نویسندگان

1 اداره آموزش و پرورش

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتب‌درسی علوم اجتماعی (پایه اول)، جامعه شناسی یک (پایه‌ دوم)، جامعه شناسی دو (پایه‌ سوم) و علوم اجتماعی (پایه‌ چهارم) دوره دوم متوسطه کشور بر اساس مؤلفه‌های تربیت شهروندی در سال تحصیلی 93-92بود. جامعه آماری مشتمل بر چهار کتاب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بود که با توجه به ماهیت پژوهش و محدود بودن جامعه آماری از نمونه‌گیری صرف نظر و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی بود. معیار توصیف، مؤلفه‌های شهروندی شامل توجه به ارزش‌ها، مردم سالاری و هویت جهانی بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی بر گرفته از مبانی نظری بودکه روایی آن توسط اساتید برنامه ریزی درسی تعیین شد. یافته‌های حاصل از تحلیل با استفاده ازنرم افزار Spss-19 و روش آماری غیر پارا‌متریک حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میزان توجه به مؤلفه‌های شهروندی در کتاب‌های مذکور بود. این میزان توجه در کتب مطالعات اجتماعی وجامعه شناسی (1) بیش از حد انتظار و درعلوم اجتماعی و جامعه شناسی (2) کمتر از حد انتظار بود (01/0P < /span><). همچنین یافته‌ها نشان دادبین پایه‌های تحصیلی از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های شهروندی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of High School Sociology Textbooks in Terms of Covering Citizenship Education Concepts

نویسندگان [English]

  • shahla zahabioun 1
  • alireza yousefy 2
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Nages Keshtiaray 3

چکیده [English]

