نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه ارزشیابی کیفیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی علوم انسانی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه) پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از جهت  گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی که دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دایر در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دارند، تشکیل می دهند که 132 نفر می باشند. بدلیل حجم کم کل جامعه آماری از طریق روش تمام شماری بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .اعتبار آن از طریق روایی محتوایی بررسی شد.پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده­ها از آزمونt تک گروهی ، مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده ازنرم افزار17 spssصورت گرفت. براساس نتایج بدست آمده میزان کیفیت شاخص های ترکیب محتوا روش های تدریس، مواد و وسایل کمک آموزشی (ارشد)،  فعالیت های یادگیری (دکتری)، رشته زبان وادبیات فارسی، از دیدگاه دانشجویان در سطح نامطلوب برآورد شده است. اما شاخص های  گروه های یادگیری (ارشد)،  گروه های یادگیری، فضای آموزشی (دکتری)، در سطح مطلوب برآورد گردید. همچنین از دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی اهداف برنامه درسی، گروه های یادگیری، ارزیابی برنامه درسی (ارشد)،  مواد و وسایل کمک آموزشی، روش های تدریس، مواد و وسایل کمک آموزشی (دکتری)، در سطح مطلوب برآورد گردید. اما اهداف برنامه درسی، ترکیب محتوا، گروه های یادگیری (دکتری)، فضای آموزشی (ارشد)،  در سطح نامطلوب برآورد شد. همچنین از دیدگاه دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی شاخص های اهداف برنامه درسی، روش های تدریس مواد و وسایل کمک آموزشی، (ارشد) و  زمان در نظرگرفته شده (دکتری)، در سطح مطلوب برآورد گردیده است. اما شاخص های ترکیب محتوا ، زمان در نظرگرفته شده، ارزیابی برنامه درسی (ارشد) و فعالیت های یادگیری (دکتری) در سطح نامطلوب برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

compare the quality of curriculum evaluation from the perspective of graduate students in the humanities

نویسندگان [English]

  • Hossein Momenimahmouei 1
  • Mohammad Izadian Zoo 2

1 Islamic Azad University, Torbat heidarieh, Young Researchers and Elite Club, Torbat heidarieh Branch, , Iran.

2 MA Student of educational Sciences, , Torbat heidarieh Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

Abstract:

This study aimed to compare the quality of curriculum evaluation from the perspective of graduate students in the humanities (the study of Islamic Azad University of Torbat) is paid. The research method in terms of the purpose of the survey is to collect data and descriptive. The study population included all graduate and PhD students in the humanities of Islamic Azad University torbat-e heydarieh branch, That number is 132. Because of the small size population through census method was considered as sample. To collect information ,used of research maker questionnair .The content validity was used to determine validity. Its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was equal to 79/0. To analyze the data from one sample t test, independent t test and one way Anova were used. The software spss17 was used for data analysis.According to the results of the quality indicators of the content of teaching methods, materials and teaching aids (senior), learning activities (PhD), field of Persian Language and Literature, from the perspective of the students is estimated to be unfavorable. But indexes learning groups (senior), learning groups, educational space (DR), was estimated at an optimum level. Also the views of students' English language curriculum goals, learning groups, evaluating curriculum (top), materials and teaching aids, teaching methods, materials and teaching aids (DR), was estimated at an optimum level. The objectives of the curriculum, combining content, learning groups (PhD), educational environment (senior), was estimated at unsatisfactory level. According to the students of jurisprudence and Islamic law also aims indicators curriculum, teaching methods, materials and teaching aids, (senior) and the time needed (DR), is estimated at an optimum level. But indicators of the content, time needed to evaluate the curriculum (senior) and learning activities (PhD) was undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Curriculum
  • quality of curriculum
  • Humanities
Aarefi, M. (2005). Investigate of science education curriculum in higher education Iran, and ways to improve it. Case Study: Educational Management. Ph.D. Thesis. University of Tarbiat Modares. [Persian]
Abasi, F. Haji Hosseini,H.A. (2010). Analysis of search strategy of innovation in industrial firms with the scientific institutions. Research and Planning in Higher Education. Research and Planning in Higher Education.Vol, 15,No 1.PP 99-120. [Persian]

Abazari,Z. Nemati anaraki, L. (2011). Traditional vs. Distance LIS Education of in Iran: a comparative study.National Studies on Laibrarianship and Information Organization.Vol 21,No 4,PP 7-21. [Persian]

Abdi, A. (2006). Evaluation of the quality of the curriculum M.A curriculum. Master's Thesis.University of Allameh Tabatabaei. [Persian]
Altbach, P. (1998). Comparative Studies in Higher Education in: Postlethwaite; in (ed).The Encyclopedia of comparative Education and National System of Education,6- 7.
Amini, M.Ganji,M.Yazdkhasti Ali. (2013). Quality assessment of engineering curricula based on the views of students (case study: Kashan University).Vol 14,No 55.PP 61-87.. [Persian]
Asgari, A., Motamedi, V. and Ghaedi, B. (2012). Evaluation of virtual education curriculum plan in computer engineering program at Iran University of Science and technology, interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(6), 554-570.
Baldeston, J. (2000). Knowledge & university. journal of Higher Education. Vol 26. No1.PP 22-40.
Bazargan,A. (2001). Quality and evaluation in higher education: A look at the national and international experience. Rahyaft.Vol 4,No 15.PP 60-71. [Persian]

