نویسندگان

1 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور مراکز مریوان و سروآباد

2 1کارشناس ارشد علوم تربیتی

3 3استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اصول علمی در تدوین هدف‌های برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نوع کیفی و به صورت مطالعه موردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ا صفهان تشکیل می‌داد. از این میان 35 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند موارد مطلوب انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مقوله بندی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای تدوین اهداف، نیازسنجی‌های علمی صورت نگرفته، و تأکید بیشتر بر نظر متخصصان (دانش) بود. همچنین به نیازهای جامعه، دانشجویان و دیگر ذینفعان آموزش عالی نیز توجه چندانی نشده است. هدف‌های برنامه درسی در سطح ارائه دانش تا حد زیادی رضایت بخش است ولی سهم تولید دانش در هدف‌ها کم بوده است. در مورد نشر دانش (ارائه خدمات) به دلیل مشخص نبودن دقیق نیازهای جامعه، تدوین اهداف در این حیطه از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست. در سطح کارآفرینی نیز در هدف‌های برنامه درسی به زیرساخت‌ها و مهارت‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌های کارآفرینی در دانشجویان توجه چندانی نشده و در نتیجه در این حیطه عملکردها خیلی ضعیف بوده است.                                                                                                                                                       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The amount of observance the scientific principles in codification the goals of curriculum in Graduate Studies (Case Study: Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • mohammad rahmanpoor 1
  • mirghasem hosayni 2
  • ahmanreza nasr esfahani 3

چکیده [English]

