نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، دستیابی به مؤلفه‌های محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی از منظر کانت و ملا احمد نراقی و تحلیل مقایسه‌ای آن به‌منظور تبیین مؤلفه‌های مشترکی در حوزه محتوی برنامه درسی تربیت اخلاقی است. جهت نائل شدن به این هدف، سعی بر آن شده است با استفاده از منابع دست‌اول و منابع دست‌دوم شامل (کتب معتبر، پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، نشریات و سایت‌های اینترنتی) مطالعة حاضر از طریق روش‌های تحلیل مفهومی و روش تحلیل تطبیقی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که اندیشمندان مذکور به‌صورت ژرف به تربیت اخلاقی پرداخته و دلالت‌های قابل توجهی در محتوی برنامه درسی تربیت اخلاقی، ارائه نموده‌اند. کانت به‌عنوان نماینده دیدگاه غرب و ملا احمد نراقی به‌عنوان نماینده دیدگاه اسلامی؛ در محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی به‌رغم اختلاف نظرهای مشهود، مؤلفه‌های مشترک قابل استنباط و استخراجی نیز دارند که می‌تواند مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه ریزان درسی قرار گیرد. از جمله مؤلفه‌های مذکور می‌توان به تربیت انسان به‌عنوان اولویت اصلی برنامه‌های درسی، ضرورت پرورش بعد اخلاقی دانش‌آموز، پرورش حافظه طی برنامه درسی، عمل‌گرایی در برنامه‌های درسی، تجربه محوری در برنامه‌های درسی، تأکید بر نقد و نظر در برنامه‌های درسی و پرورش بعد دینی و معنوی دانش‌آموز اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the curriculum of moral education in the aspect of comparative analysis of Kant’s and Mullah Ahmad Naraqi’s Theories

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sobhaninejad 1
  • Najmeh Ahmadabadi Arani 2
  • Tahere Jalalvand 3
  • Azad Mohammadi 4

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the curriculum of moral education in the aspect of comparative analysis of Kant’s and Mullah Ahmad Naraqi’s theories using both conceptual and comparative analysis in order to increase the fundamental knowledge in this area. In order to achieve this goal, try it with the use of primary sources and secondary sources included (authentic books, research, relevant research, publications and Internet sites) study the methods of conceptual analysis and comparative analysis is analyzed and analyzed. The results indicate that Kant and Mullah Ahmad Naraqi studied moral education in a profound manner and remarkable implications in the content of curriculum of moral education can be concluded from their theories. Kant is the representative of west’s viewpoint and Mullah Ahmad Naraqi is the representative of Islamic’s viewpoint; Despite the obvious disagreements, shared components are concludable that can be reviewed by policy makers and curriculum planners so that it can ease the students’ moral development. Among the main priorities of curriculums, we can point out education, training students’ moral dimension, emphasis on development of memory in curriculums, practicality in curriculums, emphasis on mathematic lessons in curriculums, emphasis on criticism in curriculums and training students’ religious dimension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • moral education
  • Kant
  • Mullah Ahmad Naraqi
AhmadAbadi Arani, Najmeh; Farahmini Farahani, Mohsen (2012). Anthropology in Jaspers’ and Fazel Naraqi’s Point of View, Journal of Anthropology, No.16]Persian[
AhmadAbadi Arani, Najmeh; Farahmini Farahani, Mohsen; Rahnama, Akbar (2013). Explaining Educational Theories of Mullah Ahmad Naraqi, Journal of Studies of Islamic Education, 21st year, No.18, (pp. 93-111)]Persian[
Ahmad Abadi Arani, Najmeh; Mohammad, Azad; Jalalvand, Tahere; Rahnama, Akbar
 
