نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از وظایف دانشگاه‌ها، توانمندسازی دانشجویان در عرصه‌های مختلف از جمله شناخت آینده یا آینده‌پژوهی است. رشد توانایی آینده‌پژوهی دانشجویان می‌تواند از طریق آموزش در طی سال‌های تحصیل بهبود یابد؛ بنابراین می‌توان ادعا نمود که یکی از متغیرهای مهم که می‌تواند بر رشد توانایی آینده‌پژوهی دانشجویان تأثیرگذار باشد، کیفیت روش‌های تدریس و یادگیری آنان است. هدف این پژوهش طراحی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی بود که با شیوه پژوهشی کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از اساتید صاحب‌نظران حوزه برنامه درسی و آینده‌پژوهی در دانشگاه‌های استان فارس انجام شد، برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی با کمک نرم‌افزار MAXQDA12 به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و 16 مقولة کلی به دست آمد. این مقاله یافته‌های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (4 مقوله)، پدیده محوری (آینده‌پژوهی به‌عنوان یک رویکرد کلی در تدریس)، راهبردها (3 مقوله)، زمینه (4 مقوله)، شرایط مداخله‌گر (2 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching methods based on the development of future studies in higher education in Iran: qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mehdi keshavarzi 1
  • mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • mohammad ali nadi 3

چکیده [English]

One of the duties of universities is the empowerment of students in various fields, including the recognition of the future or future studies. The increased ability of student futures can be improved through education during the years of study, so one can claim that one of the important variables that can be the ability of future student studies to influence students is the quality of teaching and learning methods. The purpose of this study was to design teaching methods based on the development of future studies in higher education, which was conducted using qualitative research methodology and using a strategy based on the data theory of the foundation. In this regard, semi-structured interviews with 14 faculty members in the field of curriculum and futures studies in universities of Fars province were carried out using purposeful approach and application of theoretical saturation criterion. To obtain the reliability and validity of the data from two Participants review method and review of non-participating experts in the research were used. The results of the data analysis were separated into separate concepts through three stages, open source coding, theoretical coding and selective coding with the aid of MAXQDA12 software, and 16 general categories were obtained. This article presents the findings of the study in the framework of the paradigmatic model including: causal conditions (4 categories), pivotal phenomenon (futures studies as a general approach to teaching), strategies (3 categories), fields (4 categories), interventional conditions (2 categories) and outcomes (2 categories).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Futures studies
  • Curriculum
  • teaching
ABDELI, A., MIRSHAH, J. S. I., LIYAGATDAR, M. J., & ZIYNODINI, M. F. (2016).The Pathology of teaching methods in teaching and learning process: from the view point of teachers and students in Isfahan high school. Research in Curriculum Planning. [Persian]
Asarzadegan, N. (2005).Ideal Education based on knowledge age in society. Conference of teacher in knowledge society age.Isfahan: Ministry of Education. [Persian]
Bell, W. (2011). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: Values, Objectivity, and the Good Society. Transaction Publishers.
Bussey M. The Hidden Curriculum of Futures Studies Introducing the Futures Senses. World Future Review. 2016 Mar 1; 8(1):39-45.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Fateh Rad, Mahdi et al. Introduction to the epistemological foundations and swimming Methods Thirty future research. Future Studies, Issue eighth, winter 2013, pp. 52 -27. [Persian]
Freed PE, Mclaughlin DE. Future thinking: Preparing Nurses to Think for Tomorrow. Nurs Educ Perspec 2011; 32(3): 173-8.
Ghanei Rad, Mohammad Amin. (2006). The Role of Interactions of Students and Professors in the Development of Academic Social Capital. Journal of Sociology of Iran, 7 (1), 3-29. [Persian]
Haghani, f. (2005). Classroom management and communication skills with students. Conference of teacher in knowledge society age.Isfahan: Ministry of Education. [Persian]
Hamzelo, z.Yarmohammadiyan, M. Future studies lecturer at the quality of higher education curriculum in Iran. The first conference of the International Association of Curriculum Studies. Islamic Azad University Branch of Isfahan. 2014. [Persian]
Hicks, D. (2002) Lessons for the Future. The Missing Dimension in Education. NY and London: RoutledgeFalmer;
 