The present study has been done with the aim of studying the amount of observance the scientific principles in codification the goals of curriculum in graduate studies at the Isfahan University. This qualitative study was conducted as a case study. Its statistical society is all the members of Isfahan University faculty. 35 people were chosen by purposive sampling method as desired cases. The Research tool was semi-structured interviews. Data from the interview was analyzed by using categorization analysis. The results showed that to codifying goals the needs assessment has not been done, but more emphasis was on specialists views (Knowledge) also community needs, students' and other stakeholders' needs in higher education has not received enough attention. The Goals of curriculam was largely satisfactory at the level of knowledge, but producting knowledge has been least. Knowledge distributing (provide services) in goals was not satisfactory because community needs are not specified exactly. Entrepreneurship level in goals of curriculum has not been enough attended especially about its infrastructure and skills which needed to create entrepreneurship capacity building among students so the functions were weak in this scop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • goals
  • graduate studies
  • Curriculum
Ahmadpoor,M., Shikhan, N., & Rezazadeh, H. (2004). entrepreneurial experiences in selected countries, Tehran: Amir Kabir[Persian]. Akbari, K. (2003). the role of the educational system in the development of entrepreneurship. Proceedings of entrepreneurship and advanced technologies, Tehran: human science research and development[Persian]. Alade, I.A. (2006). Evaluation of technical education curriculum in colleges of education in Southwestern Nigerian. Ph.D Thesis. Department of Teacher Education, University of Ibadan, Ibadan. Alwiree, M. (2004). The mission of higher education. Encyclopedia of higher education, Ghorchian, N., & et al, Tehran: the big encyclopedia Farsi. Arefi, M. (2005). Evaluation of science educational curricula (trend training management) in higher education of Iran from the perspective of the students, employers. Experts, Quarterly Journal of studies curriculum,Vol. No. 1: 43-75[Persean]. Atashak, M., Nowroz Zadeh, R., Ghahremani, M., Abolghassemi, M., & Farasat khah, M. (2013). The study of the consequences and mechanisms os globalization on highert education. Research ic Curriculum Planning, Vol. 10, No. 30: 37-45[Persean]. Bandyopadhyay, J K; & Lichtman, R. (2007) Six Sigma Approach to Quality and Productivity. Improvement in an Institution. International Journal of Management; 24, 4; ABI/INFORM Global. 802-807. Barnett, R., & Coate, S. (2005). Engaging curriculum in higher education. The Falmer Press. Caerw, A. L, & Cooper, P. (2011). Engineering curriculum review: processes, frameworks and tools, Australian Maritime College and CALT, University of Tasmania, Locked Bag 1399 Launceston. Clark, B. R. (1998). The entrepreneur University: Deemand and Response. Tertiary Education Management, Vol.15, No. 3: 123-138. Cohen, A. R., Fetters, M., & Fleischmann, F. (2005). Major change at Babson College: Curricular and administrative, planned and otherwise. Advances in Developing Human Resources, Vol. 7, No: 3: 324-337. Delevan S. E. (1999). Program evaluation in higher education: a case Study. 126. UMI Company, 300 North Zeeb Road. Farasatkhah, M., & Kebriyaee, A. (1998). Higher Education on the eve of the 21st century (a report from the World Conference of higher education-1998), Journal of research and of planning in higher education, No. 17 119-129[Persian]. Ejtehadi, M. (1998). Analysis Powers and decencies higher education system in the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of research and of planning in higher education, No. 17: 33-57[Persian]. Fathi-vajargah, K. (2007). Evaluation of the quality of academic curricula (Adult Education), Quarterly Journal of studies curriculum, Vol. 2, No. 5: 1-27[Persian]. Fathi-vajargah, K. (1996). Need assessment in educational and curriculum planning, TEHRAN: General Authority of teacher training and the training of Manpower[Persian]. Gall, M. D., borg, W. R., & Joyec, P. G. (2003). Quantitative and qualitative research methods in Science Education and psychology, Translated by: Ahmadreza nasr & et al, Tehara: SAMT& Shahid beheshti University[Persian]. Gary, A. Ergish, B. S, M. S. (1997). Developing and testing a protocol for curricula feed back in higher education. 234. UMI Company, 300 North Zeeb Road. Hooman, H. A. (1996). The field of the evaluation of the educational programs, Tehran: Nil Publication[Persian]. Hussain, A, Hussain Dogar, A., Azeem, M., & Shakoor, A. (2011). Evaluation of Curriculum Development Process, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, No. 14: 263-271. Ibiwumi, A. A. (2011). Trends and Issues on Curriculum Review in Nigeria and the Need for Paradigm Shift in Educational Practice, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, Vol. 2, No. 5: 325-333. Jahani, J. (2005).Criticism and examine the quantity and quality of PhD curricula, enacted the curricula in Iran: the evaluation of the status quo and drawing the desired landscape. Curriculum Development Association of Iran, Tehran: SAMT[Persian]. Justice, C, Rice, J., Roy, D., Hudspith, B., & Jenkins, H. (2009). Inquiry-based learning in higher education: administrators perspectives on integrating inquiry pedagogy into the curriculum, High Educ, No. 58: 841-855. Karshaki, H., Jafari Sani, H., Araf Balouchi, F. (2013). Evaluation of curriculum content of educational sciences in education major of pre-school and primary school. Research in Curriculum Planning, Vol. 10, No. 11: 103-115[Persian]. Kirkgos, Y (2009). The challenge of developing and maintaining curriculum innovation at higher education, Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 1: 73-78. Klegg, S. (2011). Cultural capital and agency: connecting critique and curriculum in higher education, British Journal of Sociology of Education, Vol. 32, No. 1: 93-108. Klien, M. F.