نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

از سال 2008 تاکنون، موک به‌عنوان یک ابزار آموزشی توسط مؤسسات آموزشی و آموزش عالی به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته و استقبال از آن چشمگیر بوده است. نه فقط مؤسسات آموزشی از آن به‌عنوان یک ابزار آموزشی اثربخش در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خود استفاده کرده‌اند بلکه پژوهشگران مختلفی نیز به بررسی موک از زوایای مختلفی پرداخته‌اند. پژوهش حاضر درصدد بود تا تصویر جامعی از سیمای این پژوهش‌ها ارائه دهد. به‌منظور نیل به این هدف، از فراتحلیل کیفی استفاده شد و 40 پژوهش که هرکدام به‌نوعی به بررسی و واکاوی جنبه‌های مختلف موک پرداختند، ارزیابی و بررسی شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که پژوهش‌های انجام شده هم از حیث ساختاری و روش‌شناختی و هم از حیث محتوایی دارای ویژگی‌های برجسته‌ای بودند که باید مد نظر قرار داد. جهت‌گیری نظری بیش از نیمی از پژوهش‌ها مبتنی بر پارادایم پیوندگرایی بود که این مسئله را القا می‌کند که اگر نظام آموزشی و آموزش عالی کشورمان درصدد پیاده‌سازی و کاربست موک در آموزش‌های خود است لازم است تا نگاه ساختارگرایانه و سنتی خود را تغییر داده و به سمت نگاه مبتنی بر گفتمان، تعامل، خلق دانش و آموزش و یادگیری از طریق فرایندهای در حال شدن حرکت کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative meta-analysis on the conducted researches in the field of MOOC (Massive Open Online Courses)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jafari 1
  • Kourosh Fathi vajargah 2
  • Mahboobeh Arefi 3
  • Morteza RezaeiZadeh 4

1 PhD, Faculty of Education and Psychology,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Associate professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Assistant professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Since 2008, MOOC as an educational tool is not only used by educational institutions and also universities and it is interesting subject for many scholars and researchers. The aim of the current research was to provide a comprehensive picture of the conducted researches in the field of MOOC. In order to achieve the aim, the qualitative meta-analysis was used to examine and analyze 40 research in the field which each of them had a different perspective and methodology. The results showed that all conducted researches have predominant features both structurally, methodologically and contextually. Theoretical orientation of more than half the researches were based on connectivist paradigm which indicated that if Iranian educational institutions and universities want to implement MOOC, it need to transform structuralism paradigm to connectivist paradigm. Namely, education and higher education policies should move towards an approach which is based on dialogue, interaction, knowledge creation and emergent learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: MOOC (massive online open course)
  • meta-analysis
  • connectivism
Seraji,F.Attarn,M.Aliasgari,M. (1387). A Study of Characteristics of Curriculum Design in Iranian Virtual Universities and its Comparison with the Model of Virtual University Curriculum Development.Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education.No.50.pp97-118.
Zaker salehi,Gh.R(1386).A meta-analysis of studies on attracting elites and preventing them from migrating.The Journal of Iran Socialogy.No.1, Vol8,pp113-135.
Drlik,M; Skalka,A. (2011).Virtual faculty development using top-down implementation strategy and adapted EES model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 616 – 621.
Kaplan, A, M and Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business horizons, 59, 441-450.
Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: Learning experiences during a massive open online course. International Review of Research in Open andDistance Learning, 12(3). Retrieved from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/882.
Lederman, D. (2013). Expanding Pathways to MOOC Credit. Inside Higher Education. Retrieved from http://www.insidehighered.com/news/2013/02/07/ace-deems-5-massive-open-courses-worthy-credit.
Moore, R. (2004). Education and society: issues and explantation in the sociology of education. London: polity publication.
Round, C. (2013). The Best MOOC Provider: A Review of Coursera, Udacity and edX. Skilledup.com. Retrieved from http://www.skilledup.com/blog/the-best-mooc-provider-a-review-of-coursera-udacity-and-edx/.
Siemens, G. (2013). What is the theory that underpins our MOOCs? http://www.elearnspace.org/blog/2012/06/03/what-is-the-theory-that-underpins-our-moocs.
Smutz, W. (2013). MOOCs Are No Education Panacea, but Here’s what can Make Them Work. Forbes. Retrieved from http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2013/04/08/moocs-are-no education-panacea-but-heres-what-can-make-them-work/?cid=dlvr.it.
Tess, P, A. (2013). The role of social media in higher education classes (real and virtual) – A literature review. Computer in human behavior, 29, 60-68.
Timulak, L. (2009). Meta-analysis of qualitative studies: A tool
for reviewing qualitative research findings in
psychotherapy. Psychotherapy Research, 19:4-5, 591-600.
Tschofen, C., & Mackness, J. (2012). Connectivism and dimensions of individual experience. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(1). Retrieved from http:// www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1143/2086.
Valimaa, J., & Ylijoki, O. (2008). Cultural perspectives on higher education. University of Tampere Finland.
Zimmerman, L. (2011). Critical Importance of Social Interaction in Online Courses. ETC Journal. Retrieved from: http://etcjournal.com/2011/01/02/7050/.