نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،‌ دانشگاه الزهرا،‌ تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه الزهرا،‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،‌ دانشگاه الزهرا،‌ تهران، ایران

چکیده

    هدف از پژوهش حاضر شناسایی"میزان موفقیت آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسلامی 
( طرح کرامت ) بر کسب توانایی  مهارت حل مسأله در بین دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان (مطالعه موردی: منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران)"است.  جامعه آماری این پژوهش معلمین پایه پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش منطقه6 شهرتهران که در سال تحصیلی 91-90 آداب و مهارتهای زندگی اسلامی (طرح کرامت ) را به دانش آموزان آموزش داده اند بودندکه تعداد آنها 92 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش براساس نمونه گیری کوکران  63 نفر تعیین شد و ابزار گرد آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است . پرسشنامه از 32 گویه تشکیل شده که بر اساس فرایند حل مسأله طراحی گردیده است .

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح تحلیل توصیفی و استنباطی صورت گرفت . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که از نظر معلمان علاقمندی دانش آموزان به یادگیری مهارت حل مساله و بررسی راه حل های گوناگون و انتخاب بهترین راه حل ، ارزیابی راه حل های انتخاب شده و مشارکت گروهی و تعامل در حل مسأله درحد قابل قبول است اما دانش آموزان درشناخت مساله ، مهارت جمع آوری اطلاعات ، توانایی تولید و خلق راه حل های مختلف و توانایی به اجرا درآوردن راه حل های مسئله هنوز نیاز به آموزش و برنامه دقیق تری دارند بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان میزان موفقیت برنامه آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسلامی ( طرح کرامت ) برکسب توانایی مهارت حل مسأله دانش آموزان نیازمند رشد و بالندگی بیشتری می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Success amount of training rules and skills of Islamic ( Dignity Project) for obtaining skill ability in solving problems Students”

نویسندگان [English]

  • Robabeh Yousefi 1
  • Parvin Samadi 2

1 MA in Curriculum, Alzahra University, Faculty of Psychology and Education,Tehran,Iran.

2 Associate Professor of/in curriculum, Alzahra University, Faculty of Psychology and Education,Tehran,Iran

چکیده [English]

Purpose of this investigation is identifying ““ Success amount of training rules and skills of Islamic life (:Dignity Project) for obtaining skill ability in solving problems among students of grade 5 in elementary school ( case study: zone 6 of Tehran education ) in viewpoint of teachers.”

Statistical population of this investigation are teachers of grade 5 in elementary school of zone 6 of Tehran , who have taught rules and skills of Islamic life  (generosity plan) to 92 students in 2011-2012 educational year.

Statistical sample of this investigation is based on Kokaran sampling as 63 people. They used questionnaire as a tool for collecting required data for this investigation. Descriptive research method is measurable kind. Data analysis was done in two descriptive and inferable levels. Results of data analysis showed that in viewpoint of teachers, student’s interest to learn solving problem skill is in high level. In addition, students have learnt how to know problem, data collecting skill, producing ability and creating various solutions and implementing these solutions by average. In addition, students have learnt in high level how to review various problems and choosing the best solution, ability of assessing various chosen solutions and solving problem jointly. Totally, results of this research showed that in viewpoint of teachers, the students who are in this study, are able to solve problem averagely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generosity plan
  • Life skills
  • solving problems
  • elementary school
Khulisa Management Services 2000. Assessment of the implementation of life skills HIV/AIDS programme in secondary schools. Johannesburg: USAID, Performance Monitoring and Evaluation Project - Diale T 2010. The personal and professional development of Life Orientation teachers. Thesis - Botvin G, 2010, Dr. Gilbert Botvin Receives Presidential Award From Society for Prevention Research , NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center and NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, http://www.lifeskillstraining.com/uploads/media/Newswise- - Rivera M , Life Skills , 2012, http://www.partners-in-prevention.com/program/life-skills