نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان به درس عربی بر اساس الگوی جور چین در پایه اول دبیرستان انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونه آماری 24 نفر از دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان ناحیه دو شهرستان بهارستان بودند، که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت گروه‌های همتا شده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج و آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. ضریب پایایی کل برای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی به روش دو نیمه کردن آزمون، 78/0 است و آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه نگرش سنج نوع لیکرت 86/0 است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر یادگیری مشارکتی بر اساس از الگوی جور چین به  طور معناداری عملکرد تحصیلی و نگرش دانش آموزان به درس عربی را افزایش داد. در نهایت، اثربخشی برنامه آموزش یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان به درس عربی بر اساس الگوی جور چین مورد بحث قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the cooperative learning on students’ educational performance and attitude on the basis of Jigsaw puzzle pattern

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khalvandi 1
  • Maryam Bazrafshan 2

چکیده [English]

The recent research was done to consider the effect of the cooperative learning method on the students’ educational performance and attitude in Arabic language on the basis of the Jigsaw puzzle pattern in the first grade of high school. The research method was quasi- experimental and a pre-test and post-test were used for the control group. The statistical population was 24 female students in the first grade of Baharestan high school (region two). They were divided into two experimental and control groups in peer groups by cluster sampling and random assignment. To collect data, it was used two researcher- made questionnaires attitude and academic achievement tests. By using split half method, the general reliability coefficient was 0.78 for the academic achievement questionnaire and Cronbach's alpha was 0.86 for the Linkert- type attitude questionnaire. The results of covariance analysis showed the education on the basis of cooperative learning and Jigsaw puzzle pattern meaningfully increased the student’s educational performance and attitude in Arabic language. Finally, the effect of the educational plan of the cooperative learning was discussed on the student’s educational performance and attitude in Arabic language on the basis of Jigsaw puzzle pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jigsaw puzzle pattern
  • Academic Performance
  • Attitude
  • Cooperative learning
Abiri, Marjan; Sadeghi, Abass; Javid, Khosro; Mahnaz, Ofoghi Nader.( 2014). A comparison of cooperative, discovery, and lecture method on students’ learning development and outlook toward physics . Research in Curriculum Planning; 2 (15) :55-67 Ahmadi, Golnaz. (1999).The comparison of collaborative learning based pattern and individual learning based pattern’ impacts on the learning and retention of students in science class at grade 5 in Tehran district 5. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Alkhateeb, H. M., & Jumaa, M.(2000). Cooperative learning andalgerbra performance of eight grade students in United ArabEmirates. Journal of Contemporay Educationa lPsychology, 6, 245–257. Ammarpoor, Gholam. (2006). Comparing impacts of collaborative learning and traditional learning (speech method) on academic achievement of fourth grade elementary students in science class of Farashband city. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Ashoori J, kajbaf M, manshaee G, talebi H. (2014). Effectiveness of conceptual map, cooperative learning and traditional teaching methods on the incentive to progress and academic achievement in biology course. Research in Curriculum Planning; 2 (14) :63-73 Aziz, Z., & Anowar, H. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students' achievement in secondary mathematics, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9 ,53–62. Batvany AKhoreh, M. (2005). Study of the effects of cooperative learning (Jig saw puzzle pattern) on self-regulated learning and learning progress of students in the third year of high school history lesson Najaf Abad city. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Ellis, S. & Whalen, S. (1990). Cooperative Learning - Getting Started. New York: Scholastic. Translated by Rastegar and Malekan, (2000). Tehran: Nei. Erdem, A. (2009). Preservice teachers’attitudes towards cooperative learning ın mathematics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1668 –1672, 1. George, P. (1994). .The effect of cooperative learning strategies in multicultural university classrooms. Journal of Excellence in College Teaching, 5, 21. Gillies, R. .. (2004). The effects of cooperative learning on junior high school students during small group learning. Learning and Instruction, 197-213. Griffin, B. W., & Griffin, M. M. (1998). An investigation of the effects of reciprocal peer tutoring on achievement, self-efficacy, and test anxiety. Contemporary Educational Psychology, 23, 298-311. http://dx.doi.org/10.1006%2Fceps. Hosseini Zavareh, Mohsen. (2005). The effectiveness of cooperative learning on social skills of academic self-concept and academic performance at Math in third grade male middle school students of Zarindasht city. