نویسندگان

1 1استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی اثر بخشی الگوی مشارکت حرفه‌ای مراقبت محور در تدریس واحدهای کارآموزی درعرصه دانشجویان پرستاری ترم 7 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. طرح پژوهشی مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با دو گروه آزمون و کنترل بود. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان پرستاری ترم 7 است. در این پژوهش 40 نفر از دانشجویان در دو گروه 20 نفری قرار گرفتند.طرح آزمایشی طی 10 جلسه اجرا گردید، گروه کنترل به روش سنتی و گروه آزمون با استفاده از روش الگوی مشارکت حرفه‌ای مراقبت محور آموزش داده شدند و پس از اتمام جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه «بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه» محقق ساخته در سال 92 بود. روایی این پرسشنامه توسط گروهی از اساتید دانشگاه و مربیان بالینی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن 93% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون ناپارامتری من ویتنی و نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. آموزش به روش الگوی مشارکت حرفه‌ای مراقبت محور بر افزایش صلاحیت بالینی در بعد روانی حرکتی معنادار بود (P<0/001،آماره آزمون=307/5-) و باعث افزایش صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در حیطه روانی حرکتی شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of professional partnership Care-oriented teaching model on nursing students’ psychomotor clinical competencies

نویسندگان [English]

