نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه‌روان‌شناسی، نیشابور، ایران.

2 دانشیار، دکتری روان‌شناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه روان‌شناسی، نیشابور، ایران.

چکیده

       پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه سبک‌های یادگیری با تسلط ربع‌های مغزی دانش‌آموزان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر مشهد بود (3000 نفر) که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند و نمونه حاضر شامل 380 نفر از این دانش‌آموزان را تشکیل دادند. پرسش‌نامه‌های غلبه مغزی ندهرمان (HBDI, 1980) که در تحقیقات متعدد روایی و پایایی آن به اثبات رسیده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، در تحقیقات انجام شده 42/84 درصد اندازه‌گیری شده است و سبک‌های یادگیری کلب (LSI, 1985) که در تحقیقات متعدد روایی محتوایی و پایایی آن 88/0 مورد بررسی قرارگرفته است، توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. در این تحقیق از تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها، به‌منظور توصیف داده‌های جمع‌آوری شده، استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری spss21 اطلاعات تجزیه‌وتحلیل گردید. همچنین در آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی میان متغیرهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک‌های یادگیری و تسلط ربع‌های مغزی دانش‌آموزان ارتباط معنادار وجود دارد، بدین‌صورت که سبک‌های یادگیری واگرا و جذب‌کننده با تسلط بر ربع‌های مغزی D و C و سبک‌های یادگیری همگرا و انطباق یابنده، با تسلط بر ربع‌های مغزی A و B ارتباط مستقیم دارند. به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت تغییر در مغز، تجربیات ناشی از سبک‌های یادگیری می‌تواند در مغز تغییراتی را ایجاد کند و تسلط بر قسمت‌های متفاوتی از مغز را سبب شود. با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین تأثیرات سبک‌های یادگیری بر عملکرد شناختی آن‌ها در سطح رفتاری و مغزی، نیاز است که آموزش بیشتری در زمینه سبک‌های یادگیری مناسب هر دانش‌آموز برای معلمین و مربیان در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Learning Styles And Brain Quadrants Dominance Of Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nazemi 1
  • Hasan Toozandehjani 2

1 MA. in general psychology, Department of Psychology, School of Humanities, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

2 Associate Professor Ph.D. of Psychology, Department of Psychology, School of Humanities, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

چکیده [English]

The present study was to investigate the relationship between learning styles of students was conducted brain dominance quarterdesigned and completed descriptively with correlation design. This descriptive correlational study was designed. Statistical Society  of this research consisted of all secondary school students in the Mashhad were enrolled in the academic year 93- 94. The sample included 380 students of middle schools of Mashhad city. Herman’s brain dominanceand Kolb's learning styles questionnaires were administered by members of sample. TheResearch results showed that learning styles and brain quadrants dominance have a significant relationship, so that there are positive significant relationships between diverging and assimilating learning styles with D & C brain quadrants and between Converging and accommodating learning styles with A & B brain quadrants. Because of its flexibility and ability to change in the brain, the experience of learning styles can cause changes in the brain and control over different parts of the brain causes. Given the importance of student achievement and effect styles learning behavioral and cognitive function in the brain, which need further education in learning styles of each student for teachers and coaches to be considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • brain quadrants dominance
  • learning styles
Abdullah S.K, Balasingam D.M., Krishnan A., and Kong Eik Fong E. (2002) Left Brain Thinkers Hermann Brain Dominance Instrument: Outcomes and Challenges. A Further Study on Confucius Heritage Learners at Curtin Sarawak. (HERDSA) (Higher Education Research and Development throughout Australasia) Annual Conference, Perth, Australia.
Arabi M, Segholeslami A, and Fooladian, J. (2013). Comparison of quarter-brain dominance (way of thinking) athlete and non-athlete students. _ Motor learning and development of autumn 2013. Period 6, No. 3, 325-309.
Clayton P. Kimbrell J. (2007) Thinking preferences as diagnostic and learning tools for managerial styles and predictors of auditor success. Managerial Finance. 33(12).921-934.
Echendu, J. E. (2007). Thinking styles of technical knowledge workers in the systems of innovation paradigm. Technological Forecasting & Social Change (74); 1204-1214.
Eskandari, F & Salehi, M. (2009). Effect of correspondence between the styles of teaching and learning on students' academic performance (case study: School of Agriculture and Natural Resources, University of Kurdistan), Journal of Agricultural Economics and Development Research of Iran, Volume II, Issue Dvm.180-169.
Farhoosh M, and Ahmdi M. (2012), The relationship between thinking styles and learning strategies with progress motivation. Developmental Psychology: Iranian psychologists.Year IX, Issue 35, Spring 1392: 297-306. [Persian]
Farmer L s J. (2004). Left Brain Right Brain Whole Brain. School Library Media Activities Monthly. 2: 3, 27.
Herrmann N (2000). The Theory behind the HBDI and whole Brain technology. 2-4
Herrmann N (2005). The Creative Brain. Lake Lure, North Carolina: Brain Books.
Herrmann- Nehdi, A.N. (2010). Whole Brain Thinking. T+D Alexandria. 64(5). 7-36.
Horak E, Du Toit J W. (2002). A study of the thinking styles and academic performance of civil engineering students. Journal of the South African Institution of Civil Engineering. 44(3): 7-18.
Hourizadeh B. (2000). Over the ability of administrators and teachers (the multi-faceted education culture enrichment). Edition, Tehran: Loh e Zarrin Publications. 2006: 153-158.
Keefe JW. (2007). Student lerning styles: Diagnosing and prescribing programs. National Association of Secondary School Principals, Reston. 47-76.
Khalid, A. Bawaneh, A. Nurulazam, A. Zain, Md. Saleh, S. (2010). The Relationship between Tenth Grade.Jordanian Students'Thinking Styles based on the Herrmann Whole Brain Model and Their Track Choice for the Secondary School Level. European Journal of Social Sciences. (14). 567-568.
Lack JA. (2004). Measuring participation in UK medical schools More insight is needed. BMJ (2); 329-335.
Lumsdaine, M. Lumsdaine, E. (1995). Creative problem solving - Thinking skills for a changing world Singapore: McGraw-Hill.
Meiyari A, Sabouri Kashani A, Gharib M, and Beiglar Khani M. Comparing first-year and fifth medical students' learning styles and its relationship with academic achievement. Development Research Center of Medical Education, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Development steps in Medical Education. (2009) Fall and winter; 6(2): 110-118. [Persian]
Moghaddasi A, Seyed Abbaszadeh MM, and Ganaai Chaman Abad A. (2010). Exploring the relationship between brain quarters dominance of educational administrators with their effectiveness. Education and Psychology Studies. 11(1): 133-150. [Persian]
Othmana Norasmah, Amiruddinb MohdHasril. (2010). Different Perspectives of Learning Styles from Vark. Model,Procedia Social and Behavioral Sciences. (7) 652-660.
Russell G. (2004). Herrmann International. Europe102, bd F. Roosevelt BP 237 - 92504 Rueil Malmaison Cedex.
Rezaei C, Kouhestani HR, Ganjeh F, and Anbari Z. (2009). Learning style of new students of Arak University of Medical Sciences. Journal of Medical Sciences (Rah Avard e Danesh) Winter; 12(4) Special (1): 44-51. [Persian]
 Seif AA. (2007). New educational psychology- learning teaching psychology. Sixth Edition Printing - Fortieth repeated print.NilePublications. 223-240.