نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

2 استاد مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

اخیراً راهبرد مشکل‌محوری برای بازنگری برنامه درسی پرستاری مورد توجه دانشکده‌های پرستاری قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین نحوه پیاده‌سازی راهبرد مشکل محوری در برنامه درسی لیسانس پرستاری آمریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای عملیاتی کردن آن در برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران است. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی و به روش نمونه‌گیری هدفمند بر رویده دانشکده پرستاری برتر از سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، 5 مرحله اجرای راهبرد مشکل‌محوری بر اساس چک‌لیست 29 سؤالی طراحی شده در مطالعة چنگیز و همکاران (2006) بود. اعتبار اسناد و مدارک جمع‌آوری شده از طریق نقد درونی و نقد بیرونی بررسی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز بر اساس الگوی بردی انجام شد. بر اساس نحوه پیاده‌سازی این راهبرد، راهکارهای مناسب برای پیاده‌سازی راهبرد مشکل محوری در کوریکولوم پرستاری ایران از طریق روش‌های یاددهی و یادگیری، روش‌های ارزشیابی- اهداف دروس و واحدها بر اساس ریسکفاکتورها و مشکلات جامعه و وجود واحد سیاست‌های سلامتی است. لذا استفاده از تجارب دانشکده پرستاری برتر دنیا در ارائه راهبرد مشکل‌محوری و بومی‌سازی آن‌ها می‌تواند به سبب ارتقای برنامه درسی کارشناسی پرستاری در ایران گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study on Nursing curriculum in American, Canadian, Australian nursing Based on problem- based strategy and proposed way for applying it in Iranian nursing curriculum

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khorashadizadeh 1
  • Hosien Karimi 2

1 North khorasan University of medical science, Iran.

2 MSN, MMedEd and Ph.D. | Professor | Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Recently, Problem- based strategy had used for revising nursing curriculum. The aim of the present study was to identify how the problem- based strategy has applied in nursing curriculum in America, Canada and Australia and proposed methods for applying it in Iranian nursing curriculum.This comparative study was done according to Beredy’s model: Description, interpretation, juxtaposition, and comparison. The population was the documentation of world nursing colleges. The samples were totally 10 colleges of 3 countries: USA, Australia, and Canada who were selected by purposive sampling. Inclusion criteria was applying problem- based strategy in B.A. nursing curriculum. Data collection instrument was checklist problem- based which developed by Changiz & et al (2006). Nursing curriculum in these countries, were retrieved through their publications, books, Internet, their Sites and communicating electronically. Validity of these documents assessed by internal validity and critique the external validity were reviewed. Data analysis was performed according to Beredy’s model. Based on applying this strategy, proposed methods for applying student- center strategy are to pay attention on teaching, learning and evaluation methods, developing lessons goals based on risk factors and community problem and developing health policy course.Attention to ways for applying problem- based strategy in nursing curriculum can promote Iranian nursing curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bredey’s Model
  • Curriculum undergraduate
  • Problem- based strategy
  • Nursing
adib neia, a., mohajer, y., & sheikhpoor, s. (2013). Comparison the effect of problem- solving and discovery teaching methods on the social problem-solving skills of female students. [Research]. Research in curriculum planning, 2(9), 63-78.
Aghazadeh, A. (2006[In Persian]). Comparative education. Tehran: Samt.
Assareh, A. B., Z. A cmparative evaluation of vacational curricilum in Britain, Japan, Germany,, & USA, a. I. I. J. o. C. r. i. B.-.
Azila, N., Rogayah, J., & Zabidi-Hussin, Z. A. M. H. (2006). Curricular Trends in Malaysian Medical Schools: Innovations Within
Ann Acad Med Singapore, 35, 647-654.
Bazrafkan, L., Kajori, G., Dehghan, H., Amini, M., Saber, M., & Abbasi, K. (2008).!0 steps in curriculum planning. Shiraz: Irsa.
Changiz, T., & Yousefy, A. (2006). A Course Evaluation Tool Based on SPICES Model, and its Application to Evaluation of Medical Pharmacology Course. Journal of medical education, 8(2), 111-120[In Persian].
Creedy, D., & Hand, B. (1994). The implementation of problem-based learning: changing pedagogy in nurse education. J Adv Nurs, 20(4), 696-702.
Davis, M., & Harden, R. (1999). AMEE medical education guide No. 15: problem- based learning: a practical guide. medical teacher, 21(2), 130- 141.
fazeli, a., & karami, m. (2015). Teacher training students' experiences of instructional designing based on the constructivism approach. [Research]. Research in curriculum planning, 2(18), 140-150.
Ghosh, s., & Dawka, V. (2000a). COMBINATION OF DIDACTIC LECTURE WITH PROBLEM-BASED LEARNING SESSIONS IN PHYSIOLOGY TEACHING IN A DEVELOPING MEDICAL COLLEGE IN NEPAL. ADV PHYSIOL EDUC 24, 8-12.
Ghosh, S., & Dawka, V. (2000b). MEDICAL COLLEGE IN NEPAL PHYSIOLOGY TEACHING IN A DEVELOPING PROBLEM-BASED LEARNING SESSIONS IN COMBINATION OF DIDACTIC LECTURES WITH. Advan in Physiol Edu 24, 8-12.
Kaabbasi, R., Sabouri Motlagh, M., MasteriFarahani, F., & JalilzadehHeydarlo, M. T. (2012). he comparative study of information & communications technology strategies in ducaion of India, Iran & Malasia counteries. Journal of basi and applied sciences Australian, 6(9), 310-317[In Persian].
Karimi Moonaghi, H., & Khorashadizadeh, F. (2015). Nursing curriculum in some developed countries and proposed way of applying it in the Iranian nursing curriculum A comparative study. [Quantitative-Research]. 2 Journal of Nursing Education, 4(2), 38-47[In Persian].
Kiguli-Malwadde, E., Kijjambu, S., Kiguli, S., Galukande, M., Mwanika, A., Luboga, S., & Sewankambo, N. (2006). Problem Based Learning, curriculum development and change process at Faculty of Medicine, Makerere University, Uganda. African Health Sciences, 6(2), 127-130.
Klunklin, A., Subpaiboongid, P., P, K., Viseskul, N., & Turale, S. (2011). Thai nursing students' adaption to problem-based learning: a qualitative study. Nurse education in practice, 11(6), 370-374.