نویسندگان

1 1اهواز، ایران استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت تفکر انتقادی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 900 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی92-91 است که واحدهای درسی خود را گذرانده‌اند. از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 172 نفر از دانشجویان (بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه کالیفرنیای فرم «ب» است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است. در بخش آمار استنباطی از روش آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارspss  نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مورد مطالعه پایین است. میانگین مهارت ارزشیابی در گروه علوم تربیتی و روانشناسی و میانگین مهارت تحلیل و مهارت استنباط در گروه فنی و مهندسی بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است. پایین بودن مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیانگر آن است که آموزش عالی در برنامه درسی و روش‌های یاددهی و تدریس برای پرورش دانشجویان نقاد و متفکر خوب عمل نکرده است و در صورتی که به دنبال پرورش افرادی است که دارای ذهنی نقاد، معقول، عینی و متعهد به وضوح و دقت باشند، باید در قلمرو آموزش بازنگری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining critical thinking in University graduate students

نویسندگان [English]

  • parvaneh valavi 1
  • somayeh bagherpour 2
  • javad shahsavari 2

چکیده [English]

The purpose of recent article was to consider the critical thinking situation between graduate students. The population of this descriptive-survey research included 900 MA. graduate students in Shahid Chamran University in Ahvaz (2012-2013) that have passed their courses. 172 students were selected as a sample by random stratified sampling (Morgan sampling chart). The research instruments were California questionnaire of form B and the data analysis method included two parts: descriptive and inference statistics. The independent t test method and one-way variance analysis were used in the inference statistics by using SPSS 19. The research findings showed that the critical thinking skills between students were low. The evaluation skill mean in the educational science and psychology group and analysis skill and inference skill mean in the technical and engineering group were higher than other groups. The low level skills of the critical thinking in graduate students showed that higher education did not act well in curriculum and educational methods and teaching for training critic and thoughtful students. If higher education wants to train the people with careful, identical, rational, critical mind, it should revise its educational domain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Study
  • Higher Education
  • critical thinking
  • Graduate Students
Athari, Z. & Sharif, M. & Babamohammadi, H. (2009). Assessing criticalhinking skills and their relationship with The university entrance exam rank in Esfahan medical students, Iranian Journal of Medical Education, 9 (1): to 12.[Persian[ Anjumi, F., zerat, z., soltanmohamadi, z. (2009). Critical thinking skills in Engineering andhumanitiesstudents. Journal of Educational Strategies, Volume 2, Number 1, pp. 22-19. [Persian[ AliPour, V., Seifnaraghi, M., Naderi, E., Shariatmadari, A. (2013). Reflection on criticalthinking barriers in thecurriculum of secondaryeducation Research inCurriculum planning, VolumeII, Issue 9, Ss1-15. [Persian[ Facione, P., Facione, N. (1993).The California criticalthinking skills test. Form Aand Form B. Test Manual. Milbrae, CA. CaliforniaAcademic Press. - Facione, N., Facione, P. (1996). The cognitive structuring ofpatient delay. Social science& Medicine. vol. 63, PP. 3137-3149 Fisher, Alec (2001). CriticalThinking: An Introduction. Cambridge:Cambridge University Press. Fisher, Robert (2007). Teachingthinking to children. Translation by M.Safaei Mand A. Najarian, Ahvaz: Rasesh Publication. ]Persian[ Fung, Dennis& Howe, Christine (2012). Liberal Studies inHong Kong: A new perspective on criticalthinking through group work. Thinking Skills and Creativity, Volume 7, Issue 2, August 2012, Pages 101–111. Gharib, Mitra, & et al (2011) Promoting critical thinking in graduate virtual medicaleducation: a qualitative studyof the teachers and studentsexperiences. Journal of studyand Medical EducationDevelopment Center, VolumeVIII, Issue I, pp., 22-32.]Persian[ Javidi kalate jafarabadi, Tahere& Abdoli, Afsaneh (2010). The evelopment of criticalthinking in students of Ferdowsi University of Mashhad. Studies of Education and Psychology, 11 (2), 103 -120. ]Persian[ Mashouf, Mehrnaz & et al (2009). Comparison of thecritical thinking skillsof first-year and seniorundergraduate nursingstudents at the MedicalUniversity Ardabil Branch. Tenth Confrance of MedicalEducation, Shiraz Universityof Medical Sciences.[Persian[ Pakmehr. H., Jafari, H., Saedi, M., karshaki, H., (2012). Rule of The quality ofteacher instruction and itscomponents in the development of students'critical thinking: opportunities and challengesin higher education curriculum. Studies Educational Psychology, No. 16, Ss15-1. [Persian[ Popil, Inna )2011(. Promotion of critical thinking by usingcase studies as teaching method. Nurse education today, Volume 31, Issue 2, Pages 204– 207. Shaabani, H., (2003). Educationalskills, teaching and techniques methods. Tehran: Samt Publications. [Persian[ Shariatmadari, A., (2012). Principles and philosophy ofeducation. 51 Printing, Tehran: Amir KabirPublications. [Persian[ Vejdani, F., sajadi, m., (2014). Comparison of threeperspectives on critical thinking and their educational implications inRichard Paul, Robert Ennis and Bertrand Russellperspectives. Research inCurriculum planning, Volume 11, Number 15, pp. 12-23. [Persian[