(2001). Design patterns of curricula. enshrined in: curriculum: perspectives. approaches and prospects, Mehrmohammadi, M: 196-213. Mashhad: Behnashr. Koslowski, F. A. (2005). A Qualitative Investigation of the perceived efficacy of quality and Assessment at an institution of Higher education. Temple University. ProQuest Information and learning Company, 168. Lunenburg, F. C; & Ornstein, A. C. (2004). Educational Administration: Concepts and Practices.Wadsworth Publishing Company. Maleki, H. (2007). An Introduction of Curriculum Development, Tehran: SAMT[Persian]. Maroofi, Y., Kiyamanesh, A., Mehrmohammadi, M., & Aliaskari, M. (2007). The evaluation of the quality of teaching in the Higher Education: Some views, Quarterly Journal of studies curriculum, Vol. 2, No. 5: 81-112[Persian]. Mayer, (2006). Academic program assessment and the academic dean. In ATS folio: master of divinity curriculum revision, pp: 33-40. Pittsburg: association of Essay. Mehralizadeh, Y., & Salehi, E. (2004). Is the reform of higher education in Iran to change the world?. enshrined in: Proceedings of Higher Education and sustainable development. 159-178[Persian]. Miler, D. (1991). Guide of evolution and social researches, translated by: Naebi, H(2001). Tehran: Nay Publication[Persian]. Mizikaci. F. (2006). A systems approach to program evaluation model for quality in higher Education. Quality Assurance In education. No. 14: 37-53. Mohammadnezhad-Alizamini. Y. (2005). National Report of higher education in 2003 Years in Iran, Research Institute and higher education. Mouzakitsi, G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development, Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 2: 3914- 3920. Nasr, A. R., Etemadizadeh, H., & Nili, M. R. (2007). Curriculum and planning in the universities and higher education institutions, Isfahan: Jahade Daneshgahi[Persian]. Nawroozzadeh, R., Mahmoodi, R., Naveh-Ebrahim, A., Fathi-Vajargah, K. (2006). Design and achieve credibility of pattern of higher education curriculum development for the Iranian universities.Tehran: Ph.D. thesis teacher training at the University of Tehran[Persian]. Oliver, S, L., & Hyun, E. (2013). Comprehensive curriculum reform in higher education: collaborative engagement of faculty and administrators, Journal of Case Studies in Education: 1- 20. Rasekh, Sh. (1968). Education in World today, Tehran: Amir Kabir[Persian]. Richard, F. (2006). Regions and Universities Together can Foster Creative Economy. Chronicole of Higher Education. September15. Sarmad, Z., & Waziri, M. (1998). indications of quality in higher education curricula. Quarterly Journal of Human Sciences ALZAHRA University, Vol. 7 & 8, No. 24 & 25: 151-165[Persian]. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (1997). Research methods in behavioral science,Tehran: Agah[Persian]. Saunders, S. T. (2007). Perceptions of quality in cross – border higher education at sojourner – Douglass Bahamas Campus. Morgan State University, 221. Sayari, A. A. (1994). analysis problems and bottlenecks Higher Education. Quarterly Journal of higher education and research, Vol. 2, No. 5: 19-47[Persian]. Shay, S. (2012). Conceptualizing curriculum differentiation in higher education: a sociology on knowledge point of view, British Journal of Sociology of Education, 1-20. Silver, J. G., Elexander, W. M., & Loees, A. J. (2005). Curriculum development for , better teaching and learning, translation by gholamreza Khoey Nezhad, Mashhad: Astane Ghodse Razawi. Sudmant, W. and Joanne, H. (1997). Five Year Graduate Follow-Up Survey of 1991 Baccalaureate Graduates from BCs. Public Universities Presidents Council. Canada: British Columbia. Svenson, L. & Wihlborg, M. (2010). Internationalizing the content of higher education: the need for a curriculum perspective, High Educ, No. : 595-613. UNESCO. (1997). Challenges of Education for all in Asia and The Appeal respons. UNESCO principal regional office of Asia Baryroh. UNESCO. (2007) Higher Education Research. available at: www. Portal. UNESCO org/education/en/ev. Vonovskis, M. A. (2007). An analysis of the concept and uses of systemic educational reform, Academic Educational Research Journal, 33(1): 53-85. Walker, D. (2003). Fundamental of curriculum: passion and professionalism, New Jersey. London Publishers. Walkington, J. (2002). A process for curriculum change in engineering, Eur. J. Eng Educ, , Vol. 27, No. 2: 133-148. Wang, X. (2002). A Study of the Curriculum Structure and Content of Doctoral Programs in Higher Education in the People Republic of China. Pp.146. ProQuest Information and Learning Company. Wiles, J; Bondi,J . (2002). Curriculum development; a guide to practice. New Jersey, Merrill and Prentice Hall, 6thed. Yarmohammadyan, M. H. (2005). High quality in education Higher .enshrined in: The Encyclopedia of higher education. Ghorchian, N. A. Tehran: The big encyclopedia Farsi[Persian]. Zenger, W. F; Zenger, Sharon. K. (1999). Schools and Curricula for the 21 century: Predictions, Visions and Anticipals. Proquest education journals.