نویسندگان

1 1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 2استادیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه نمرات دانش‌آموزان مدارس دارای فعالیت‌های فوق برنامه با نمرات دانش آموزان فاقد فعالیت‌های فوق برنامه در آزمون رشد مهارت‌های اجتماعی ماتسون و مؤلفه‌های آن بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش علی ـ مقایسه ای انجام شد. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 346 نفر از جامعه آماری دانش‌آموزان شهر شهرکرد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه دارای فعالیت‌های فوق برنامه و فاقد فعالیت‌های فوق برنامه، تقسیم شدند.جهت گردآوری داده‌ها، از مقیاس رشد مهارت‌های اجتماعی ماتسون (Matson,1983) با ضریب پایایی 86/0 و روایی افتراقی قابل قبول، استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم افزار SPSS-19  و همچنین در تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی تفاوت میانگین‌ها از آزمون t و جهت بررسی تساوی واریانس‌ها نیز از آزمون لوین بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دانش‌آموزان مدارس دارای فعالیت‌های فوق برنامه و دانش‌آموزان مدارس فاقد فعالیت‌های فوق برنامه در میانگین کل مقیاس و مؤلفه‌های آن شامل، مهارت‌های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، غرور و خودبرتر بینی و ارتباط و تعامل با همسالان، از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of the students' scores in high schools with extracurricular activities and no extracurricular activities in the Matson Evaluation of Social Skills

نویسندگان [English]

  • Reza Noruzi masir 1
  • Jahanbakhsh Rahmani 2

چکیده [English]

The aim of this study was to compare scores of high school studentswithextracurricularactivities with who had no extracurricular activities in social skills Matson’s test.The method research was descriptive method type causal-comparative method. Using by cluster sampling method 346 students were selected from Shahrekord city high school students population as sample of study and assign to two groups with extracurricular activities and no extracurricular activities. Using by Matson’s social skills growth scale (reliability coefficient .86) data were collected. Descriptive analysis statistics based on SPSS-19 software were used to analysis the data and in inferential statistics, T-Test and Levene-Test clarified the difference from mean and equality of variances, respectively. Result showed that there ar significant differences between two group students. Appropriate social skills, non social skills, aggressive and implosive behavior, pride and self – conceit, and interacting with peer showed significant difference between two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Social Behavior
  • extracurricular activities
  • social skills
Ahmadi F .(2005). Learning and Extracurricular activities: the role of complementary And extracurricular activities (Proceeding Congress), Tehran, specialized media Publication. Ahmadvand M, Mahjoor S. (2011). Knowing social and pedagogical activities.Payam Noor Publication, Tehran. Charla L (2008). The relation between extracurricular activities and academic and social competencies in school age children. Texas A&M University, USA. FathiVajargah K. (2009). The principles and concepts of Curriculum development,Bal Publication Tehran .[Persian]. Fazlikhani M et al. (2003). Guidance of providing complementary and curricular activity. Tehran, MonadiTarbiat Publication. [Persian]. Gilak M. (2006). Life skills teaching through Extracurricular activities, Journal of psychology and pedagogical sciences, Peyvand, No. p 318. Highlight M. (2009). The efficiency of Extracurricular activities in social responsibility and cooperation of high school students of Tehran city. Faculty of psychology and education of Tehran University, M A dissertation.[Persian]. Hasani M (2002). Extracurricular activities . Quarterly journal of education , No.104. [Persian]. Kaam A. (2011). The effect of free time Curriculum on social skills of Mashhad high schools students, Faculty of psychology and education Ferdusi University, Mashhad. [Persian]. Kartlej, J. Mylbern, F .(2006). Teaching Social Skills to Children . Translated by NazariNejadMohammedHossain .Astan Quds Publication .[Persian]. LawhornB .(2009). Extracurricular Activity. Occupational Outlook Quarterly . Winter 2008–09. PP 16-21. Mahoney JL, Cairns RB. (1997). Do extracurricular activities protect against early school dropout. MalekiH .(2002). Knowing the pedagogical and social Activities .Aeejh Publication, Tehran. Massoni E. (2011). Positive Effects of Extra Curricular Activities on Students; “ESSAI: Vol.9, Article 27,PP 83-87. Ministry Of Education .(2005). Social And Group Activity. Consulting and cultural affairs administration department of Ministry of Education , Tehran. [Persian]. Ministry Of Education .(2010). Executive Instraction of student Camps ,MehrBorna Publication, Tehran. [Persian]. MoghanizadehM .(1996). Study of social Cooperation of students in Extracurricular activities of Tehran high school students, TarbiatModarres University, Tehran. [Persian]. Naderi A, Hosein nejad Gh, Tajic A, zeinabadi H.( 2012). Characteristics of the objective of Extracurricular activities of high school students: An Approach to prevention of social Deviation. [Persian]. Nikpour, R. (2004). Life skills, knowing the curriculum . Welfare Organization publication, Tehran.[Persian]. Norouzi R A, Sayyadi S, Moradi M R(2013). Responsiveness Rates of Religion and lifecurriculum to social and Emotional Needs of high School Students. , Journal of Research in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan), Vol 10,No 10, Summer 2013.[Persian]. Otarinia M.(2008). The effect of Extracurricular activities on socio-emotional Compatibility of exceptinoal students of Gilan province, Journal of psychology and Education, No. 87.[Persian]. RahmatiN .(2009). Study of the relationship between Extracurricular activities and academic performance of girls students of Marivan City. MA dissertation.ShahidBeheshti University, Tehran. Randy LS, Michelle J.(2008). Exploring the Effects of Social Skills Training On Social Skill Development And Student Behavior. National Forum of Special Education Journal, 19, 1,18. Sabaghi N, Saadatmand Z (2013). Effectiveness Rate of the Components of Citizenship Values in the Ptimary School Curriculum, , Journal of Research in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan), Vol 10, No 10, Summer 2013.[Persian]. Sepiani A, Saadatmand Z, KarimiF(2007). Methods for familiarity of Fereydoonshahrhighschool students with civil rights, Journal of Research in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan), No 15, Autumn 2007.[Persian]. Shariatmadari,A.(2005).Principles and Philosophy of Education. Tehran. Amirkabir publication.[Persian]. Shekarey.A .(2012). Effects of Cooperative Learning on the development of students’ social skills, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University Kashan, Iran.[Persian]. ShoariNejhad.A .(2002). Developmental psychology .,Tehran, Agah Publication.[Persian] ShoarinejhadA .(2009). The role of Extracurricular Activity in the treatment of Teenagers, Tehran.Agah Publication.[Persian] SoleimaniM .(2011). A New Attitude to Teaching OfSocial Skills. Journal of Roshd of social sciences instruction. No. 4. Villarreal V .(2008). Characteristics and Consequences of Extracurricular Activity Participation of Hispanic Middle School Students.Texas A& MU university: USA. Wilson N .(2009). The Effect of Extracurricular Activities On Students. MS School Counseling The Graduate School. University of Wisconsin-Stout, USA. Yusefi F, KhayyerM .(2002). Survey Reliability and validity of Matson social skill scale & Compare the performance of boys and girls high school in this scale, Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University: 18(2: 147- 158. [Persian]. ..