نویسندگان

دانشگاه خوراسگان

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای ارتقاء اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی، تکمیلی (ترفیعاتی) فراگیران ناجا، به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفت. حجم جامعه مشتمل بر 460 نفر از فراگیران مجتمع آموزشی انصارالمهدی (عج) فرماندهی انتظامی استان اصفهان بودند، که با استفاده از فرمول حجم نمونه گیری کوکران تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته راهکارهای ارتقاء اثربخشی در6 حیطه (نیازسنجی، اهداف آموزشی، محتوا، امکانات رفاهی، امکانات آموزشی و ارزشیابی) با 74 گویه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت بود . برای تعیین  راهکارهای ارتقاء اثربخشی از روایی صوری و محتوایی و برای برآورد پایایی این پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد ، که پایایی آن 94/0 محسابه شد . تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان داد که در هر 6 عامل مرتبط با اثر بخشی آموزشی، میانگین پاسخ های شرکت کنندگان، بیشتر از حد متوسط بوده و معنادار بودند (001/ > .( p عامل استفاده از امکانات رفاهی با میانگین (53/4) بیشترین مقدار و نیاز سنجی آموزشی با میانگین (77/2) کمترین مقدار بوده است. همچنین عوامل              نیاز سنجی بر اساس ماموریتهای حرفه ای و شغلی کارکنان با میانگین(95/3)، تعیین اهداف آموزشی بر اساس ماموریتهای           حرفه ای و شغلی کارکنان با میانگین(97/3)؛ ارائه محتوای آموزشی منطبق با آخرین پیشرفتهای علمی روز با میانگین (05/4)، استفاده از مدیران اجرایی با اخلاق و با تجربه جهت برگزاری دوره ها با میانگین (12/4)، منفک نمودن کامل کارکنان با میانگین(22/4) و ارزشیابی از اساتید براساس نظر سنجی از فراگیران با میانگین(05/4) دارای بیشترین مقدار بوده است.                    بین نظرات پاسخگویان برحسب عوامل دموگرافیک تفاوت معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigate promotion ways of educational courses for naja students in 1393-94

نویسندگان [English]

  • hassan khalili
  • zohreh saadatmand
  • MOKHTAR DERAKHSHAN

چکیده [English]

