نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش یادگیری‌های غیررسمی از طریق تعاملات اجتماعی در دو محیط آموزش عالی وشغلی در پرورش شایستگی‌های شغلی کلیدی می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری آن، فارغ التحصیلان آموزش عالی و شاغل در صنایع استان مازندران با سابقه خدمت 6-2 می باشد و حجم نمونه آن به تعداد150 نفر که به روش هدفمند انتخاب شده اند. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه اجرا شده است. محقق جهت تعیین روایی از نظر اساتید رشته علوم تربیتی و همچنین استفاده از پیشینه نظری و سایر تحقیقات استفاده گردیده است. در مورد پایایی نیز می توان گفت که چون درپرسشنامه، از متغیرهای اسمی وپاسخ های دو گزینه ای بلی-خیر استفاده شده است، ضریب پایایی قابل سنجش نبوده است. روش تجزیه و تحلیل آماری نیز از طریق نرم افزار آماری s‏pss وبا بهره گیری از آمار توصیفی(فراوانی)وآمار استنباطی(آزمون کای مربع)می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نقش آموزش عالی و محیط شغلی در پرورش شایستگی های شغلی کلیدی، از طریق یادگیری های غیررسمی حاصل از تعاملات اجتماعی، تفاوت معنی داری وجود دارد، به این ترتیب که نقش آموزش عالی بیشتر است.در دانشگاه، شایستگی های شخصیتی و اجتماعی-ارتباطی و در محیط شغلی شایستگی های شخصیتی و تخصصی به ترتیب بیشتر از سایر شایستگی ها پرورانده می شود. از بین مؤلفه های مطرح شده یادگیری های غیر رسمی از طریق تعاملات اجتماعی، مؤلفه گفتارآموزی در دانشگاه و مؤلفه رفتارآموزی در محیط شغلی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. می توان گفت که تعداد بیشترفراوانی های پاسخ های خیر، نسبت به پاسخ های بلی، نشانگر این مطلب است که هیچ یک از شایستگی ها در هیچ یک از محیط ها، به نحو رضایت بخش پرورانده نمی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Informal Learning role in development of Key competencies in Higher education and Job market

نویسنده [English]

  • ebrahim salehi omran

چکیده [English]

The main purpose of the present study has been to investigate the effect of Informal Learning through social interactions within the higher education and vocational contexts on the development of key job Competencies. The present survey has utilized researcher-constructed questionnaires and interviews as data collection instruments. The population comprised 150 participants of higher education graduates and workers in the industry section of Mazandaran province with an experience ranging from 2 to6. The data analysis was done using SPSS resulting in both descriptive and inferential analyses. The results implied that there is a significant difference between the role of higher education and vocational context in the development of job qualifications, suggesting a greater role for higher education. In university, Personal competencies and Social -communication skills and in job context personal competencies and Professional competencies are more developed. From among the learning indices of Informal Learning, the indices of speech learning in university and behavior learning in job context have been the most frequent. With regard to the higher frequency of no replies compared to yes ones, it can be concluded that neither of the qualifications seem satisfactory in the two contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Informal Learning
  • job market
  • key competencies
• Alamalhoda Hasan(2008) Informal training school mathematics, Proceedings of the International Conference on informal education learning, Ferdowsi University of Mashhad [in Persian]. • Andishmand Vida, Ghanadan(2009) The role of universities in building social capital in order to provide a model for the promotion of higher education. Journal of Curriculum Development, No. 23, PP 44-23 [in Persian]. • Azizi Nematollah(2004) Employment and higher education strategies to link higher education with labor market needs, Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 31 and 32, pp: 171- 198 [in Persian]. • Ejtehadi Mostafa, Behrouzi Mohammad(2006) Abilities and capabilities of graduates in response to labor market needs in order to provide an appropriate conceptual framework.Journal in Research in Curriculum Development. No. 10 and 11,PP 1-28 [ in persian]. • Elvani Mehdi, Naghavi Mirali(2002) Social capital concepts and theories. Management Studies, No. 33 and 34, pp. 26- 3, [ in Persian]. • Elvani Mehdi, Nategh Tahmineh, Frahi Mohammad Mehdi(2007) The role of social capital in the development of Enterprise Knowledge Management. Journal of Management Sciences, Vol. II, No. 5,PP 70- 35 [ in Persian]. • Esavan Vali( 2004) Management of social capital, Journal of management and administrative evolution, No. 45, pp. 130- 128 [in Persian]. • Field,J.(2005) .Social Capital and Learning, European Journal of Education, No. 8,Vol. 74,pp 61- 80. • Karami Mortaza, Momeni Hosein(2011) Global labor market and its impact on the design of the curriculum, Curriculum Studies, No. 21 [in Persian]. • Karami Mortaza, Momeni Hosein, Mashhadi Ali(2011) Evaluation of skills needed by the labor market in curricula employment causing BS accounting, civil engineering and food industries, Journal of Curriculum Development, Islamic Azad University Khorasgan, No. 7 [in Persian]. • Nichani,M(2000). Learning through social Interaction, http://www. Learning post. com • Noghani Mohsen, Esgharpour Ahmadreza(2008) Social capital and informal education for social empowerment of poor, informal learning instruction set of the first meeting, Ferdowsi University of Mashhad [in Persian]. • Rahmani Tamoor, Abbass nejad hossein, Amiri Maysam( 2007) The effect of social capital on economic development case study: the provinces using Spatial econometric methods, Journal of Economic Research, Vol. VI, No. 2, PP30- 1 [in Persian]. • Salehi Omran Ebrahim (2007) Society, work and jobs, Tehran. Samt Publication [in Persian]. • Sarkar Arani Mohammad Reza, MadanDar Arani (2009) Training and development: new issues in the economy, education, Tehran. Ney Publication [in Persian]. • Stockley, D(2000). the role of informal learning in employee and organization development,http://derekstockley. com • Wastiua,P(2002). key competencies a developing concept in general compulsory education, Eurydic European unit with the financial support of the European commission, http://www. Eurydice. Org • Wilpert, B.(2009). Impact of globalization on Human Work , Safety Science, No 47, pp. 727- 732. • Woolcoch, M & Narayan, D.(2000). social capital for Development Theory. Research and policy, work Bank Research observer, Vol. 15, No. 2, pp 13- 28.