The purpose of the recent study was to analyze the text books contents of the social science (first grade), sociology I (second grade), sociology II (Third grade) and social sciences (fourth grade) on the basis of the citizenship education components in 2013-2014. The statistical population included four text books of the high school social science. In regard to the research identification and limitation of the statistical population, sampling was not considered and all statistical population was selected as a sample. The research method was content analysis quantitative. The descriptive criterion was the citizenship components that included values, democracy, and global identification. The tools for collecting data was the analysis list of the text books contents that involved the theoretical bases that its validity was determined by curriculum professors. The analysis findings by using SPSS 19 software and the non-parametric statistical method showed a meaningful difference between the citizenship components in the mentioned books. This amount of attention was more than the expected amount in the social studies and (I) society and less than the expected amount in the social science and (II) society (p˂0.01). Also results showed that there is a significant difference between educational grades in terms of attention amount to the citizenship components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship education
  • Values
  • Contents analysis
  • High school Second Grade
  • democracy
  • International Identity
Asad poor, K. (2008). The content analysis of sociology books at pre-high school grade according to democracy components. MA thesis: Shiraz University. Faculty of educational sciences and psychology. [persian] Amiri, m. (2010 Content analysis of lesson books at primary grade regarding attending to citizenship education concepts. MA thesis: Isfahan University. Faculty of educational sciences and psychology. [persian] Bagheri,K,H.(2004). An introduction to education philosophy in the Islamic republic of Iran. Quarterly Journal of Educational Innovations.4:9-48[persian] Bagheri,K,H.(2005 Globalization of information revolution and education: with the emphasis on viewpoint. Quarterly Journal of Educational Innovations.8(3):40-58[persian] Barkhordari, M ; Jamshidi, A,R.(2009). Citizenship education (with the emphasis on the components). Jahad-E-Daneshgahi.Isfahan.1ed [persian] Beheshti,S, S.(2008 Citizenship attributes in sociology books in theoretic high school grade Growing sociology teaching .35:52-57[persian] Darison,Y .(2000). Social Literacy and school curriculum.Journal of curriculum.11(1). Dee Thomas, S. (2004). Are there Civic Education? International Journal of Education Research. Diba,T ;Fathi Vajargah,K.(2010). Investigating good citizen features in Iran society and the degree of adaptation of schools’ curriculum with these features. Journal of Humanistic sciences.35:33- 62. [persian] Dorkhah, F. (2009 Investigating democracy components for living in civil society in lesson books at primary grade. MA thesis: Allame-Tabatabaie University. Faculty of educational sciences and psychology. [persian] Esfandiari, T. (2004). Identifying required skills for the adults from the viewpoint of education specialists, curriculum planning experts at theoretic high school grade and students in theoretic major.[persian] Fass,D;Ross,W.(2012). Identity, diversity and citizenship: A critical analysis of textbooks and curricula in Irish schools. International Sociology.27(4): 574– 591. Fass,D;Ross,W.(2012). Identity, diversity and citizenship: A critical analysis of textbooks and curricula in Irish schools. International Sociology.27(4): 574– 591. Fathi Vajargah,K;Vahed Chukade,S.(2011 Identifying citizenship education damages in hidden curriculum: educational system of theoretic high school grade from the viewpoint of female teachers in the city of Tehran and offering strategies for the improvement of its status. Quarterly Journal of Educational Innovations.17(5):93-132. [persian] Ghaedi, Y.(2007). Educating future citizen. Quarterly Journal of Educational Innovations.17(5):183-[Persian] Gamalzade tazekand, M; Talebzade nobariyan, M; Abolghasemi, M. (2013). Analysis of position of citizenship education components in content of social sciences curriculum at high school grade. Journal of research in curriculum planning. [persian] Gholtash, A;Salehi, M; Mirzaee, H.(2012). Content analysis of social studies curriculum at primary grade in Iran from the viewpoint of global citizen. Journal of research in curriculum planning [Persian] Hashmi, S,A.(2011). Investigating the degree of using citizenship concepts in the content of sociology books at pre-high school grade from the viewpoint of teachers..Quarterly Journal Of Educational Leadership.Quarterly Journal of Educational Innovations.4(1):141-160. [persian] Homana,G ;Carolyn, B ; Judith T.P .(2006).Assessing School itizenship education. climate. University of Maryland.circle working. pp48. Huddleston,T ;Galbraith,R. (2008).Placing citizenship at the centre.Citizenship Foundation. Liu, M. (2001). The Development of Civic Values: Case Study of Taiwan. International Journal of Educational Research.35(16):248-261. Lotfabadi, H.(2005 Teaching national and global citizenship along with strengthening identity and value system of the studen. Quarterly Journal of Educational Innovations.5(17):11. [persian] Mahmoudi, M,T.(2011).Content Analysis "Social Sciences" Textbook in Secondary School from the Perspective of Citizenship Education Approach.Research in Curriculum Planning.8(28,29):96-108. [persian] Naveheebrahim, A; Masoudi,S. (2011). Citizenship behavior among the Iranian elementary school students .International Conference on Social Science and Humanity.IPEDR.Vol.5. [persian] Nourian,M.(2010). Practical guide of content analysis of lesson books at primary grade.Tehran:Shora. [persian] Oxfam,C,H.(2006). Education for Global Citizenship.A Guide for Schools Prior, W. (2006). Civics and citizenship education, www.curriculum.Edu.au/cce/ Ramos, F,S.( 2010). “Human Rights and Citizenship Education” and in service teacher training: an experienceRivelli, S. (2010). Citizenship education at high school A comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Free University of Bolzano- Bozen- Faculty of education, Viale Ratisbona 16, Bressanone 39042. Procedia social and Behavioral sciences 2: 4200-4207. Rivelli, S. (2010). Citizenship education at high school A comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Free University of Bolzano- Bozen- Faculty of education, Viale Ratisbona 16, Bressanone 39042. Procedia social and Behavioral sciences 2: 4200-4207. Salehiomran,E;Shakibaian,T.(2008 Investigating the degree of attending to the components of national identity in books of primary grade. National Studies .8(1):63-85. [persian] Sarrouhw, B,T.(2007). The Impacts of Britain’s and Ontario’s MEP on Muslim Students inSecular Schools. University of Alberta. Sears,A,M;Hughes,A.S.(1996).Citizenship education and current educational reform. Canadian journal of education: pp 123-142. Shoychi, j. (2014 Content analysis of social sciences books at first and second primary grades based on citizenship education components in academic year 2014-15. First national conference of psychology and educational sciences. [persian] Summers, Jacqueline, Y. (2002).A Proposal Model for Anchorage Adult Civic Education.Unpublished Master of Education Thesis. Turkoman, F;Bahmanpour, S.(2008 Role of citizenship based on high school social sciences books Journal of Research in Behavioural Sciences .2(3): 9-29. [persian] Vaziri, M;Jahani, S.H.(2007). Required Citizenship skills in high school students in Bam earthquake prone town .Quarterly Journal of Educational Innovations.5(17):163-182. [persian] Westheimer,J;Kahne,J.(2003). What kind of citizen? Political choices and educational goals. Encounters on Education.4 : 47 – 64. Zeynalpoor, H; Zeynalpoor, D; Citizenship teaching and its position at primary grade curriculum. Third international conference of sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural sciences[persian] Zokaei, M, S. (2005). Citizenship teaching. Periodical of youth studies. Faslnameye Motale Javanan19:51-58.[persian]