نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه مازندران، ایران.

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

فواید طرح سؤالات در حوزه برنامه‌درسی کدم‌اند؟ و سؤالات اساسی حوزه برنامه درسی کدم‌اند؟ دو پرسشی است که این تحقیق با هدف پاسخگویی به آن‌ها به روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی صورت پذیرفته است. در پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه شوآب برای ارائه طرحی از سؤالات در مورد ماهیت، عناصر و عمل برنامه درسی استفاده می‌شود. همچنین در پرتو این طرح، سؤالات تدوین شده سایر نظریه‌پردازان برنامه درسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و کاربردهای گوناگون این سؤالات توضیح داده می‌شود. معیار نهایی در سودمندی این سؤالات اثبات این موضوع است که چه قدر آن‌ها در افزایش تفکر و فعالیت در حوزه برنامه درسی تأثیر دارند. به نظر می‌رسد که پاسخ به این سؤال نهاییِ آزمون همانند سایر سؤالات در شرایط عمل به دست آید. نتایج تحلیل نشان داد از طرح سؤالات می‌توان برای درک، ساخت و اجرا برنامه‌درسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key Curriculum Questions with a Focus on Schwab's View

نویسندگان [English]

  • Saeid Mazbouhi 1
  • Mohsen Hajitabar Firouzjaee 2
  • badrosadat daneshmand 3

1 Assistant professor of Allameh Tabataba"i University (ATU) TEHRAN-IRAN.

2 Assistant professor the University of Mazandaran, Iran.

3 Assistant professor Shahid Bahonar University of Kerman University, Iran.

چکیده [English]

What is the usefulness of posing questions in the field of curriculum? What are key curriculum questions? These are two questions which this research aimed to answer using descriptive, analytical, and deductive methods. In answering these questions, Joseph Schwab’s conception of curriculum is used to introduce a scheme of questions concerning the nature, elements, and practice of curriculum. Formulations of questions by other curriculum theorists are reviewed and analyzed in light of this scheme, and the various uses of such questions are described. How far the questions prove to enhance thinking and acting in the domain of curriculum is the ultimate criterion of the usefulness of the questions. The answer to this final test question, as to the others, is to be found in the circumstances of practice. The results Analysis showed can be used To understand, construct and practice curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum questions
  • curriculum problems
  • Nature of curriculum
  • curriculum elements
  • Practice of curriculum
Akker, J. van den. 2009).Curriculum in Development: Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), Enschede, the Netherlands.Academic Publishers.
Beauchamp.G. (1981):curriculum Theory.Itsaca,IL:f.e.peacock
Brann, E. T. H. (1989) Paradoxes of Education in a Republic (Chicago: University of ChicagoPress).
Brezinka, W. (1997) Educational Aims, Educational Means, Educational Success: Contributionsto a System of Science of Education, trans. J. S. Brice (Aldershot, UK: Avebury).
Dillon, J. T. (1984) The classification of research questions. Review of Educational Research, 54(3), 327–361.
Dillon, J. T. (1994) The questions of deliberation. In J. T. Dillon (ed.), Deliberation in Education and Society (Norwood, NJ: Ablex), 3–24.
Dillon, J. T. (2009) 'The questions of curriculum', Journal of Curriculum Studies, 41: 3, 343 — 359.
 
Ellis, A. K. (2004). Exemplars of curriculum theory. Larchmont, NY: Eye on Education.
Fathi Vajargah, Kourosh (2010). Concepts and principles of Curriculum. Tehran, bal Press, [Persian].
Indiana Department of Education. (2010). Definition of terms. Indiana Accountability System for Academic Progress. Retrieved from http://www.doe.in.gov/asap/definitions.html
Klein, f.m. (1992),A perspective on the gap between curriculum theory and practice. Theory in to practice (TIP), XXXI (3).P 191-197.
Ghaderi, M. (2012). Theory & practice Curriculum studies. Tehran, avayenoor[Persian].
Glatthorn, A.A, Boschee, F, White head, B.m, Boschee,B.F. (2012). Curriculum leader ship: Strategies for Development and Implementation. third Ed, Thousandoaks, SAGE, Inc.
Goodlad, J. I. and Associates (1979) Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice(New York: McGraw-Hill).
Mehrmohammadi, M. (2010). Curriculum: Theory, Approaches and Perspectives. Tehran, samt[Persian].
Ornstein, A. C. (1987) Theory and practice of curriculum.Kappa Delta Pi Record, 24(1),15–17.
Reid, W. A. (1992) The Pursuit of Curriculum: Schooling and the Public Interest (Norwood, NJ:Ablex).
Reid, W. A. (1999) Curriculum as Institution and Practice: Essays in the Deliberative Tradition(Mahwah, NJ: Erlbaum).
Schwab, J. J. (1969) The practical: a language for curriculum. School Review, 78(1), 1–23.
Schwab, J. J. (1983) The practical 4: something for curriculum professors to do. Curriculum Inquiry, 13(3), 239–265.
Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630.
Taylor, P. H. (1979) Introduction: curriculum studies in retrospect and prospect. In P. H.
Tyler, R. W. (1949) Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago: University of Chicago Press).
Valance, E. (1982).A Second Look at "conflicting conceptions of curriculum". Theory In To Practice(TIP).25(1),24-30.