نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات انگلیسی زبان‌شناسی، استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.

4 دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.

چکیده

این پژوهش با هدف آموزش زبان انگلیسی از طریق فناوری ارتباطات سیار برای توانمندتر نمودن نوجوانان برای اشاعه فرهنگ اسلامی ایرانی انجام پذیرفت. این پژوهش از حیث هدف: کاربردی و حیث سطح تحلیل: توصیفی- استنباطی است. بدین منظور 280 نفر دانش‌آموزان دختر و پسر فارس، ترک و عرب‌زبان ایرانی از رده سنی 14-16 سال و از طبقه متوسط جامعه با سطح مهارت زبانی مقدماتی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که برای پایایی پرسش‌نامه نگـرش از روش همـاهنگی درونـی (آلفای کرونباخ) استفاده شد که ضریب پایایی 93/۰ را نشان داد که پایایی مناسبی بـود. جهت روایی پرسش‌نامه نگرش از روایی سازه استفاده شد. همچنین با الهام از دیدگاه‌های اندیشمندان و محققان ایرانی قدیمی و معاصر محتوای انگلیسی تدوین شد. شواهد آماری بیان‌گر تفاوت معنادار میان توزیع فراوانی فرایندهای کاربرد نشان‌ها، ترجمه تحت‌اللفظی از زبان مادری، کمیت و کیفیت متن و تکرار در گونه فرهنگی محاورات دانش‌آموزان به‌هنگام ارائه محتوای غیربومی ایرانی و محتوای اسلامی ایرانی بود که درصد فراوانی در میان دانش‌آموزان دختر ترک‌زبان به‌مراتب بالاتر بود. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در جهت تقویت ارتباطات با سایر ملل اسلامی و تحکیم جایگاه اسلام در جهان، بهره‌گیری از نقاط قوت گونه موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی به‌عنوان سرآغاز انجام پژوهش آموزش گفتگوها به زبان انگلیسی با استفاده از رسانه‌ها در پی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learning English through new media with Iranian-Islamic content development

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jannejad 1
  • Saeed Khazaie 2
  • Habib Ahmadi 3
  • Hossein Darjani 4

1 English Language Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.

2 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran

3 Master of Educational Planning, Research Institute of Law and Social Studies.

4 PhD in International Relations, Faculty Member of Institute of Law and Social Studies.

چکیده [English]

This study aimed at teaching English through the medium of mobile technology to Iranian students as non-English speakers to see if instruction thru new modes of delivery has any significant effect on their ability in the propagation of Persian-Islamic contents among nations. To that end, 280 male and female Persian, Turkish, and Arab learners between the ages of 14-16with an elementary level of proficiency and from a middle socio-economic background with the available sampling method were selected. The survey instrument was a questionnaire that attitude of internal consistency reliability (Cronbach's alpha) was used for 93/0 reliability showed good reliability. Validity of the of the attitude construct validity was used Also, inspired by the perspectives of present and past Iranian philosophers and researchers. This study aim was practical and analysis level was Descriptive - inferential. Results unveiled that there were significant differences in how female and male learners applied literal translation, qualitative and quantitative aspects of the content, and repetition in the cultural genre of the learners' L2 (English) conversations; namely, the frequency percentile of the proper application of such cases among female Turkish-speaking learners was significantly higher. The result of this study could have implications for subsequent studies to enhance the relationship among members of Islamic nations thru teaching English forms of Persian-Islamic instructions in mobile-enhanced environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Persian content
  • mobile technology
  • Iranian learners
  • L2 learningIslamic Persian content
  • L2 learning
Talebinezhad, M. R. & Aliakbari M. (2001). Basic Assumptions in Teaching English as an international language. The InternetTESLJournal,7.2001.http://iteslj.og/article/Talebinezhad-EIl.htm. [persian]
Bernat, E. Lloyd, R. (2007). Exploring the gender effect on EFL learners' beliefs about language learning. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 7.,pp. 79-91.
Chen, N.-S., Hsieh, Sh.-W., & Kinshuk. (2008). The effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning. Journal of Learning and Technology,, 12, PP. 93-113.
Cui, G., Wang, Sh. (2008). Adopting cell phones in EFL teaching and learning. Journal of Educational Technology Development and Exchange, N. 1, pp. 69-80.
Cummins, J. (1984). Bilingualism and special education: Issues in assessment pedagogy. San Francisco: College-Hill Press.
Darabi ghane, H. (1996). The Effect of Cultural Introductions on EFL Reading Comprehension. MA Dissertation, Tehran: Tehran University. [persian]
Fattahi, G. Zamanie por, B. (2009). assess the with a focus on Islamic culture - Iran". Media, N5., pp. 2-7. [persian]
Shirazi, A. (1994). Islam A islam is no medicine physician. Qom: Ahlul-Bayt Institute for Islamic Research and Publication (P). [persian]
Hadi Sarani, Mohsen Aayati. (2014). the impact of mobile phone using(SMS)on learning english vocabulary and the students' attitude. research in curriculum planning, 48-60. [persian]
Tercanlioglu, L. (2005). Pre-service EFL teachers' beliefs about language learning and how they relate to gender. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, pp. 145-162.
Vygotsky, L. (1978). Interaction between Learning and Development. In Mind in Society. (Trans. M. Cole). Cambridge, MA: Harvard University Press,, pp. 79-91.