نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش، فهم «دلالت‌های حاکم بر برنامه درسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی به پدیده جهانی‌شدن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی» است. تربیت فراگیرانی با ذهنیتی جهانی و مبتنی بر رویکردهای اسلامی وظیفه‌ای استراتژیک است که پیش روی مدیریت منابع انسانی در نهادهای آموزشی قرار دارد. روش پژوهش، تحلیل منطقی فرارونده و حوزه پژوهش اسناد، متون و منابع مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی و جهانی‌شدن به‌طور عام و اسناد و منابع و آثار آیت‌الله جوادی آملی به‌طور خاص بوده؛ که تمام متون مربوط به نظرات آیت‌الله جوادی آملی در حوزه تعلیم و تربیت و جهانی‌شدن به‌صورت کل شمار و به روش نمونه‌گیری هدفمند موردمطالعه قرار گرفتند. مبتنی بر دیدگاه ایشان چهار نوع تعلیم و تربیت در عرصه نظام‌های تعلیم و تربیتی با خروجی خاص هر یک از آن‌ها قابل طرح است. همچنین از دو رویکرد الهی و الحادی در برنامه درسی در سطح جهان نام‌برده شده که هر یک هدف، روش، محتوا و شیوه ارزشیابی خاصی دارد. توجه به برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌ها، اهداف، محتوا، روش‌ها، راهبردهای آموزشی و ارزشیابی در هر برنامه درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ماهیت برنامه درسی با رویکرد الهی تحت تأثیر فلسفه و منابع ارزشمند دینی است که با توجه به عوامل ذکر شده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

dominant implications on curriculum with Islamic education approach toward globalization phenomenon in Ayatollah Javadi Amoli's view"

نویسندگان [English]

  • najme soltaninejad 1
  • narges keshtiaray 2
  • hossein vaezi 3

1 -

2 -

3 -

چکیده [English]

The purpose of this study is to understand the "dominant implications on curriculum with Islamic education approach toward globalization phenomenon in Ayatollah Javadi Amoli's view"; because educating learners with a global mentality based on Islamic approaches is a strategic task ahead of human resources management in educational institutions. Research method is transcendental logic analysis and the research document field is the texts and resources related to Islamic education and globalization in general and documents, resources, and works of Ayatollah Javadi Amoli, in particular; all texts related to the Ayatollah Javadi Amoli's ideas in the field of education and globalization were studied in total number and through purposive sampling. According to his viewpoints, four kinds of education can be proposed in the field of educational systems with a specific output for each of them. In addition, the two divine and atheist approaches are proposed in curriculum on the global level, each of which has a specific purpose, method, content, and evaluation method. Considering the planning, policies, objectives, content, instructional strategies, and evaluation is of particular importance in every curriculum. In a curriculum with a divine approach, the nature of these elements are affected by philosophy and valuable resources of religion; and considering the above-mentioned factors is an inevitable necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Islamic education
  • Javadi Amoli
  • Globalization
The holly Quran, 2010, translated by Makarem Shirazi, Qom: AleTaha publication
Nahjolbalagheh, Imam Ali, 2000, translated by M, Dashti, Qom: research institute of Imam Ali
Aghazadeh M,2008, Globalization theories of education from the perspective of Chang and their implications for curriculum and instruction, Journal of Curriculum Studies. 4(15),24-42.
Attaran M, 2005, globalization and its effect on goals of education, papers of the first congress of globalization and education, Tehran university, publication of foreign affairs’ ministry
 
BagheriNoparast Kh, 2010, research methods and approaches in education philosophy, Tehran:
 Publication of socio-cultural research center, 464 P.
….., 2013, teaching “to” and learning “from”: changes in education in light of functionality and interaction
-----, 2001, the nature and scope of Islamic education, quarterly of methodology in humanities, 28: 23-33
TamimiAmadi A, 2009, Ghorarolhekam & Dorarolhekam, translated by Rashedi, Qom: Alamdar, 1048 P
Javdani H, 2009, globalization and higher education, the gap between theory and practice: new guidelines for development of higher education in Iran, quarterly of research and planning in higher education, 131: 53-107.
Burn B, 2002, The Curriculum as a global domain. Journal of Studies in International Education. 6: 253-261.
JavadiAmoli, A, 1983, about education, teacher growth, 11: 10-13
…………, 2008, Andisheh Nasim, the second office, Qom: Asra publication center, 165 P
…………., A, 2009, the manner of annihilation in saints, Vol 6, Qom: Asra publication center, 165 P
…………… 2009, G, Nasim Andisheh, the first office, Qom: Asra publication center, 211 P
……………. 2010, A, Tasnim interpretation, Vol.20, Qom: Asra publication center, 624 P
……………. 2010 B, thematic interpretation of human to human, Qom: Asra publication center, 432 P
…… 2016, the lecture in the 22nd annual conference of professors of Almostafa Alalamieh community, 28 April, Qom: educational complex of Imam Khomeini
Jahanian R, Mahjoub S, 2011, policies of education in age of globalization, specialized quarterly of policy science, 16: 1904-2026
Havelock R G(ed), 1970, Planning for Innovation through Dissemination and utilization of Knowledge. Center for Research and utilization of scientific Knowledge, Ann Arbor Michigan.
Hosseini S.R, 2012, development of Kosar (abundance) in framework of divine ethics from views of Ayatollah JavadiAmoli, Hekmat Esra, 13:61-64
Rahnama S.A, 2006, introduction to basics of values, Qom: educational-research institute of Imam Khomeini
Robertson R, 1992, Globalization, London. Saga
SalehiOmran A, Izadi S, Rezaei F, 2009, content analysis of primary textbooks based on global educational components, studies of curriculum, 13 & 14: 141-176
Tabatabaei, M.H 1999, Almizan interpretation, Vol.6, translated by Mosavi, Tehran, Tabatabaei foundation, 600 P
Karamalian H, 2006, exploration of goals of islamic education based on life domain, islamic education, 2: 165-186
Koleini M, 2008, Kafi principles, Vol.1, translated by B.Kamareiee, Tehran, islamic publication
Majlesi M.B, 1985, Baharolanavr, Beirut, Alvafa institute
Mazareie Y, Shadfar H, 2009, teaching and learning in age of globalization, cultural engineering, 37 & 38- 66-75