نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزه پیشرفت، اعتمادبه‌نفس، احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس دولتی، نمونه دولتی، هوشمند و تیزهوشان شهرستان ساری به روش علی-مقایسه ای انجام شد. جامعة آماری شامل کلیة دانش‌آموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی 95–1394 بود که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس تعداد 170 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های استاندارد انگیزة پیشرفت هلمدیچ و اسپنز (1977)، اعتمادبه‌نفس آیزنگ (1976)، احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران (2004) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر پنج تن از استادان عضو هیئت‌علمی در رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی تأیید شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامة انگیزة پیشرفت برابر 86/0، اعتمادبه‌نفس برابر 83/0، احساس تعلق به مدرسه برابر 85/0 و عملکرد تحصیلی برابر 87/0 محاسبه شد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون ناپارامتری کروسکال والیس به دلیل غیر نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف) از طریق برنامه نرم‌افزار SPSS23 بود. یافته‌ها نشان داد که انگیزه پیشرفت، اعتمادبه‌نفس، احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس دولتی، نمونه‌دولتی، هوشمند و تیزهوشان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of achievement motivation, self-esteem, A sense of belonging to the school and academic performance of students in public schools, state sample, intelligent and gifted Sari city

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezaei Rad 1
  • Seyyedeh Leyla Sadati Motlagh 2

1 Young Researchers and Elite Club, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 MA Technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Abstract
Present research was performed to compare achievement motivation, self-confidence, school connectedness and academic performance of students from public schools, exemplary schools, smart schools and gifted schools of Sari. This research is applied in terms of purpose, descriptive in terms of nature and causal-comparative in terms of method. Statistical population was all eight-grade-primary- school girl students from public schools, exemplary schools, smart schools and gifted schools of Sari in academic year 2015-2016 and 170 students were selected as sample using available sampling. Measurement tools were standard questionnaires of Herman's achievement motivation (1970), Eysenck self-confidence (1976), Berry et al School connectedness (2004), and Fam and Taylor academic performance (1999). The validity of questionnaires was confirmed by experts of psychology and education and the reliability of questionnaires using alpha Cronbach measurement was confirmed 0.86 (achievement motivation), 0.83(self-confidence), 0.85(school connectedness) and 0.87(academic performance). Data was analyzed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (Kruskal-Wallis non parametric test) statistics methods bu IBM SPSS 23 software. Results showed that achievement motivation, self-confidence, school connectedness and academic performance of students from public schools, exemplary schools, smart schools and gifted schools are different, so that achievement motivation of students from smart schools and self-confidence, school connectedness and academic performance of students from gifted schools were the most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement motivation
  • self-esteem
  • A sense of belonging to the school
  • Academic Performance
Allen, Jeff; Robbins,B. Steven; Casillas, Alex(2008) Third-year College Retention and Transfer: Effectsof Academic Performance, Motivation, and Social, Res High Educ (2008) 49:647–664.
Hakimzadeh, R; Najafabdi, A; Nejati, F. (2011). Compare a sense of belonging to the school of academic achievement and academic achievement among high school students in smart schools and normal schools of Isfahan. Chamran University of Educational Sciences Journal, 6 (1): 151-170. . [Persian]
Hosseini, A. (2008). Fundamentals of Mental Health. Mashhad: University of Medical Sciences. . [Persian]
 
karcher ,david; Holcomb,j.m; zambrano,  (2008)school attachment .newyork; mcgraw-hil.
Ladd, W. G., Dinella, M. L. (2009). Continuity and Change in Early School Engagement: Predictive of Children's Achievement Trajectories From First to Eighth Grade? Journal of Educational Psychology, 101 (1): 190-206.
Mcneely, c., Nonnemaker, j. Blum, R. (2002). Promoting school connectedness: evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of school health. l72 (4). 138-146.
Mansouri, p. (2008). Comparison of normal schools and critical thinking skills and motivation of third grade high school students. Master's thesis technology, Allameh Tabatabaei University. . [Persian]
Rowe, F., Stewart, D., Patterson, C. (2007). Promoting school Connectedness through whole school approaches. Health Education. 107 (6): 524 – 542.
Tek-ong, E. (2008). The effect of smart schooling on student attitude toward science, erusia. Journal of mathematic science & educational technology. 5 (1): 35-45.
Starke M. C. (2006). Retention, bonding, and academic achievement. Effectiveness of the college seminar in promoting college success.
Tamannaeifar M.R, Gandomi,Z (2011), The relationship between achievement motivation and academic achievement of students. Educational Strategies Journal, Volume 4, Issue 1, 19-15. [Persian]
Shochet, M. L. smyth, T. (2009). The Impact parental attachment on adolescent perception of the school connectedness. Journal of clinical child and adolescent psychology. 28 (2): 109-118.