نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران

چکیده

عصر حاضر، عصر تحولات گوناگون علمی و تکنولوژیکی در جهان است. از استلزامات همنوا شدن با پیشرفت‌های علمی متنوع روز، بهره‌مندی از میان‌رشته‌ای‌ها است. پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به روزافزونی بهره‌گیری از میان‌رشته‌ای‌ها به‌ویژه در آموزش عالی کشورمان، «میان‌رشته‌ای‌ها از چه جایگاه و اهمیتی در مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اسناد بالادستی برخوردارند؟» برای پاسخ به این پرسش؛ ضمن استفاده از روش پژوهش کیفی، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و استنتاجی انجام شد. در این تحقیق پس از ارائه توصیفی از میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی و آشنایی با شورای مذکور، به تحلیل اسنادی مصوّبات مرتبط، پرداخته شد. یافته‌ها نشان‌دهندة اولین کاربست میان‌رشته‌ای‌ها، در مصوّبات اوایل انقلاب (1358) با عنوان «خدمات میان‌رشته‌ای» در آموزش عالی و کاربست دیگر آن در مصوّبه سند نقشه جامع علمی کشور (1389) است. تحلیل محتوای مصوّبات نیز انجام و در گام بعدی، برنامه‌های پنج‌سالة اول تا پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی میزان تأکید اسناد قبل و بعد از تشکیل شورا، به همراه اسناد بالادستی دیگر مطالعه شد. بر اساس یافته‌ها چنین نتیجه‌گیری شد که این شورا جزء پیشتازان توجه به میان‌رشته‌ای‌ها بوده که با ایجاد شرایط مطلوب، این توجه دوباره ظهور یافته و قبل از سایر نهادهای علمی وارد این بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of Position and Importance of Interdisciplinaries in Supreme Council of the Cultural Revolution Ratifications and Development Plans of the country

نویسندگان [English]

  • Soolmaz Nourabadi 1
  • Mahdi Sobhaninejad 2
  • Mahboube Fannakhosrow 3

1 Assistant Professor, Educational Science Department, Shahed University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Educational Science Department, Shahed University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Curriculum, Farhangiyan University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Present era is the era of scientific and technological changes in the world. These changes, have been affected various aspects of society and human life. Conformity with the scientific advances, require to benefit from interdisciplinary, specially in Higher educational system. The question of the research is due to the increasing use the interdisciplinary specially in higher education of our country ''How is the Interdisciplinary reflection on the Supreme Council of the Cultural Revolution (SCCR)?'' To answer this question, while using qualitative research method, the descriptive - analytical study method was the way. In this study, after giving a description of the Interdisciplinary in higher education and familiarity with the SCCR, the selected Ratifications were analysis. After interpret analyses performed, the results showed that the first attention to Interdisciplinary is in the early of revolution (1358) as "Interdisciplinary services" in higher education. Another application of that is in the National Master Plan for Science and Education Ratification (1389), that has been applied in terms of "science, areas, orientation, issues, studies, and development of interdisciplinary" in higher education.Also used the content analysis in chosen ratification. In the next step, the first to fifth develop programs of Iran was studied in order to assess the emphasis documents before and after the SCCR. Another development Plans were also explored. Results show that SCCR was pioneer in the interdisciplinary applying in higher education than the other academic institutions and with creation favorable conditions, re-emerged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Development Plans of the country
  • Supreme Council of the Cultural Revolution
  • Interdisciplinary
Amery, Shahrbano; Sobhaninejad, Mehdi; Rahnama, Akbar (2015). The study of prevailing curriculum approach of Shahed University faculty with regards to the nature of specialized courses and their educational level. Research in Curriculum Planning. Vol: 13, No: 21.PP: 70-81. (Persian).
Barzegar, Ebrahim (1998). Improvisation. Sokhane Samt. No 4, Pp 4 (Persian).
Etemadizadah, Hedayatollah; Liyagatdar, Mohamad Javad; Nasr, Ahmad Reza & Mosapour, Nematollah (2011). A Deliberation on Interdisciplinary Research in Higher Education. Interdisciplinary Studies in the Humanities. Vol 3, No 1011, Pp 15-50 (Persian).
Inistitude for Cultural & Social Studies (2015). Main Page. Retrieved May 23, 2015, from http://www.isih.ir (Persian).
Inistitude for Cultural & Social Studies (2015). Interdisciplinary Studies in the Humanities. Aims and Scope. Retrieved May 23, 2015, from http://www.isih.ir/journal/aim_scope (Persian).
Klein, Julie Thompson (2010).Creating Interdisciplinary Campus Cultures: A Model for Strength and Sustainability. (H. Etemadizadah & N. Mosapour Trans.). Tehran: Inistitude for Cultural & Social Studies (Persian).
Mehrmohammadi, Mahmoud (2008). Analytic in Policy of Decrease Centralization in Iran Higher Education Curriculum: Necessities and Opportunities. Iranian Higher Education. No 1, Pp 7-26 (Persian).
 
Mehrmohammadi, Mahmoud (2009). Key Consideration on the Policy Making for Interdisciplinary Sciences in Higher Education from the Standpoint of Development Process. Tehran: Inistitude for Cultural & Social Studies. No 3, Pp 1-18 (Persian).
Ministry of Science, Research & Technology (2013). Aims, Assignment and Organization of Ministry of Science, Research & Technology. Retrieved November 22, 2015, from http://atf.gov.ir/msrt_law (Persian).
Mirafzali, Mahmoud (2015). National Ducuments of Master Development. Retrieved July 6, 2015, from http://www.vision1404.ir/fa/nationaldocuments.aspx (Persian).
Salehi Omran, Ebrahim; Ezadi, Samad; Faraji, Shiva (2017). Investigation of the informal learning role on developing key competencies in higher education and job market environments. Research in Curriculum Planning. Vol: 13, No: 24.PP: 87-106. (Persian).
Short, Edmond, C. (2008). Form of Curriculum Inquiry. (M. Mehrmohammadi & etal, Trans.). Tehran: Samt (Persian).
Supreme Council of the Cultural Revolution (2015). Ratificationsof Supreme Council of the Cultural Revolution. Retrieved April 21, 2015, from http://sccr.ir/pages/?current=provlist (Persian).
Supreme Council of the Cultural Revolution (2015). ). Historyof Supreme Council of the Cultural Revolution. Retrieved April 21, 2015, from farhangoelm.ir (Persian).