نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس آموزش‌وپرورش، ساری، ایران

2 استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

تقویت ادراک زیباشناسانه و تحقق ذهنیت فلسفی به‌عنوان دو هدف غایی نظام‌های آموزشی مورد واکاوی اندیشمندان تربیتی می‌باشند، اما نسبت میان این دو هدف در طراحی‌های آموزشی و برنامه‌ریزی‌های درسی مورد بازبینی نظری واقع نشده است. در این مقاله نقش ادراک زیباشناسانه در تعالی نشان اولِ بعد جامعیتِ ذهنیت فلسفی آشکار شده و نیز ماهیت عناصر اصلی طراحی آموزشی در برنامه درسی هنر بر اساس نقش آشکارشده فوق تبیین گردیده است. برای این منظور ابتدا ادراک زیباشناسانه و مراحل آن و محمل تحقق این ادراک، یعنی تربیت هنری تبیین شده، سپس ذهنیت فلسفی مورد تبیین قرار گرفته است. در ادامه به روش توصیفی تحلیلی، روابط مفهومی و جغرافیای منطقی میان ادراک زیباشناسانه و نشان اول بعد جامعیتِ ذهنیت فلسفی، کشف و تبیین گردیده است. این پژوهش دارای جهان‌بینی ساختن گرایانه و راهبرد کیفی می‌باشد. روش پژوهش، تحلیلی و از نوع استعلایی فرارونده بوده و روش اسنادی برای جمع‌آوری اطلاعات برگزیده گردیده است. یافته‌ها و نتایج این مقاله نشان داد که یک شبکة مفهومیِ از پیش نایافته و جغرافیای منطقی کشف نشده، میان ادراک زیباشناسانه و نشان اول بعد جامعیت ذهنیت فلسفی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی درسی و طراحی آموزشی با رویکرد زیباشناختی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

definition of aesthetic position in mind sublimity of learners and provide a conceptual model for the arts curriculum

نویسندگان [English]

  • Naser Taslimian 1
  • Mohamadreza Sarmadi 2
  • Mohamad Seifi 3

چکیده [English]

rineforce the aesthetic perception and philosophic mindset as the ultimate goals of education systems are analyzed by educational scholars, but the relationship between these two goals in the design of training and curricula, not review yet.In this article the role of aesthetic perception in sublimity of the first trace of comprehensiveness philosophic mindset, is revealed and as well as the main design elements of nature in art curriculum based on the above explanation is revealed. For this purpose, first, aesthetic perception and it’s processes and litter of proving to be true, namely the artistic education, is explained.then the philosophic mindset is clear up. Following a descriptive-analitic method, the conceptual relationships and logical geography between the aesthetic perceptions and the first trace of comprehensivenesess philosophic mindset, has been discovered and explained. This research has the constructivism lens and it’s strategy is quality. Method of this resarch is analytic and belonging to transcendent transcendental. documentary method is chosen to gather information. the findings of this study showed that a previously undetected network conceptual and logical geography of undiscovered, between aesthetic perception and the first trace of comprehensivenesess philosophic mindset that can be grounds for curricula and the design with aesthetic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetic perception
  • artistic education
  • comperhensiveness
  • philosophic mindset
Elyas, j.(2005). Philosophy of education, ancient and contemporary. Abdorza Zarabi(Trans). ghom, Imam Khomeini Education and Research Institute. [persian]  
Fathivajargah, Koorosh. (2006). Curriculum to the new identity. Tehran, aeij publisher. [persian]
 Garretson, R, L.(1991). Music Curricula. The International Encyclopedia of curriculum. Editor. Arieh Lewy. Pergamon publisher. [persian] 
 Hausman, J.(1971).  Art Education, The Encyclopedia of Education. Editor. Arieh Lewy The Macmilan company Publisher.  
Hospers, j & Birdesli, M. (2007).History and issues of aesthetics Mohamad saeid Hanaeikashani(Trans). Tehran, hermes publisher.
Hullfish, G; Smith, Ph.(1992). Reflective thinking: the method of education. Ali Shariatmadari (Trans). Tehran, samt publisher.
Mehrmohamadi, Mahmood.(2003). General training of art: the nature, why, how.Tehran, madrese publisher. [persian]
Reimer, B.(1972).  Putting Aesthetic Education to work. Music Educatore Journal. Number 1.
Shariatmadari, A.(1985). Philosophy, philosophical questions - philosophical perspectives - Basics of Science. Tehran, jahadedaneshgahi publisher. [persian]
Shaabani,H.(2012).Educational and developmental skills, Methods and techniques of teaching,Tehran,samt publisher. [persian]  
Smith, G.(2002). philosophic mindeness in educational administration. Mohamadreza Behrangi(Trans). Tehran, kamaletarbiat publisher. [persian]