  • Maryam Nobakht 1
  • Heidar Ali Abedi 2
  • Nasrin Elahi 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to recognize the effect of professional partnership Care-oriented teaching model on nursing students’ psychomotor clinical competencies in teaching training credits on Jondi Shapoor medical university in 7th - semester nursing students in Ahvaz. The quasi-experimental research had two control and experimental groups. The population was all 7 semester nursing students. There were 40 students in this research and they divided in to two 20 student groups. The experimental research was done in 10 sessions. The control group was taught traditionally and the experimental group was taught by using professional partnership Care-oriented teaching model, at the end of the sessions they were tested by a posttest. The instrument was a research-made questionnaire of “ Investigating the nursing students’ clinical competency in the intensive care unit in 2013”.The validity of this research was confirmed by a group of university professors and clinical instructors and its reliability was calculated 0.93 by Cranach alpha. To analyze data, the descriptive statistics were used (mean, and standard deviation) and also SPSS 22 and the non-parametric test of Mann-Whitney were used in the inferential statistics. Training with professional partnership Care-oriented teaching model on nursing students’ Psychomotor  clinical competencies was meaningful (P˂0.001, test statistics= -5.307) and it increased nursing students’ clinical competency in psychomotor domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical training
  • nursing training
  • clinical competency
  • professional partnership Care-oriented
Abedi HA, Heydari A, Salsali M, (2004), New Graduate Nurses’ Experiences of their Professional Readiness During Transition to Professional Roles. Iranian Journal of Medical Education, 4(12):69-77. [Persian] Aein F, Hasheminia S AM, Moghadasi J, (2012), Perceptors and Student’s Experiences on the Implementation of Perceptorship Model in Clinical Practice. Nursing Education. 1(1):25-37. [presian] Asadihovyzian SH, (2014), Effect of training and assessment of clinical competence of nursing students by Portfolio. MS Thesis, School of Nursing and Midwifery University of Ahvaz. [Persian] Azadmanesh Y, Azimian J, Zeighami R, Jahani Hashemi H, (2013), Correlation Between Learning Styles and the Characteristics of Nursing and Midwifery Students in Qazvin University of Medical Sciences Using the Vark Model. Nursing Education. 2(3). [Persian] Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F,(2010), Self assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Jahrom University of Medical Seiences. 8(1): 28-36. [Persian] Beyea SC,(2004), Learning from Stories: a Pathway to Patient Safety. AORN Journal. 79(1):224-6. Chan DSK, Ip WY, (2005), Hong Kong nursing student’s Perceptions of the clinical environment: A questionnaire survey. International journal of Nursing Studies, 42:665-672. Charlton BG,(2006), Lectures are Such an Effective Teaching Method Because They Exploit Evolved Human Psychology to Improve Learning. Med Hypotheses. 67(6):1261-5. Dehghany Zahra, Abaszadeh Abas, Moattari Marzieh, Bahreini Masoud,(2011), Effective Reflection on Clinical Competency of Nursing Students in Shiraz University. Media. 4:12-18. [Persian] Delaram M, (2006), Clinical Education from the viewpoints of nursing and midwifery students in shahrekord university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 6(2):129-134. [Persian] Ghfourifard Mansoureh, Haririyan Hamid Reza, Aghajanloo Ali, Ghanei Reza,(2013), Comparison of Case-Based and Lecture Teaching Methods; the Viewpoint of Nursing Student. Quarterly of Education Strategies in Medical Sciences. 6(1):7-12. [Persian] Ghiasvandian Sh,(2004), Effect of Clinical Teaching Partner Model (CTP) on clinical quality in nursing student in Tehran Selected Hospitals. Teb o Tazkieh. 13(1): 10-18. [Persian] Haffling CH, Beckman A, Pahlmblad A, Edgren G, (2010), Students reflections in a portfolio pilot. Medical Teacher, 32(12):532-5. Haghani F, Azarbarzin M, (2011), Active learning:an approach for theory-practice gap in nursing. Iranian Journal of Medical Education, 11(9). [Persian] Hemmati Maslakpak M, Habibzadeh H,(2012), Exploration of student’s perceptions of issues in nursing theoretical courses:a qualitative research. Nursing Education, 1(2). [Persian] Jackson D, Mannix J, (2010), Clinical nurses as teacher: Insights from students of nursing in their first semester of study. Journal of Clinical Nursing, 10: 270-277. Jaffari Golestani N, Vanaki Z, Memarian R,(2008), Organizing “nursing mentors committee”: an effective strategy for improving novice nurse’s clinical competency. Iranian Journal of Medical Education, 7(2). [Persian] Kaddoura MA,(2011), Critical Thinking Skills of Nursing Students in Lecture-Based Teaching and Case-Based Learning. International Journal Scholarsh Teach Learn. 5(2):1-18. Kari Sand J, (2000), Evaluating the student clinical learning environment: development and validation of the SECEE inventory. Southern Online Journal of Nursing Research, 1(4): 2-4. Kunselman JC, Johnson KA,(2004), Using the Case Method to Facilitate Learning. College Teach. 52(3):87-92. Li YS, Chen PS, Tsai SJ, (2008), A comparison of the learning styles among different nursing programs in Taiwan: implications for nursing education. Nurse Education Today, 28(1): 70-6. Mahram B, Vahidi M, Namdar Areshtanab H, Hoseini Shahidi L, Mojalli M,(2012), Achievement of Educational Goals from the Perspectives of Undergraduate Nursing Students and Head Nurses. Nursing Education. 1(2):29-35. [Persian] Mazlum r, Ghalje M, Ghaljaee F, (2008), Survey relationship clinical competency and patient satisfaction from nursing service . Journal faculty nursing midwifery shahid beheshti univ. 18(63):12-9. [Persian] Meretoja R, Isoaho H, Leino Kilpi H,(2004), Nurse competence scale: development and psychometric testing. Journal Advance Nursing, 47(2):124-33. Mohamadpour Y, Habibzadeh H, Khalilzadeh H, Pakpour V, Jafarizadeh H&etc, (2011), Nursing students’ perceptions of their educational environment: A Comparison between expected and actual environment. Journal Nursing and Midwifery Faculty Urmia University of Medical Science, 9(2):102-111. [Persian] Nahas VL, Nour V, al-Nobani M,(1997), Jordanian undergraduate nursing students' perceptions of effective clinical teachers. Nurse Eduction Today, 19(8): 639-48. Pakpour V, Salimi S, Maqsodi M, Dodangeh S,(2013), Nursing student’s perspectives on acual and ideal support and supervision in clinical learning environments in zanjan university of medical sciences in 2011. Iranian Journal of Medical Education, 13(6):488. [Persian] Petress K,(2004), Critical Thinking: An Extended Definition. Education. 124(3):461-6. Popil I,(2011), Promotion of Critical Thinking by Using Case Studies as Teaching Method. Nurs Educ Today. 31:204-7. Prdanjani B,(2012), Situation of clinical education perspectives of nursing and midwifery Tehran university of medical students. Strides in Development of Medical Education, 2(5):102-111. [Persian] Richardson D,(2008), Don’t Dumps the Didactic Lecture: Fix It. Adv Physiol Educ. 32:23-4. Salehi S, Abedi HA, Alipour L, Najafipour S, Fatehi N,(2001), Learning activities and clinical nursing services gap and the related factors: a comparative study. Iranian Journal of Medical Education. 1(3):43-9. [Persian] Sepahpanah M, Heydari H, Mirakzade AA, Zarafshani K,(2014), The study of the agriculture students viewpoint toward service – learning. Research in Curriculum Planning , 11(5):136-146. [Persian] Stjernquist M, Crang Svalenius E,(2007), Applying the Case Method for Teaching Within the Health Professions: Teaching the Students. Education Health. 20(1):1-7. Timmins F, Dunne P,(2009), An exploration of the current use and benefit of nursing student portfolios. Nurse Education Today, 29(3):330-341. Vahabi S, Ebadi A, Rahmani R, Tavallaei A, Khatouni AR & etc, (2011), Comparison of the status of clinical education in the view of nursing educators and students. Iranian Quarterly of Education Strategies, 3(4):179-182. [Persian] Valizadeh S, Mohammadpour Y, Parvan K, Lakdizaji S,(2009), The effect of out com – based education on nursing student’s clinical competency. Iranian Journal of Medical Education. 9(2):157-165. [Persian]