 Hicks, David.A Futures Perspective: Lessons from the school room. Sense Publishers Rotterdam, 2008.
Iman, M.T. (2012). Qualitative research methodology. Qom: Institute of Science. [Persian]
Khademi, M.zare, R. (2013).21st century curriculum (basic education in today's changing world.Tehran: Avaye nor publication. [Persian]
Leung SF, Mok E, Wong D. (2008) the impact of assessment methods on the learning of nursing students. Nurse Educ. Today; 28(6).pp 711-724
Mahmoudzadeh, A. Mahboubfar, M. Surveying the futurism field in the world and futuristic planning in the higher education system of Iran Islamic Republic. Set of articles related to the first national conference of futurism. Tehran, 15th February, 2012. [Persian]
Malekifar, A. et al. (2014).The art and science of discovering the future and shaping the desirable world in future.Tehran: karaneye elm. [Persian]
Maroofi Y, Karami Z. Providence and futures study: A approach to curriculum development. International Online Journal of Educational Sciences. 2015 Aug 11;7(3).
Marzooghi R, Heidari E, Heidari M. A Study of the Relationship between Qualities of learning Experience and Development of Students' Futures Research Ability. Strides Dev Med Educ. 2014; 11 (2):131-138. [Persian]
Masini EB. How to Teach Futures Studies: Some Experiences. J Futures Stud 2011; 15(4): 111 –20.
MIR, D. F., HAJI, H. N. G. R., ASGARI, M. A., & ADIBMANESH, M. (2016). THE EFFECT OF ACTIVE TEACHING METHOD ON ACADEMIC PERFORMANCE IN SCIENCE: THE CASE OF 3RD GRADE JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN ANDIMESHK CITY (2010-2011).Resaerch in Curriculum Planning. [Persian]
Mohamadi, M., Dehdari rad, T. The evaluation of core competency college auto mechanic. Curriculum Studies Association Iran. Fifth years Curriculum Studies Association Issue 19, winter 2010. [Persian]
Mohseni, M., (1996). Survey of awareness, cultural and social behaviors in Iran, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance. [Persian]
Morshdi, A., (2008) Investigation of social capital in cultural and artistic centers of public universities of Tehran,Research Institute of Social and Cultural Studies of Ministry of Science, Research and Technology. [Persian]
Mozaffari A. Future studies of cross border context. Journal of Order and Security Guards 2010; 4 (2): 25-47. [Persian]
Najafi, H. (1389). The role of ICT in the development of teaching-learning process. Peak nour, the ninth year, the first issue, pp. 51-59. [Persian]
Nazemi, M. R. & Toozandehjani, H. (2017). The Relationship between Learning Styles and Brain Quadrants Dominance of Students. [Persian]
Parrish, D. R. (2016). Principles and a model for advancing futures studies and student focused. 2nd International Conference on Higher Education Advances (pp. 311 – 315). València, Spain: Procedia - Social and Behavioral Sciences.
Parsa A, keshavarzi F, Dehghan N. Measure the effectiveness of education and educational success of the future capabilities (Case Study - Shahid Chamran University). Proceedings of the 1th Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education; 2011 May 17-18; Sanandaj, Iran.2011. [Persian]
Pedram, A. (2014).futures Studies in glance.Tehran: Organization of research and police studies. [Persian]
Razavi, Syd Mostafa et al. (2013). The induction to the mixed method: Tehran University Press. [Persian]
Safavi M, Shooshtari S, Mahmoodi M, Yarmohammadian M H. Self-directed Learning Readiness and Learning Styles among Nursing Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2010; 10 (1):27-36. [Persian]
Samadi M. Relationship between motivational orientation and learning strategies in predicting academic success. Education Strategy Med Sci. 2012; 5 (2):105-111. [Persian]
Sardar Z. The Namesake: Futures; futures studies; futurology; futuristic; foresight—what’s in a name? Futures 2010; 42(3): 177-84.
Sharipour, M., (2004) Research project Empirical study of social capital in Mazandaran province, Mazandaran University. [Persian]
Siraj, Saedah. Ridhuan, Muhammad. Development of Future Curriculum via Futures Studies. US-China Education Review B 2 (2011), 226-236.
Slaughter, R. A. (1996). New Thinking for a New Millennium. London: Rutledge.
Slaughter, R. A. (2011). The Integral futures controversy. Journal of Integral Theory and Practice, 6(2), 105-111.
Solati M. Javadi R. Hoseini Tashnizi S. Asghari, N,Desirability of two participatory methods of teaching, based on students' viewpoint, Hormozgan Medical sciences Journal. 2010; 14, 3, 191–197. [Persian]
 Strauss, A. & Corbin, J. (1990).Basics of qualitative research: Techniques and procedures for Grounded theory.Newbury park, CA: Sage
Strauss, Anselm and Carbin, J. (2011). Basics of qualitative research, techniques and Procedures for Grounded theory. Translated by Ibrahim Afshar. Tehran: Neyat Publishing.. [Persian]
Tonkaboni F, Masumi M. Development of Teaching Plan in the Curriculum of Medical Sciences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2016 Jul 3;15(7).
Tonkaboni F, Yousefy A, Keshtiaray N. Designing Objectives in Curriculum of Iran’s Higher Education Based on Development of Social Capital. Journal of Higher Education Curriculum Studies. (2015). Vol.6, No.11, 7-26
Tonkaboni F, Yousefy A, Keshtiaray N. The Relationship between the Curriculum of Higher Education and Social Capital. Journal of Education and Training. 2013 Nov 30;1(1):39-47.
Torkzade J, Keshavarzi F. Relationship between Futurism and Educational Performance of students in Medical Sciences of Shiraz University: Mediation Role of Goal Orientation. Research in Medical Education. 2016; 7 (4):3-12. [Persian]
Torkzadeh, J. Mohammadi, M; Sutoodehfar, S. Developing and Validating of the Teaching-Learning Comprehensive System in Higher Education. Journal of curriculum research. Volume 4, Issue 2, summer 2015, Page 93-116. [Persian]
valavi P, bagherpour S, shahsavari J. (2016). Examining critical thinking in University graduate students. Research in curriculum planning, 184-192. [Persian]
Wilson K, Fowler J. (2005) Assessing the impact of learning environments on students' approaches to learning: Comparing conventional and action learning designs. Assessment and Evaluation in Higher Education; 30(1).p 87-101