نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

با هدف بررسی فرایند تدوین اهداف برنامه درسی پرورش هوش اخلاقی، در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر تکنیک مقوله‌بندی قیاسی و بر اساس رویکرد مایرینگ (Mayring) استفاده‌شده است. حوزه موردمطالعه شامل متون چاپی و الکترونیکی برگرفته از آثار اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزه‌های هوش اخلاقی و نوفهم‌گرایی برنامه درسی که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند، متون منتخب تعیین و از طریق روش فیش‌برداری مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات گردید. با در نظر گرفتن پاراگراف به‌عنوان واحد تحلیل، کدگذاری انجام و مفاهیم و مقوله‌ها استخراج گردیدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که رشد عملکرد اخلاقی، رشد تفکر اخلاقی، ایجاد منش اجرایی و اخلاقی، رشد اعتقادات مذهبی، پرورش دید زیباشناختی به اخلاق، پرورش آزادی اندیشه و رفتار، رشد تفکر خلاق، پرورش تفکر انتقادی، تربیت شهروند نیک و قانون‌مدار، ایجاد باور مردم‌سالاری، رشد انگیزش درونی، پرورش روحیه مراقبت و غمخواری از طریق فهم همدلی با ساختار و آموزش و مراقبت، رشد آگاهی‌ها و رفتارهای اجتماعی از طریق درک زندگی اجتماعی و آموزش آگاهی‌های اجتماعی، پرورش وجدان کاری، رشد فضیلت محبت و همدلی، پرورش انگیزه کمال‌جویی، تقویت مهارت قانون‌گرایی، رشد خود مراقبتی و وجدان اخلاقی و پرورش تفکر عمیق و فلسفی نسبت به خود و پدیده‌ها، تعیین‌کننده اهداف برنامه درسی پرورش هوش اخلاقی کودکان دوره ابتدایی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the objectives of the Elementary Schools Moral Intelligence Education Curriculum

نویسندگان [English]

  • Saeed Vaziri Yazdi 1
  • Alireza Yousefi 2
  • Narges Keshtiaray 3

1 Assistant Professor Islamic Azad University of Isfahan, , Iran

2 2 Professor Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, , Iran

3 Associate Professor Islamic Azad University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the process of formulating moral intelligence education curriculum objectives. In this study inductive content analysis and model-based categorization system, as well as Mayring’s model were used. The study area includes printed and electronic texts extracted from the works of thinkers and theorists in the fields of Moral Intelligence and Reconceptualist Curriculum, which were sampled by purposive sampling, and data were collected by way of taking notes. By selecting ‘paragraph’ as the unit of analysis, codification was conducted, and the concepts and topics were extracted. The results indicated that ethical performance development, development of moral thinking (moral reasoning), the creation of executive and moral character, growth of religious beliefs, development of aesthetic vision to moral education, fostering freedom of thought and behavior, creative thinking, critical thinking, development of upstanding and law-abiding citizens, creating the belief in democracy, development of internal motivation (spontaneity), fostering a spirit of caring and compassion, raising awareness and evolution of social behavior, development of work ethic (conscientiousness), development of virtue, compassion and empathy, development of perfection-seeking motivation, nurturing the attitude of legal positivism, self-care development and the development of moral conscience, and deep and philosophical thinking about oneself and phenomena were the determining factors in the objectives of Elementary Schools’ Moral Intelligence Education Curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objective
  • Curriculum
  • elementary school
  • Moral intelligence
Borba, M. (2005).The step-by-step plan to building moral intelligence, Nurtuing Kids Heart & Souls, National Educator Award, National council of self-esteem.Jossey-Bass.
Borba, M. (2011).Moral intelligence, Translated by F.Kavosi.Tehran.Roshd [Persian].
Fathi vajargah, K. (2012).Curriculum,toward new identities.Tehran.Aeej [Persian].
Flick, O. (2012). An introduction to qualitative research, Translated by H.Jalili.Tehran.Ney [Persian].
Ghaderi, M. (2014).Practice and theory in curriculum studies.Tehran.Ava-y-noor [Persian].
Ghaderi,M. (2009).Substrate understanding of thecurriculum. (second edition).Tehran.Yadvar-e-ketab [Persian].
Ghadimi, L. (2013).Maxine Greene aesthetic implications theory.Human Sciences Faculty of Educational Sciences.Malayer UN [Persian].
Karamafrooz, M. (2012).Designing a model of Citizenship education Curriculum for Junior high school students. Journal of Research in Educational Management,3(2) [Persian].
Kell, p. Vialle, w. Konza, D & Vogl, G. (2008).Introduction - Learning and the learner: exploring learning for new times.University of Wollongong Press.
Khosravi, Z & Bagheri, Kh. (2009).Guidance for Interalization of Values through Curriculum. Journal of Curriculum Studies, 2 (8): 105-81 [Persian].
Larkian, M & et.al (2012).Designing and Validating of optimal pattern Art Curriculum for Iranian Elementary Schools. Journal of Curriculum Studies,6(21) [Persian].
Lickona, T. (1999).Character education: the cultivation of virtue. C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models (vol. II). (Mahwah, NJ: Erlbaum Associates).
Lickona, T. (2014).My 45-Year Journey as a Moral and Character Educator: Some of what I think I’ve Learned.An Invited Lecture at the Jubilee Centre for Character and Virtues University of Birmingham, England.
Lickona, T. (1984).Combatting Violence with Values: The Character Education Solution.Law Studies.NYSBA.LYC.Vol XIX.No2.
Lotfabadi, H. (2005).Review of Piaget and Kohlberg and Bandura's moral development theories and presentation of new model for research on Iranian students moral development. Quarterly Educational Innovations, No. 11, Fourth year.Tehran [Persian].
Noddings, N. (1984). Caring, a feminine approach to ethics and moral education.Berkeley: University of California Press.
Nucci L. (2016). Recovering the role of reasoning in moral education to address inequity and social justice.Journal of Moral Education.Accessed: http: //www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/03057240. 2016. 1167027.
Rahmani, Sh, Aliaskari, M & Ghaedi,Y. (2010) Designing and Validating a model of Spirit Cooperation Curriculum. Cooperatives Journal,21(2) [Persian].
Yarmohamadian, M.H. (2010).Curriculum development principles, philosophical, psychological and sociologicalFoundations.Tehran.Yadvar-e-ketab [Persian].