Dumas. A. Hanchane. S. (2010)., How does job-traning increase firm performance? The case of morocco. International journal of manpower, 31 (5).585-602

Fathi vajargah,K. (2011). Principles and concepts of curriculum development.Tehran, Publisher of Ball. [Persian]
Fathi Vajargah,K. Khosravi Babadi,A.A. Hajatmand,Farzaneh. (2015). Evaluation of Internal quality of Ph.d medical ethics curriculum University of Medical Sciences in Iran From the perspective of Faculty members and students. Medical ethics. Vol 8, No 27.PP 129-152. [Persian]
Jahani,J. (2006). Review and assess the quantity and quality of the PhD courses Curriculum approved, The realm of curriculum in Iran, Analyze the current situation and outlook desirable. By iranian curriculum studies association.Tehran:Publisher of Samt. [Persian]
Ghaderi, H. Shekari,A. (2014).Curriculum quality assessment of educational sciences department of Kashan University. Research in Curriculum Planning.Vol 11. No 14.PP 147-162. [Persian]
Havas beigi, F., Keramati, M.A., and Ahmadi, A. (2011). The quality curriculum evaluation in postgraduate studies of Educational Management and Planning in the public Universities of Tehran City, Procedia social and behavioral sciences, 15, 3723-3730.
Hemati Nezhad, Z. Hemati Nezhad,M.A. (2014). Evaluation Educational Service Quality of Physical Education and sport sciences faculty
 
of the university of Guilan According to SERVQUAL model. Organizational behavior Management in Sport Studies.Vol 1, No 3.PP 11-28. [Persian]
Imani taleb azad, L. (2004). Investigation of how law enforcement authority to the universites curriculum. Master's Thesis, university of shahid beheshti. [Persian]
Kareshki, H. Jafari Sani, H. Arfa Balouchi, F. (2014). Evaluation of curriculum content of educational sciences in education major of preschool and primary school. Research in Curriculum Planning.Vol 11,No 38.PP 103-115. [Persian]
Levin,Tamar. (2002).Stability and Change in Curriculum Evaluation.Studies in Educational Evaluation.No,28.pp1-33.
Mahdezadeh, A.H. Shafei, N. (2010). Evaluation of the quality of the curriculum Teacher training courses. Educational Psychology.Vol 1,No 1.PP 46-60. [Persian]
Mohamadi,M.Naseri Jahromi, R. Moeini Shahraki, H.Mehrbanian, N. (2013). Evaluation of Internal Efficiency and External Effectiveness of the General Medicine Curriculum: Perspectives of Students, Graduates and Faculty Members at Shahid Sadughi University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education.Vol 13,No 3.PP 233-243. [Persian]
Mohamadi,M.Tork zadeh,J. (2012). A Comparative Study of the Students’ Satisfaction of Curriculum Quality, Faculty and Staff Performance in the School of Education and Psychology, Shiraz University.Curriculum Research.Vol 1,No 1.PP 29-49. [Persian]
Molla Mohamadi, A. (2011). Evaluation of the quality of the curriculum M.A educational planning.Master's Thesis, University of Tehran. [Persian]
Momeni Mahmouei,H.Safdari,Z. (2017). The Relationship between Academic Attitude and Achievement Motivation with Students' Perceptions of the Quality of Curriculum. Higher Education Curriculum.Vol 7,No 13.PP 103-121. [Persian]
Momeni mahmouei, H. (2010). Curriculum evaluation in higher education. Educational Strategies.Vol 2,No 2.PP 13-15. [Persian]
Moore, M. M,. (2011). Student Satisfaction and Graduate Part-Time Students. Continuing Higher Education Review.75, 113,120.
Nichols, Beverly., Shidaker, Sue., Johnson, Gene., & Singer, Kevin. (2006). Managing curriculum and assessment: A practitioners' guide, Linworth Publishing, Inc.
Phattharayuttawat, S., Chantra, J., Chaiyasit, W., Bannagulrote, K., Imaroonrak, S., Sumalrot, T., & Auampradit, N. (2009). An evaluation of the curriculum of a graduate programme in Clinical Psychology, South East Asian Journal of Medical Education, 3(1), 14-19.
Rabei, M. Mohebi,A. (2011). Evaluation of the quality of the curriculum of virtual education Ferdowsi University of Mashhad. Horizons of Medical Education Development.Vol 4,No 1,PP 29-36. [Persian]
Saif, A.A. (2001). Measurement methods and educational evaluation. Tehran, Publisher:Douran. [Persian]
Shafei, N. (2004). Internal and external evaluation of the quality of M.A adult education curriculum.Master's Thesis, university of shahid beheshti. [Persian]
Shekarbaghani, A. (2013). Evaluation of M.A Physical Education Curriculum(From the perspective of students). Thirteenth of Iranian Physics Education Conference and The third Conference on Physics and laboratory(1-6).University of Zanjan. [Persian]
Stark. J (1997).Program and level curriculum development. Journal of Research in Higher Education. 7 (2) 133-142
Tang, W., Bai, J., Liu, J., Wang, H. and Chen, Q. (2012). Students' evaluation indicators of the curriculum, international journal of medical education, 3, 103-106.
Yarmohamadian,M.A. (2003). Principles of Curriculum Development. Tehran. Publisher of yadvareh ketab. [Persian]