical Neuroscience. Sinauer Associates Inc: Sunderland, MA. RS Policy document 02/11 , (2011), Brain Waves Module 2: Neuroscience:implications for education and lifelong learning, The Royal Society Science Policy Centre 6–9 Carlton House Terrace London SW1Y 5AG ISBN: 978-0-85403-880-0. 66 p. Sahakian BJ, Malloch G, & Kennard C (2010). A UK strategy for mental health and wellbeing. The Lancet 375, 1854. Shaw P, Kabanai NJ, Lerch JP, Eckstrand K, Lenroot R, Gogtay N, Greenstein D, Clasen L,Evans A, Rapoport JL, Giedd JN, & Wise SP (2008).Neurodevelopment Trajectories of the Human Cerebral Cortex. Journal of Neuroscience 28(14),3586–3594. Sousa . A.David (2011). How the Brain Learns. Thousand Oaks, CA. Corwin Press. 4th Edition. Available in : http://www.amazon.com/Brain-Learns-David-Anthony-Sousa/dp/1412997976#reader_1412997976. 21.4.1392. Thomas M & Knowland V (2009). Sensitive Periods in Brain Development Implications for Education Policy. European Psychiatric Review 2(1), 17–20. Waterhouse L (2006) Multiple intelligences, the Mozart effect, and emotional intelligence: A critical review. Educational Psychologist 41(4), 207–225. Willcutt EG, Pennington BF, Duncan L, Smith SD, Keenan JM, & Wadsworth S, et al (2010). Understanding the complex etiologies of developmental disorders: Behavioral and molecular genetic approaches. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 31(7), 533–544. Wilson ,Leslie Owen .(2013). An Overview of Brain-based Education. Available in: http://www4.uwsp.edu/education/lwilson/brain/bboverview.htm Wilson RS, Hebert LE, Scherr A, Barnes LL,Mendes de Leon CF, & Evans DA (2009). Educational attainment and cognitive decline in old age. Neurology 72, 460–465. Woollett K, Spiers HJ, & Maguire EA (2009). Talent in the taxi: a model system for exploring expertise.Phil Trans R Soc B 364(1522), 1407–1416.