نویسنده

کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه شهروند جهانی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. واحد تحلیل نیز جمله و تصویر انتخاب شد. جامعه آماری، کتاب مطالعات ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 93-92 است و نمونه آماری در این پژوهش برابر با جامعه یعنی کل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش سیاهه شهروند جهانی آکسفام بود. این سیاهه از 3 حیطه اصلی: الف) حیطه شناختی، ب) حیطه مهارتی و ج) حیطه نگرشی و 15 مؤلفه تشکیل شده است که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تعیین گردید. جهت سنجش پایایی نیز از 3 کدگذار مستقل استفاده شد که ضریب همسانی کدگذاری آنها 83/0 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و جدول) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داه‌ها نشان می‌دهد که 97/20% کل جملات و تصاویر برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم مربوط به حیطه شناختی، 03/3% مربوط به حیطه مهارتی و 34/1% مربوط به حیطه نگرشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of Global citizen in “social studies” curriculum of the sixth grade of elementary school

نویسنده [English]

  • ebrahim mohammadjani

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the position of global citizen in “social studies” curriculum of the sixth grade of elementary school. The research method is descriptive in type of content analysis. The analysis units were selected by sentences and figures and pictures. The statistical population is “social studies” book of sixth grade in elementary school, 2013-2014. Statistical sample in this study is equal to the population, “social studies” book of sixth grade in elementary school. The measurement tool in this study was Oxfam’s global citizenship checklist. This checklist includes three main fields a) cognitive domain b) skill domain and c) attitude domain and 15 components. The validity was determined by the educational science experts. Also three independent coders were used to assess the reliability which their homology coefficients of their coding was 0.83.The descriptive analysis was used to analyze the data (frequency, frequency percent, and table). The results of the data analysis showed that %20.97 of all the sentences and pictures of the “Social Studies” Curriculum of sixth grade are related to the cognitive domain, %3.03 of them are related to the skill domain, and %1.34 of them are related to the attitude domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Studies Curriculum
  • elementary school
  • Global citizen
Aghazadeh, Ahmad (2006). Principles and rules governing the process of citizenship education and the study of the evolution and characteristics of this type of training in Japan. Journal of Noavarihay-e Amozeshi. No17, pp45-66. [Persian] Alabas, Ramazan. (2010). Primary School Students Conceptions of Citizenship. Institute of Education Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey. Ashtiani, Maliheh. Fathi vajargah, korosh & Yamini dozi sarkhabi, Mohammad (2006). Terms of the values of citizenship in the curriculum to teach in primary school. Journal of Noavarihay-e Amozeshi. No17, pp67-92. [Persian] Benveniste, L. (1999). The politics of educational reforms in the Southern Cone .ph.D. Dissertation, School of Education, Stanford University, USA. Darison, Y. (2000). Social Literacy and school curriculum. Journal of curriculum. Vol 1. No 1. Edwards, Richard, & Usher, Robin, (2000). Globalization and pedagogy: Space, Place, and identity. London: Rutledge. Farmahini Farahani, Mohsen (2001). Globalization and global citizenship education. Tehran: Entesharat-e Jahad-e Daneshgahi. [Persian] Fathi, Korosh & Vahed chodeh, Sakineh (2006). Damage detection of hidden curriculum in citizenship education: no education system from the perspective of women teachers in Tehran and ways to improve it. Journal of Noavarihay-e Amozeshi. No17, pp93-132. [Persian] Fati vajargah, Korosh & Alaee, Gholamhosein (2009). Global citizenship education Journal of Madares-e karamad. No8, pp27-31. [Persian] Ghaedi, Yahya (2006). Education of future citizens. Journal of Noavarihay-e Amozeshi. No17, pp183-211. [Persian] Hashemi, Seyed Ahmad (2010). The study of the concepts of citizenship education in elementary school civics book content from the perspective of teachers. Journal of Rahbari va modiriyate amoozeshi. No1, pp141-160. [Persian] Jamali Taze Kand, Mohammad. Talebzadeh Nobarian, Mohsen & Abolghasemi, Mahmood (2013). Analyzing The Status Of Citizenship Education Components In Social Science Curriculum Content Of Secondary School. Journal of Pajhohesh dar barnamehrizi darsi. Vol 10. No 10(continues 37), pp1-19. [Persian] KazemPoor, Esmaeel. Khalkhali, Ali & Janalipoor, Reza (2012). Impact of peace education programs in global citizenship education. Journal of Rahyafti no dar modiriyat-e Amozeshi. No3, pp49-62. [Persian] Lagos, I.G. (2002). Global Citizenship. Paper Presented at the International Seminar on Political Consumerism. Stockholm University Sweden. Lenine, P & Lopez, M.H. (2002). Fact sheet: youth voter Turnout Had Declined by any Measure. College Park. Lotfabadi, Hosein (2006). National and global citizenship education by strengthening the identity and value systems of students. Journal of Noavarihay-e Amozeshi. No17, pp11-44. [Persian] Manochehri, Azam (2007). The comparison of the content of primary school textbooks with the characteristics of a global citizen in the 1385-86 school year. Thesis of M.A. University of Alzahra. [Persian] Oxfam. (2006). Education for Global Citizenship A Guide for School. GB. www.oxfam.org.uk Poorasghary, Homeyra (2012). Analysis of the evolution of the concept of citizenship in the context of primary school civics books based on Oxfam's view. Thesis of M.A. University of Allame Tabatbaee. [Persian] Qultash, Abbas. Salehi, Moslem & Mirzaee, Hassan (2012). Results of the primary school curriculum in social studies from the perspective of the characteristics of a global citizen. Journal of Pajhohesh dar barnamehrizi darsi. No35, pp117-131. [Persian] Rivelli, S. (2010) Citizenship Education at high school: A Comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Procedia Soc Behv Sci. 2. 4200-7. Robertson, Roland (2001). Globalization: social theory and global culture. Translate by Kamal Poladi. Tehran: Nashr-e sales (. [Persian] Shahtalabi, Badri. Gholizadeh, Azar & Sharifi, Saeed (2010). Developing cultural components in the areas of national and global citizenship for middle school students. Journal of Rahbari va modiriyate amoozeshi. No2, pp73-96. [Persian] Stiglitz, Joseph (2001). Globalization and Its Problems. Translate by Hasan Golriz. Tehran: Nashr-e Ney. [Persian] Tobiasen, M. (2000) Global Citizenship. Paper Presented at European Political Research. Copenhagen. 11-19 Aprill.