Abstract

The present study aimed to investigate promotion ways of educational courses for naja students in 1393-94 which was done by descriptive explanatory method. The population included 460 participants of Ansarol Mahdi participated in this researched complex located in police station in Isfahan to participate in such research randoms sampling method was applied  in accidentally to select 210 people. Data collecting tool included researcher made questionaire focousing on(needs analysis, educational aims,essence, recreational facilities,evaluation) to specify  the dimensions of efficiency promotion,face validity was used and to specify its reliability Cronbach Alpha coefficient was applied which its reliability was 94%. data analysis was done in 21 levels including descriptive statistics and inferential statistics Data analysis result showed from 6 related to educational efficiency, the average of participants responses were more than its estimated level and it was Considered significant (p<001) recreational factor with an average of 4.53 was Considered the highest and educational needs analysis showed its lowest average at 2.77 Also,Elements of needs analysis based on staffs professional missions with educational goals based on staffs professional missions with an average of 3.95.  representation   of educational input based on the latest Scientific developments with an average of 4.05.employment of Ethical and experienced managers to hold courses with an average of 4.12. complete  separation  of staffs an average of 4.22 and evaluation of instructors based on participants survey with an average of 4.05 showed the highest.  among participants responses based on demographic Element,no significant difference was noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: education
  • Efficiency
  • naja participants
Ahanchian,m,zohourparvandeh,v.(2011).Ways of effieciency promotions in organisationl traning comses,scientific articles new educational Ideas Athen, j.E.(2008).in service training for Teachet In newzland school Behyan,M,el .(2005)An analysis of use efficiency of different educations and skills inpromoting knowledge for personels,first humanity resources of development,conferences of Iran. Bazargan, A.(2007).Educational Evaluation, Concepts and models and operational processes. Tehran Samt Publisher Barkhe M A.(2004).Report of a preliminary study of short-term training employees of the Ministry of Education, Tehran, Research Institute of Education.Dehkhoda ,A, (2006).Dictionary,Tehran university,Dehkhoda dictionary institution. Barkhordari, M.(2006). Evaluate the effectiveness of in-service training courses on the performance of Chahr Mahal Bakhtiari Province Regional Water Authority, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch Fathi Vajargah K.(2011). Planning service training for employees, Tehran Samt Publisher Jafari H.(2005). Evaluation of applied training courses meanwhile serving staff at hydroelectric power station, Master's Thesis, Ministry of Power. Kling,j.(1995).High performance works systems and firm performance,monthing laber Review,29-38 Kiani Peykani Z.(2000). The Role of Monitoring elementary school principals in Isfahan in order to assess their educational needs, Master’s Thesis, College of Education and Psychology, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch.Khatibi M.2002.Job reviews training system & Its impact on efficiency, Master’s Thesis. Layfield k.D.(2002). in service need & perceived competencis of south Carolina agricultural educators. Journal of agricultural education,43:55-46 Lai,E.(2009).getting in step to improve the quality of in-service teacher learning trough mentoring.journal of articles:reports-research.vol.3,No.4,pp:35-89 Matnani,m,Hassanzadeh.R.(2008).fficiency assasment of educational courses on staffs performance,educational researches of azad Islamic university of khorasgan Bojnord,No15.(1387) Milheim,W.D.(1994).“A comprehensive model for the transfer of training”, Performance Improvement Quarterly, Vol. 7, No. 0, pp. 20-. 624 Moshbeki A.(1998). Organizational Behavior Management: Applied analysis, the value of organizational behavior, Tehran Termeh Publisher. Mannani M, Hasanzadeh R.(2008).Evaluate the effectiveness of in-service training courses on employee performance, Research Education of Islamic Azad University Bojnoord Branch No 15. Morshedi M.(2011). Effectiveness of Additional specialized training and education of Naja, Quarterly Journal Management -Research on education law, Sixth year, No 2. Mahdad A.(2012). Psychology of Staff, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch. Second edition, page 304. Mahdavi Z.(2013). Factors Affecting enhance the effectiveness of in-service training courses to provide structural model, Master’s Thesis, Allameh Tabataba'i University of Tehran. Nazem, Z.(2015). Evaluation of the effectiveness of specialized technical courses Esfahan Oil Refining Co. to develop training methods CIPP model, Master’s Thesis, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch Richard, A., & Daugherty, M. K.(2010). In- service activities fortechnology education: The role ofcolleges and universities. Journal ofTechnology Education. 1(2), 64-67. Raisi, H.(2011). Evaluation of in-service training programs based on the ISO 10015 employees Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Master’s Thesis, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch Scott,I.Tannenbaum,j A.cannon-Bowers,Eduardi salas,john E.Mathieu(1992),Factors than influence traning Effectivenses,A.conceptual madel and longitudinal Analysis naval traninig system center Orlando. Saghai M A.(1999). Reviews technical knowledge level differences & expertise of trained staff & untrained staff of agriculture Organization of Semnan Province, Master’s Thesis, Tarbiat Moalem University. Sharifi A, Islamia F.(1998). Reviews the effect of training courses university staff satisfaction and job stress, Proceedings of the First National Conference on patterns of human resources, Tehran. Shirvani,M.(2013). The role of modern methods of influence technical training courses and professional training based on the Kirkpatrick Model (Case Study: Students of Shahid Beheshti No 2 of Isfahan City), Master’s Thesis, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch Vejdanian S.(2009). Evaluate the effectiveness of training courses in Isfahan Regional Water Company, Master’s Thesis, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch