نویسندگان

1 1استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 2 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقاله حاضر برای این که نشان دهد برنامه «فلسفه برای کودکان» می‌تواند جهت دستیابی به یکی از اهداف اصلی خویش، یعنی پرورش تفکر انتقادی، از داستان‌های موجود در ادبیات کودک بهره گیرد، به تحلیل محتوایی از نوع تأملی یا فکری چند داستان در این گستره پرداخت. محقق سعی نمود تا آنجا که برای او میسر بود، داستان‌هایی را انتخاب کند که برای مخاطبان این حوزه نام آشنا بوده و از سوی منتقدان و دست اندرکاران ادبیات کودک و نوجوان و جنبش آموزش فلسفه به کودکان مورد پذیرش قرار گرفته باشند. برای نمونه، پژوهشگر از نظریات مرتضی خسرونژاد و یحیی قائدی استفاده نمود و برای بالاتر بردن بار فلسفی داستان‌ها از راهنمایی میرعبدالحسین نقیب‌زاده نیز بهره برد. نمونه‌گیری این پژوهش از نوع هدفمند بود و پس از رسیدن محقق به نقطه اشباع، مطالعه داستان‌ها به اتمام رسید. دراین تحقیق، متن داستان به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. یافته‌های این پژوهش، نشان دادکه آثار مورد تحلیل به کفایت و زیبایی پتانسیل آن را دارند که باعث رشد و پرورش تفکر انتقادی در خواننده شوند. از این رو مطالعه این داستان‌ها در اجتماع کاوشگر از سوی کودکان و سپس بحث و گفتگو در مورد آنان می‌تواند به یاری برنامه «فلسفه برای کودکان» بشتابد و این برنامه را به نتایج بهتری برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stories for “philosophy for kids” program based on critical thinking

نویسندگان [English]

  • javad farzanfar 1
  • a.akbar ajam 2

چکیده [English]

Present research has done by using content analysis in intellectual type of stories to show how philosophy for kids can achive its main goals, fostering critical thinking, in the stories which are in children's literature. As much as possible, the researcher tried to choose well-known stories for audiences and acceptable for critics, experts and writers of kids and teenagers literature and the movement of teaching philosophy for Children. For example Morteza Khosro nejad, Yahya Ghaedi’s ideas have been used and to improve the philosophic level of stories, Mir Abdelhosien Naghib zadeh’s idea has been used too. Purposive sampling is used for sample size. Studing stories stopped when researcher found out the repetitive points. The texts of stories were the analysis unit. The findings showed that the stories have the potential of developing critical thinking in their readers adequately and beautifully. Therefore, studying and discussing these stories by kids and teenagers can help the program of “philosophy for kids” and reaching better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children's literature
  • philosophy for children program
  • critical thinking
  • story
Anderson, Hanse Cristiyan (2007). The girl selling matches, Translated Hossien Amiri, Thehran: Shaghayegh. Anderson, Hanse Cristiyan (2007). Collection of stories, Translated Ali Salami, Thehran: Jemalolhagh. Anderson, Hanse Cristiyan. (1997). The emperor's new clothes.translated Reza Kamshad. Thehran: Niloofar. Behrangi, Samad (2003). Behrangi Tales. Tabriz: Sobhan[Persian]. Bozorgmehr, Sharafodin noori (2002). Cases Shouting Long Black Against Humiliation, The Culture of Describe of adolescent Fictional Characters, Tehran: Aftab garden[Persian]. Exoperi, Antowan do sent (2004). The little prince, Translated Mohammad ghazi, Thehran: Amir kabir [Persian]. Gall, Merdit, Borg, walter, Joise Gall (2004). Qualitative and quantitative research Methods in education and pscychology, Translated Ahmad Reza Naser, H.Arizi & et al, Tehran: university of beheshti & Samt[Persian]. Ghaedi, Yahya (2003). Taching philosophy to children, Tehrani: Doavin[Persian]. Hafez, Shamsodin Mohamad (2000). collection of Hafez, Tehran: Hamida[Persian]. Jahani, Jafar (2003). The history of research on Methods of critical thinking, Shiraz: Molke Soliaman[Persian]. Kadkhodaei, Neda (2011). The study of seeking truths Components in children stories Kerman: kavir. [Persian]. Karami, M.Rajaei, M.Naamkhaah (2014). Investigaition of tendency toward critical thinking in secondary school teachers and its role on their teaching style, Journal Research in curriculum planning, Vol 11. No13(continus 40).pp 34-47[Persian]. Khosronejad, Morteza (2007). Reflecting the consort of children's literature and philosophy in program philosophy for children, Journal Educational innovations, No20.pp 109-124[Persian]. Lipman, M (1991). Thinking in Education, London: Cambridge univpress. Mahmoodi, M (2011). Content Analysis social sciences Text book in citizenship secondary school from the perspective of Education Approach, Journal Researchin in curriculum planning, Vol 8. No1 & 2. (continus 28 & 29).pp 24-37[Persian]. Maktabifar, L (2010). A study of critical thinking skills in children's fictions, Journal children's Literature studies, No2.pp 157-193[Persian]. Maykut.p and Morhouse. R (1995). Beginnig Qualitative Research, London:Falmerpress Moradi Kermani, Hooshang (2009). Stone on ston,Tanoor and other stories, Tehran: Moein[Persian]. Naghibzadeh, Mir abdolhossain (2008). Look at the twentieth century's philosophical attiudes, Tehran: Tahoori[Persian]. Naghibzadeh, Mir abdolhossain (2004). Introduction to philosophy, Tehran: Tahoori[Persian]. Naghibzadeh, Mir abdolhossain (1997). Look at the philosophy of Education, Tehran: Tahoori[Persian]. Pooremrani, Rohlla (2004). Good night uncle Anderson, Ketab Mahe Koodak va Nowjavan, No 8. pp128-133[Persian]. Saif, Ali Akbar (2000). Educational psychology, Tehran: Agah[Persian]. Shariatmadari, Ali (1987). Introduction to psychology, Tehran: Mashal[Persian]. Shariatmadari, Ali (1996). Some basic Topics in The Curriculm planning, Tehran: samt[Persian]. Shikholeslami, Hossaine (2002). The Little prince, The culture of Describe of adolescent Fictional characters, Tehran: Aftab garden[Persian]. Tiylor, Mildered (1986). Hear my cry, Translated S.ghazelayag, Theran: Shokoofeh.