نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش با هدف شناسایی موانع و مشکلات اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس استثنایی کم‌توان ذهنی شهر اصفهان در سال 93-1392 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه معلمان مدارس استثنایی کم ‌ توان ذهنی پایه اول تا پنجم شهر اصفهان، به تعداد 108 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده، روایی آن  متخصصان و کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/97 به دست آمد . تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم فزار استفاده از نرم ­فزارSPSS-19 ، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی(آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس چند راهه) انجام گردید. نتایج نشان داد که : عدم برگزاری کلاس‌های ضمن ­خدمت و کارگاه‌های آموزشی تخصصی، عدم تدوین کتاب­ کار و منابع کمک درسی، زمان‌بر بودن تکمیل سیاهه‌های عملکرد تحصیلی، فشار روانی بالای حاکم بر زندگی والدین و فقدان امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، از مهمترین موانع و­ مشکلات اجرای طرح ارزشیابی ­توصیفی در مدارس استثنایی کم‌ توان ذهنی می باشد.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Barriers and Problems in Implementation of Descriptive Evaluation in Special Schools Mentally Retarded

نویسندگان [English]

  • leila mohagheghian 1
  • Seyed Ibrahim MirShah Jafari 2

1 MA in educational planning, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

2 Master of Educational Sciences Isfahan university

چکیده [English]

This study aim to identify barriers and difficulties in implementation of descriptive evaluation in special schools mentally retarded in Isfahan city in years 92-93. The method of this research was descriptive-survey. The population was, all teachers that employed in special schools mentally retarded, at the first grade to fifth, that was 108. The sample size by formula Cochran, was determined 90. The sampling method was random stratified. Collect data, a questionnaire. Validity is verified by experts and reliability, based on alpha Korenbakh were obtained 0/97. Data analysis using software SPSS-19, was done two levels descriptive and inferential statistics(T-test, univariate and multivariate (ANOVA). The results showed that lack of in-service classes and workshops for special schools, lack editing books and tuition sources, time consuming to complete logs educational performance, the high psychological pressure governing the lives of parents and lack of workshop and laboratory facilities, of the most barriers and problems of the implementation descriptive evaluation in special schools mentally retarded.It is suggested to holding in-service educational and practical workshops for special schools mentally retarded .

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • student
  • mentally retarded
  • special schools
  • Barriers and Problems
Ebadi, Seyed Hossein. (2013). The problems of qualitative–descriptive evaluation in relation to the curriculum elements. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol.4, No.11, P.796-812. Nor Puteh, Sharifah, S & Nasri, Nurfaradilla & Roslan, Norhidayah Siti & Iskandar Sekuan, Mohammad & Abu Bakar Kasmah. (2010). Teachers’ Perception on Alternative Assessment. Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 7, Pages 37-42 Simsek, Nihat. (2010). Status of social studies teacher at primary stages evaluation tools in the using alternative measurement .Article Procedia - Social and Behavioural Sciences, Vol.2, No.2, P.3368-3372. Szumsk, Grzegorz & Karwowski, Maciej (2012). School achievement of children with intellectual disability: The role of socioeconomic status, placement, and parents’ engagement. Department of Educational Sciences, Academy of Special Education, Warsaw, Research in Developmental Disabilities. Poland. Vol.33, P.1615–1625 Usta, Seda & Cıgır, Diky, Derya & Ince Elif. (2010). The alternative evaluation tools choosen by social and science teacher candidates. Procedia Social and Behavioural Sciences. Innovation and Creativity in Education, Vol.2, p.3457–3462. Yamtim, Varaporn & Wongwanich, Suwimon. (2014). A Study of Classroom Assessment Literacy of Primary School Teachers. Procedia-Social and Behavioural Sciences, Vol.116, P.2998-3004 Zand, Maryam & Ilanlou, Maryam. (2011). Qualitative Evaluation in the Education System of Iran: Challenges and Barriers. Article Procedia-Social and Behavioural Sciences, Vol.29, P.772-779