نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مبانی تربیتی حیات طیبه در سند چشم انداز تحول (سند ملی برنامه درسی ) با دید انتقادی به روش کیفی از نوع پژوهش توصیفی  تحلیل محتوا انجام گرفت . حوزه پژوهش شامل کتاب ها ،مجلات و نوشته های مرتبط با موضوع پژوهش بود که جهت نمونه گیری نیز به علت کثرت منابع در این حوزه از منابع دست اول شامل  تفسیر نمونه و المیزان و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (مصباح یزدی )، منابع دست دوم شامل مکتوبات چاپی و دیجیتالی که برای محقق قابل دسترسی بود، استفاده شد .در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از نمونه فیش هایی که به وسیله پژوهشگر طراحی شده بود استفاده گردید . روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا ،   تطبیق و استنتاج نظری بود یافته های پژوهش بیانگر این بود که در پنج بخش مبانی فلسفی سند چشم انداز تحول (سند ملی برنامه درسی ) با توجه به مبانی تربیتی حیات طیبه از 28 مورد غفلت شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eductional foundation of sanctimonious life in development prepectivisation document ( the national curriculum document) from a critical point of view.

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad mohammadzadeh 1
  • Ahmad Ali Foroughi Abari 2

1 PhD student of Educational Sciences, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.

2 Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (khorasgan), Isfahan, Iran.

چکیده [English]

This study examines the educational foundations of pure life (hayat- e- tayebeh) in the national  vision of change ( the national curriculum document). Having the critical standpoint of view about qualitative research method, the present study focuses on descriptive content using both the primary sources including Nemooneh and Almizan Quran comentmentary, and Mesbah yazdi,s islamic education philosophy and the secondary sources including the related accessible published books, magazines and papers due to their accessibility to the writers and the vast number of the sources in the field. Furthermore, the study uses a series of cards designed by the writers to collect the information.  The method of analysis includes content analysis, matching and theoretical inference.

The findings show that among the five sections of philosophical foundations in the vision of change (national curriculum document), 28 cases, with respect to educational foundations of pure life, have been neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Education
  • Hayat-e- tayebeh
  • Vision of change
  • national curriculum document
  • theoretical inference
Barden, L . (1995). Content Analysis.pp.34 . Tehran University Publication. Bagheri, kh. (2009). A second look on Islamic education.PP.123. Tehran: Madreseh publication. Bahrololoom, M. (2005). Seir o solok dissertation.PP.43. Tehran: Noor publication. Delshad Tehrani, M. (1998). A movement in Islamic education.PP.113. Tehran: Madreseh publication Hoseini, A. (2000). Islamic education.PP.108. Tehran: pagooheshgah oloom Ensani publication. Jafari, M. (2009). A second look on Islamic education.PP.67-70. Tehran: . Nashr asaer-e-Allameh Jafari zekr Institute. Javadi Amoli, A. (2004). Quran commentary (Tohid in qouran. (PP.118. Qom: sadra Publication. Makarem Shirazi, N. & Collegeous. (1995). Nemoneh commentary, No 4, PP200-204. Tehran: darolketab -e-Islamei Publication. MesbahYazdi, M. (2011). Phylosophy of Islamic education.PP.55-67. Tehran: Madreseh Publication Mohammadi, M. (2000).The ethical systems in Iran. PP.58.Tehran: kavir Publication. Motahari, M. (1994). Education in Islamic system. PP.121-123.Tehran: sadra Publications. Rajabi, M. (2011) .Anthropology.PP.120. Qom: Imam Khomeini publication. Shokohi, G. (2006). The foundations and principals of education. pp.85. Mashhad :Astaneh ghods - e- razavai Publication. Tabatabaee, M. (1995). Almizan commentary. No12, PP 493-495.Qom: Islamic office Publication