نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

           به زعم بسیاری از صاحب نظران، آموزش هنر در ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از دغدغه های نظام آموزشی تلقی می شود. هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت قلمروهای اساسی و ساختار محتوایی آموزش هنر دوره ابتدایی با توجه به دیدگاه معلمان، مدیران و کارشناسان بوده است. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی 1300فر از معلمان، مدیران و کارشناسان دوره ابتدایی شهر کرمان بودند که 457 نفر براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای  انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز، پرسشنامه ای است کهپایایی آن برابر80/0  محاسبه و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها نیز ضمن استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16، از روش‌های آمار توصیفی، t تک نمونه ای و ANOVA استفاده شد.. یافته‌های تحقیق نشان دادند که هنر نزد معلمان، مدیران و کارشناسان امری مهم تلقی شده و همه آزمودنی ها، این مؤلفه را بالاتر از حد متوسط ارزشگذاری کردند. در همه مولفه های قلمروهای اساسی و ساختار محتوایی آموزش هنر نیز میان گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری در سطح P<0/01مشاهده شد. همچنین در زمینه حمایت های لازم و محدودیت ها – الزام ها میان گروه های مورد مطالعه  تفاوت معناداریود. بررسی نظرات  معلمان، مدیران و کارشناسان نیز نشان داد که هنرهای تجسمی  و هنرهای ملی مذهبی در برنامه های درسی به مقدار لازم  وجود دارد،  در عوض محتوای مرتبط با نمایش و موسیقی مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته و در این دو مولفه تفاوتی میان گروه های مختلف  مشاهده نشد. بین ارزیابی از وضعیت آموزش هنر برحسب جنسیت نیز تفاوت معناداری  مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of art education based on basic scope and content structure in Elementary Schools: A Study on Teachers', Administrators' and Experts' views

چکیده [English]

Many experts believe that art education is considered as a challenge in Iran and other countries. The Purpose of this research is to recognize the basic scopes and content structure. The target of population consists of 1300 teachers, administrators, and specialists of Elementary Schools in Kerman, that 457 subjects were selected using multi stage random sampling method on Morgan's table. The  questionnaire was used as a tool, its reliability was 0/8, and was confirmed its content- related validity.  The descriptive statistics,  one –sample t- test, one- ANOVA and Spss19th version were employed for analyzing the obtained data.. Research findings indicated that art is important, and all subjects valued this variable above the average extent. There was significant difference(P<0/01) on the components related to scope of art education and content structure among study groups. Based on supports and limitations, the difference among groups was meaningful. The study also showed that there are enough visual and national – religious arts in curriculum, but music and drama have been neglected. The role of gender wasn’t significantly different in assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Education
  • Elementary period
  • Curriculum
  • Content
  • educational system
Abaci, O. (2015). An evaluation of teacher candidate’ opinions about art educations and form- meaning relationship. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 174(2015), 1791-1797. [ Persian]. Andrews, Bernard w. (2004) . Curriculum renewal through policy development in arts education. Research studies in music Education. 23, 75-93. Bae, J.H. (2004). Learning to teach visual arts in an early child hood classroom: The teacher's Role as a guide. Early child hood Education Journal , 31 , 247-254. Consortium of National Arts Education Association. (1994). Dance. Music, Theatre, visual arts: what every young American should know and be able to do in the arts national standards for arts education. Reston, music educators National conference. Dehgani, M., Pakmehr, H. (2016). Determination of student’ active involvement with the newly published books of science and math: focusing on the sixth grade. Research in Curriculum Planning, Vol 12, 20(47), 74-89. [Persian]. Dobbos, S.M. (1998). Learning in and through art: A guide to discipline – Based Art education. LosAngeles, Getty education institute for the Arts. Donal, O. (2015). The turn to experience in contemporary art: A potentiality for thinking art education differently. Studies in Art Education, 56 (2), 103-113. Eisner, E.W. (1994). The Educational Imagination: on the Design and Evaluation of school programs. Third edition, Macmillan college publishing company, NewYork. Eisner,E.W .(2005). Reimagining schools. The selected works of Elliot Eisner. Selected Articles. Routedge Gholtash, A., Salehi, M., & Moradi, A. (2011). Lively experiences of educational experts on citizenship education curriculum at Middle schools. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Marvdasht Islamic Azad University, 2(4), 55-75. Graham, M .A .,& Sims-Gunzenhauser, A. (2009). Advanced placement in Studio Art and secondary art education policy: countering the null curriculum. Art Education Policy Review, 110(3), 71-97. Group of Education Curriculum Compilation. (2014). Table of subject matters in Elementary schools. http/www. Talif.sch.ir Khazaee, M. & Razavian, M. T. (2011). The effect of Logical Positivism in Geography and Urban Planning Sample: Cities of Iran(1921-2011). International Research Journal of Applied and Basic sciences, l3 (3), 632-638. [Persian]. Koochakzade, R. (2005). The reflection of natural elements in imitation and performing Ta'ziye.The proceeding of the first conference on Art and Natural Elements. Art Academy Publication. [Persian]. Larkian, M. (2011). Identification of null curriculum based on suitable model in Elementary Period. Dissertation for ph. D of Curriculum in Allameh Tabatabaee University. [Persian]. Luehrman, M. (2002). Art experiences and attitude toward art education: A Descriptive study of Missori Public School Principals. Studies in Art Education, 43(3), 197-218. Mehrmohamadi, M., Amini, M. (2001). Designing of art education model in elementary schools. Quarterly of Alzahra University Human Sciences, 39, 219-245. [Persian]. Mehrmohamadi, M. (2004). Art education as general education: What, Why, How. Tehran, Madrese. [Persian]. Ministry of Education. (2006). Guiding of art education curriculum in elementary schools. [Persian]. Mitchell, Ellen. P. (2009). The Effects of art education on self- efficacy in Middle School student. Thesis of doctor of education, Walden University. Nori, F., Mirshah Jafari, S B, Saadatmand, Z. (2015). The Relationship between academic self- confidence and academic motivation. Research in Curriculum Planning, vol 12, 19(46), 75- 89.[Persian]. Oreck, B. (2004). The Artistic and professional development of teachers: A study of teachers,attitudes toward and use of the arts in teaching . Journal of teacher education, 55(9). 55-66. Saberi, R., &Saeedy Rezvani, M. (2011). Application of aesthetic and art in religious education.Two Quarterly Islamic Education 15,113-134. [Persian]. Saberi, R. , Jafari Suny. , H, Gandili, J. , & Kareshki, H. (2013). Identification of current art education approaches in Iran’s middle school. A Step toward identifying knowledge domains.World Applied sciences Journal, 24(1), 130-134. Sarason, S.B. (1999). Teaching as a performing art. New York , Teachers College press. Seely- Brown, J. (2013). How to connect technology and passion in the service of learning chronicle of higher education. Chronicle of higher education , 55(8), 55-67. Shakorzadeh, R , Maleki, H, Ghasab Jorsi, M. (2014). Relationship between of management leadership style with teachers organizational citizenship behavior in Secondary Schools. Journal of Leadership and Educational Administration, 8(4), 101- 125.[Persian]. Smith, J.A. (2001). Setting conditions for creative teaching in the elementary school. Boston: Chicago.. Wheat, Brend, michelle. (2005). Creating and teaching the arts- fused curriculum: A case study of Art, music, and Drama in exemplary elementary classroom. For the Degree of Ph. D philosophy, copyright by proguest.