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Ifamuyiwa, S. A., & Akinsola, M. .. (2008). Improving senior secondary school Students attitude towards mathematics through self and cooperative instructional strategies. 39, 569 – 585. . Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 39: . Johnson, D., & Johnson, R. (1989). Cooperation and competition Theory and Research, Edina, MN: Interaction Book Company. V 28; P. 275 – 282. Jonson, D. W., Jonson, R. T., & Smith, K. A. (1988). Cooperative learning return to college: What evidence is there that it works? Clearing House, 3, 26 – 35. Karami M, Mohammadzade A, Afshari M. (2012). The Effect of Cooperative Learning on Group tendency and Academic Achievement of High School Students in Mashhad. Research in Curriculum Planning; 2 (6) :93-105. Keramati, Mohammad Reza. (2005). New and different view to cooperative learning approach. Mashhad: Fara Angizesh. Keramati, MR. (2008). Collaborative learning impact on student achievement in physics. Journal of Psychology and Educational Science, 2, 147- 166. Keramati, MR. (2002). The effect of cooperative learning on social skills development and academic achievement of fifth grade studets in Mashhad. Unpublished doctoral dissertation. Khwarizmi University, Tehran. Keramati, MR. (2007). The impact of collaborative learning on social skills and student achievement in Math. Journal of Psychology and Educational Science, 28,1, 39- 56. Khandan, Farah. (2010). The effectiveness of collaborative learning on math anxiety and help-seeking behavior. Unpublished master's thesis. Tehran University, Tehran. Konani, Abbas. (2011). The effects of cooperative learning on creativity and academic achievement in science class of fifth grade students in Kuhdasht city. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Lavasani, G. M., & Khandan, F. (2011). The effect of cooperative learning on mathematics anxiety and help seeking behavior. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 271–276. Lavasani, G. M., Afzali, L., Borhanzadeh, S., Afzali, F., & Davoodi, M. (2011). The effect of cooperative learning on the social skills of first grade elementary school girls. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1802–1805. Lin, Z. C. Comparison of Technology-based Cooperative Learning with Technology-based Individual Learning in Enhancing Fundamental Nursing Proficiency. Nurse Education Today, 2012. DOI: 10.1016/j.nedt (SSCI). Mahmodi, Firuz, Fathi Azar, Eskandar and Sfandiari, Rajab. (2009). Exploring the relationship between the active participation of students while teaching and academic achievement. Journal of Educational and Psychological studies, 3, 82-65. Mokalaf Sarband, Khalil. (2007). The effect of cooperative learning (Jig Saw pattern) on growth of social skills and academic achievement in high schools. Unpublished master's thesis. Kharizmi University, Tehran. Nam, C. W., & Zellner, R. D. (2011). The relative effects of positive in terdependence and group processing on student achievement and attitude in online cooperative learning. Computers & Education56,680-688. Nazari Sarem, Yahya. (1995). Using active teaching methods and comparison with the traditional methods in Asadabad city. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Peterson, P., & Swing, S. (1985). Student cognitions as mediators of the effectiveness of small–group learning. Journal of Educational Psychology.77 299 - 312. Salomon, G., & Globerson, T. (1989). When teams do not function the way they ought to. International Journal of Educational Research. 13 89 – 99. Seifi poor, Miad. (2009). The effects of cooperative learning on student retention and academic achievement in first grade of secondary Smart school students in social studies class. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Shabani, Hassan. (2005). Pedagogical skills, teaching methods and techniques. Tehran:SAMT. Shimazoe, J., & Aldrich, H. (2010). Group Work Can Be Gratifying: Understanding And Overcoming Resistance To Cooperative Learning. Coll. Teach. doi:DOI. 52 - 57: 58. Shekari, Abbas. (2012). The effects of cooperative learning on the development of students' social skills. Bimonthly learning strategies Journal in Medical Education, 5 (1), 31-37 . Stonlessey, T. (2001). Students achievement and attitudes traditional and non traditiona teaching of geometry. Journal of teacher education, 51, 37 – 42. Tarim, K., & Akdeniz, F. (2008). The Effects of Cooperative Learning on Turkish Elementary Students’ Mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD. Educational Studies in Mathematics, 67(1), 77 – 91. Tolmie, A. K., Topping, K. J., christic, D., Danaldson, C., Howe, C., Jessiman, E., & Livingston, K. (2010). Social effect of collaborative: learning in primary schools. Learning and Instruction, 20, 177-191. Vahdani Asadi, Mohammad Reza. (2006). The effect of learning methods and cognitive styles on learning basics in computer among high school students in grade two. Unpublished master's thesis. Allameh Tabatabai University, Tehran. Webb, N., & George, A. (2003). Promoting effective helping in peer-directed groups. International Journal of Educational Research,39, 75-79.