(2016). Review of Immanuel Kant’s and Mullah Ahmad Naraqi’s Theories with Emphasis on Moral Education, Research in Islamic Education Studies. 24th year, No.30, (pp. 31-54) ]Persian[
Bagheri, Khosrow; Sajadie, Narges; Tavasoli, Tayebe (2010). Aspects and Methods of Research in Philosophy of Education, Tehran: Published by Institute of Cultural and Social Studies ]Persian[
Beheshti, Saeed; Nikoui Roshanak (2009). Analysis and Review of Kant’s Educational Philosophy with Emphasis on his Moral Education Theory, Journal of Education, Ahvaz Shahid Chamran University, fifth term, No.3. ]Persian[
Beheshti, Mohammad; Faghihi, Ali Naghi; Abojafari, Mahdi (2007). Muslim Scholars’ Theories in Education and its Foundations, fourth volume, Qom: Institute of Seminary and University ]Persian[
Jalalvand, Tahere (2012). Moral Education from Kant’s Perspective and its Relation with the Promotion of Social Skills and its Implications on High School Period, Master’s Degree Thesis, Tehran: Faculty of Psychology and Education of University of Tehran ]Persian[
Jamali, Mahmoud (2009). Analysis and Explanation of Mullah Ahmad Naraqi’s Educational Theories and Comparing them to John Dewey’s Viewpoint, Journal of Marifat, No.141] Persian[
Hasani, Mohammad (1995). A Review of Mullah Ahmad Naraqi’s Life, his Works and Theories on Education, Journal of Education, 11th year, No.33 ] Persian[
Dirbaz, Askar (2002). A Journey on Taghdis’ Masnavi, Qom: Collection of Articles by Fazelin Naraqi Congress, Published by Ministry of Culture and Islamic Guidance ] Persian[
Rahnama, Akbar (2006). Comparing Kant’s and Khaje Nasir-e-din Toosi’s Viewpoints on Moral Education, Journal of Islamic Education, 1st year, No.2, (pp. 21-33). ] Persian[
Sajadi, Seyed Mahdi; Ali Abadi, Abolfazl (2008). Explaining Moral Education in Modern Philosophy (Kant) and Post Modern (Foko) and Comparative Criticism of its Implications on Moral Education, Quarterly Journal of Education, 24th year, No.1, (pp. 137-164). ] Persian[
Shamli, Abasali; Maleki, Hasan; Kazemi, Hamidreza (2011). Curriculum, a Tool for Attaining Moral Education, Journal of Islam and Educational Researches, 3rd year, No.2, (pp. 77-98) ]Persian[
Farahmini Farahani, Mohsen; Rahnama, Akbar; Ahmad Abadi Arani, Najme (2015). A Look at Mullah Ahmad Naraqi’s Educational Theories, Tehran, Published by Shahed University Publications ]Persian[
Kant, Immanuel (1995). Education (Thoughts on Education) Translated by Gholamhosein Shokouhi, Tehran: Published by University of Tehran Publications ]Persian[
Kardan, Alimohammad (2002). Evolution of Educational Thoughts in the West, Tehran: Samt Publications ]Persian[
Gerald R., Combs; Lori B., Daniels (2009). Philosophical Research: Conceptual Analysis, Translated by Khosrow Bagheri, Dershort, Edmund C., Methodology of Curriculum Studies, Translated by Mehr Mohammadi and Colleagues, Tehran: Samt Publications ]Persian[
Mayer, Fredrick (1994). A History of Educational Thought, Volume 1 & 2, Translated by Ali Asghar Fayyaz, Tehran: Samt Publications ]Persian[
Mahini Fakhteh,yousefy Alireza,Golestani seed Hashem,Keshtiaray(2016) The indication of Moral Education in semantics “must “ From Kant and Theologians of justice perspective,Resersh in curriculum Planning, Vol 13,No 21,p:93-105] Persian[
Naraqi, Mullah Ahmad (1983). Taghdis’ Masnavi, Translated by Hasan Naraqi, Tehran: Amirkabir Publications ] Persian[
Naraqi, Mullah Ahmad (2009). Meraj-o-Saade, Tehran: Rahbar Publications ] Persian[
Naghibzade, Mir Abdol Hosein (1995), A Look at Philosophy of Education, Tehran, Tahoori Publications ] Persian[
Naghibzade, Mir Abdol Hosein (1988), Kant’s Philosophy; Awakening from Dogmatism, Tehran: Agah Publications] Persian[
Nowrozi Reza Ali, Nosrati Heshe Kamal, Mansori Hossin,Mosavi Setare, Haghighat Roghayeh (2014) Introduction to the Principles of Moral Education from Mullah Ahmad Naraqi,Faslnameh Akhlagh,Vol 4,No 13,p. 9-37] Persian[
Vojdani Fatemeh,Emani Mohsen,Sadeghzadeh Ghamsari(2014) How to change the current system of moral education in schools
To narrow the gap between knowledge and action on the basis of Allameh Tabatabai, Research questionnaires foundations of education,vol 4,No1,p111-130] Persian[
Heinrich, Ditter (1981). Moral Image of Universe, Translated by Majid Abolghasem Zade, Journal of Marifat, No.101.
 Snary,jhon (1992). moral education,encyclopedia of education research(sixth edition), edited by marvin co alkin,volume (3)
 Kant,Immanuel (1996) “Education”.translated by Annetchurton. The university of Michigan
kant,Immanuel. (1961). groundwork of the metaphysic of moral H.J paton,London,, p.114
Kant immanual. (1929). critique of pure reason. New York. Mampshire: education 1td
Haggerson, Nelsonl. (1991). Philosophical inquiry: Ampliative Criticism.In: Forms of Curriculum Inquiry SUNY Series in Curriculum Issues and Inquiries. By Short, Edmund C. State University of New York. Press